Geo API Explorer: Earth / Asia / India / Tamil Nadu / Chennai /
Chennai

Details

Name:Chennai
WOEID:2295424
PlaceType ID7 (Town)
Bounding Box: 80.1846, 12.9673, 80.3067, 13.1515
Centroid: 80.2457, 13.0594
Locality: Chennai
County: Chennai
Region: Tamil Nadu
Country: India
Timezone: Asia/Kolkata

Children of Chennai

 
Points: 4,555
Edges: 61
Alpha 0.0002
Shape File: Shape File (tar.gz) (what is this?)