Geo API Explorer: Earth / Europe / Asia / Russia / Primorsky Krai / Vladivostok Raion /
Vladivostok

Details

Name:Vladivostok
WOEID:2124288
PlaceType ID7 (Town)
Bounding Box: 131.8661, 43.1013, 131.9055, 43.1301
Centroid: 131.8858, 43.1157
Locality: Vladivostok
County: Vladivostok Raion
Region: Primorsky Krai
Country: Russia
Timezone: Asia/Vladivostok
 
Points: 1,020
Edges: 49
Alpha 0.0002
Shape File: Shape File (tar.gz) (what is this?)