Geo API Explorer: Earth / Africa / Burkina Faso / Kadiogo / Kadiogo /
Ouagadougou

Details

Name:Ouagadougou
WOEID:1461080
PlaceType ID7 (Town)
Bounding Box: -1.5583, 12.3392, -1.5086, 12.3846
Centroid: -1.5283, 12.3640
Locality: Ouagadougou
County: Kadiogo
Region: Kadiogo
Country: Burkina Faso
Timezone: Africa/Ouagadougou

Children of Ouagadougou

 
Points: 320
Edges: 31
Alpha 0.0002
Shape File: Shape File (tar.gz) (what is this?)