Geo API Explorer: Earth / Australia / Australia / South Australia /
Corella

Details

Name:Corella
WOEID:1101380
PlaceType ID7 (Town)
Bounding Box: 140.8963, -32.2791, 140.9178, -32.2609
Centroid: 140.9070, -32.2700
Locality: Corella
Region: South Australia
Country: Australia
Timezone: Australia/Adelaide