తెలుగుతనం Telugutanam
మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తీనీటి రూపం లో,
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల,
ఇదే నా ఆకాంక్శా,
అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

పంచదారకన్న పనసతొనలకన్న ఈ తెలుగు మిన్న
67 photos · 2,759 views