Hỗi đồng GMVN tặng tượng Mẹ La Vang cho Liên Đoàn CGVNHK
10 photos · 1,194 views