Pont de can Ubach
Magnífic pont de tres ulls amb voltes obliqües de canó rebaixades. Les
voltes es recolzen sobre unes grans piles de pedra que en els esperons
és pedra granate, ben
escairada i conformada. Les voltes dels tres ulls són obliqües, d'obra de fàbrica amb aparellat normal; la cara externa de les voltes forma un arc de
quatre rosques de maons a sardinell.
Fou construït durant l'etapa de la Mancomunitat de Catalunya, dins del
seu programa d'obra pública per a realitzar una xarxa de carreteres que
comuniqués tots els pobles del Principat.
La masia de Can Ubach es trobava a uns 50 metres al nord-est del pont,
amb façana a la carretera. Fou enderrocada als anys 7o del Segle XX quan el traçat de la carretera fou rectificat per fer una variant més ample per donar un millor servei a les àrees industrials de Rubí i Castellbisbal.
63 photos