Alfred Dahlgren (1861 - 1908)
Alfred Dahlgren was born Skoghall outside Karlstad, Sweden on March 30, 1861. He worked in the office, but began 1880 training to become a photographer. The education he pursued both in Stockholm and partly in Germany.
In 1890, the 29-year-old Dahlgren was fully trained. That same year he opened his own photographic studio in a new house in Dragarbrunnsgatan 48 in Uppsala.
Ever since the 1860s, Henri Osti had been the dominant photographer in Uppsala, and yet in 1890 he was the leader among the city's six photographers. When Alfred Dahlgren established himself, he was, however, soon a superior competitor. It was at Dahlgren´s studio the city's professors and students went to be photographed, largely because he was at the peak of his time of phototechnical expertise.
In 1901 the City Council in Uppsala decided to give Alfred Dahlgren assignment to photograph the town and its buildings. In the fall of 1902 he handed over the photographs to the City Council. The images were bound in a red album. At least one band is available at the Uppsala City Library today. 541 glass negatives are since the 1950s included in Uppland Museum's collection.

Alfred Dahlgren föddes på Skoghalls bruk utanför Karlstad den 30 mars 1861. Han arbetade på brukskontoret men slutade där på 1880-talet och började utbilda sig till fotograf. Utbildningen bedrev han dels i Stockholm och dels i Tyskland.

År 1890 var den 29-årige Dahlgren färdigutbildad. Samma år öppnade han en egen fotoateljé i det nybyggda huset på Dragarbrunnsgatan 48 i Uppsala.

Allt sedan 1860-talet hade Henri Osti varit den dominerande fotografen i Uppsala och ännu 1890 var han den ledande bland stadens sex fotografer. När Alfred Dahlgren etablerat sig blev han emellertid snart en övermäktig konkurrent. Det var till Dahlgren som stadens professorer och studenter gick för att bli fotograferade, mycket tack vare att han stod på toppen av sin tids fototekniska kunnande.

Alfred Dahlgrens viktigaste inkomstkälla var porträttfotograferingen.

I april 1901 inlämnade kemiprofessorn Oscar Widman en motion till Uppsala stadsfullmäktige angående stadens genomfotografering. Widman pekade på att bilderna har ett kulturhistoriskt värde men också ett juridiskt värde i framtida tvister angående tomtgränser.

Stadsfullmäktige tillsatte en speciell kommitté och den föreslog att ”beträffande den gamla staden i allmänhet fyra fotografier tagna i hvarje gathörn och i fråga om de nyare stadsdelarne blott perspektivbilder af hvarje gata”. 700 kr anslogs i maj 1901 till fotograferingen. 350 bilder skulle tas. Fotografen skulle erhålla 1 krona och 75 öre per fotografi, och för denna summa skulle han överlämna dels plåten och dels två kopior.

År 1901 beslutade stadsfullmäktige i Uppsala att uppdra åt Alfred Dahlgren att fotografera igenom staden och dess bebyggelse. På hösten 1902 överlämnade han fotografierna till stadsfullmäktige. Bilderna var inbundna i ett rött album med stadens vapen i silver på utsidan. Åtminstone ett band finns på Uppsala stadsbibliotek idag. Glasnegativen finns sedan 1950-talet i Upplandsmuseets ägo.

Bilderna är ganska folktomma beroende på att Alfred Dahlgren fr.a. ägnade söndagsförmiddagarna till stadsfotograferingen. På vardagarna var han bunden av arbetet i ateljén. De folktomma gatorna gjorde det också möjligt att ha långa exponeringstider.

1908 ansågs att det behövdes en komplettering eftersom staden hade förändrats så mycket. Uppdraget gick även denna gång till Alfred Dahlgren. Det var nu som fotograferingen i stadens utkanter och flertalet gårdsinteriörer kom till. Samma år avled Alfred Dahlgren. Den sista beställningen överlämnades till stadsfullmäktige först år 1911.

Upplandsmuseet har 541 glasnegativ efter Alfred Dahlgren i sin ägo.
110 photos · 831 views
1