Viet Nam: Bilingual Education for Ethnic Minority Children
August 2012: In Viet Nam, many children speak a home language that differs from the language of instruction in education programmes. Research confirms that children learn best in their mother tongue as a prelude to and complement of bilingual and multilingual education. Allowing children to study in their first language in the early years, Action Research on Mother Tongue-based Bilingual Education (MTBBE) has been piloted in three provinces of Viet Nam since 2008. The programme aims to improve the quality of education for ethnic minority children.

Tháng 8/2012: Trẻ em dân tộc it người ở Việt Nam thường nói tiếng dân tộc trong khi ngôn ngữ sử dụng để giảng dạy trong các nhà trường là Tiếng Việt. Các nghiên cứu khẳng định rằng trẻ em học nhanh nhất bằng tiếng mẹ đẻ và đó cũng chính là tiền đề cho việc giáo dục song ngữ và đa ngữ. Để trẻ được học bằng ngôn ngữ đầu tiên của mình trong những năm đầu đời, Nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ (GDSN) được thử nghiệm tại ba tỉnh của Việt Nam từ năm 2008. Chương trình nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số.
11 photos · 323 views