new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Kaptein Bloms kart over Trondhjem (1830) | by Trondheim byarkiv
Back to photostream

Kaptein Bloms kart over Trondhjem (1830)

Format: Kart (Faksimile)

Dato / Date: 1830 (original) / 1998 (nytrykk)

Kartograf / Cartographer: Kaptein B. A. Blom

Gravør / Engraver: A. Bakkethun

Utgiver / Publisher: Kaptein B. A. Blom (1830) [original] / Trondheim kommune (1998) [nytrykk]

Sted / Place: Trondheim

Oppdatert / Update: 26.06.2019 [Opplysning om det originale stikk i De eligerte menns arkiv].

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Byantikvaren: Bykart 1695 - 1909 [mag. 1] - F23981 - OBS: Det egentlige, originale stikk med heftet 'Tabel til kartet over Trondhjem' finnes i arkivet til De eligerte menn (1833). Dette inkluderer også vannledninger. [Arkivref. A-1591, D-L0003]

 

Merknad: Utgitt av Trondhjems Historiske Forening med støtte fra Trondhjems og Strindens Sparebank. Trykt i Strindheim Trykkeri 1984. Kartet er reprodusert etter original i Statsarkivet i Trondheim. Den tilhørende "Tabel" er gjengitt etter en noe forkortet utgave i "Trondhjems Sparebank 1823 - 1923" Trondhjem 1923. Nytt opptrykk ved Avdeling byutvikling, Trondheim kommune 1998.

 

 

Tabel til kartet over Throndhjem, af B. A. Blom.

 

Indhold.

A. Fortegnelse over offentlige Bygninger og Pladse, Steder hvor Reisende kunne tage ind, samt Embedsmænds og Kjøbmænds Vaaningshuse, efter deres Beliggenhed qvartalsviis.

B. Søboder langs Nidelvens vestre Side, samt de i disses Svite forekommende offentlige Bygninger m. M.

C. Søboder langsmed Søen, samt de i disses Svite forekommende offentlige Bygninger m. M.

D. Søboder m. M. langs Nidelvens østre Side, tilligemed offentlige Bygninger og Kjøbmændenes Vaaningshuse i Forstaden Baklandet.

E. Bygninger og Pladse i Forstaden Ihlen.

F. Stræder, eller som de her kaldes, Veiter, hvis Navne Rummet ikke tillod at paaføres Kartet.

G. Bygninger paa Christiansteen.

H. Bygninger paa Munkholmen.

I. Anmærkninger.

 

A.

Qvartal No. I eller Egnen om Domkirken.

1. Throndhjems Domkirke. 2. Domsognets nye Kirkegaard. 3. Frue Sogns Kirkegaard. 4. Arsenalets Bygninger ell. den saakaldte Kongsgaard. 5. Tøihuusvagten. 6. Arsenalets Contoirer og Verksteder. 7. Det gamle Laboratorium. 8. Det nye Laboratorium. 9. Artilleriechefens Haver. 10. Døvstummes Institut. 11. Bispebolig. 12. Biskoppens Have. 13. Det forrige offentl. Theater. 14. Commandantens Haver. 15. Capt.-Vagtmesterens Have. 16. Brovagten.

 

II.

1. Pastor Angell. 2. Advokat Schrøder. 3. Justitiarius Roll, Bankdirecteur, Overdirecteur ved Røraas Kobberverk. 4. Etatsraad Rogert. 5. Thomas Angells Huus. 6. St. Jørgens Huus.

 

III.

1. Den Forenede Borgerl. Klub. 2. Generalmajor Hegermann, Brigadechef, Commandant. 3. Grosserer Strøm. 4. Kjøbmand T. R. Steen. 5. Norges Bank. 6. Kjøbmand J. Carstens. 7. Vor Frue Kirke. 8. Frue Sogns gamle Kirkegaarde 9. Stiftsoverrets-Assessor Horneman, det Kgl. N. Vidensk. Selskabs Vice-Præces. 10. Capitaine og Sø-enroulleringschef Pohlman-Leslie. 11. Major Stabell. 12. En Banken tilhør. Gaard. 13. Politiemester Lysholm, Directeur i det Kgl. Vidsk. Selskab. Her afleveres Breve til Stiftet. 14. Kamin-Inspecteur Rostad. 15. Pastor Schultz. 16. General-Krigscommissair Wibe.

 

IV.

1. Grosserer P. B. Lorck, elig. Borger, Hanseatisk Consul. 2. Grosserer Garmann, eligeret Borger, Fransk Consul. 3. Grosserer L. Lorck, Preussisk Consul. 4. Grosserer N. Knudtzon, sen. 5. Grosserer Frich. 6. Grosserer Hoë, sen. Grosserer Hoë, jun., Sardinisk Consul. 7. Madame Oeding. (Logis for Reisende). 8. Sognepræst Støren. 9. Raadhuset. Ved Siden heraf er Stiftamtmandens Logis, naar han er i Byen.

 

V.

1. Bogtrykkeriet. 2. Foged Klingenberg. 3. Artillerie-Oberstlieutenant Mejdell. 4. Toldcasserer og Bureauchef Schult. 5. Madame Benneche. (Logis for Reisende). 6. Tracteur Blickfeldt. (Logis for Reisende). 7. Løve-Apotheket. 8. Capitaine Wessell.

 

VI.

1. Ritmester Collin, Bankcasserer. 2. Grosserer J. S. Lorck, Amerikansk Consul. 3. Conditor Crosta. 4. Stiftsretsgaarden. 5. Svane-Apotheket.

 

VII.

1. Grosserer Gram, Engelsk Consul. 2. Grosserer Arentz, Borgercapt. 3. Grosserer M. Nissen. 4. Kjøbm. H. P. Jenssen. (Børsens og Sparebankens Locale) 5. Grosserer Roshauw, Domkirkens Værge. 6. Grosserer Geelmuyden, Skibsmægler. 7. Kjøbmand Fermann. 8. Tracteur Norum. (Logis for Reisende.) 9. Advocat Solberg. 10. Artillerie-Major Kühle. 11. Kjøbmand Schreiner. (For Tiden Postcontoir). 12. Bankdirecteur, Capt. Peterson

 

VIII.

1. Kjøbmand P. K. Sommer. 2. Stiftamtskriv. Grabow, Bankdirecteur. 3. Frue Sogns Friskole. (Paa denne Grund stod Griffenfeldts Bolig). 4. Kjøbmand B. Dahls Enke. 5. Kjøbmand Bonzachs Enke. 6. Kjøbmand N. Sundt. 7. Grosserer Wingaard Finne. 8. Kjøbmand Engelsen. 9. Kjøbmand O. Dahl. 10. Grosserer J. Meincke. 11. Den Borgerlige Realskole.

 

IX.

1. Kjøbmand Piene. 2. Kjøbmand Holck. 3. Kjøbmand P. A. Hansen. 4. Kjøbmand Theod. Floer. 5. Lieutenant Halck. 6. Kjøbmand O. A. Krogness. 7. Kjøbmand H. T. Knudtzon. 8. Branddirecteur Gade, Bogholder i Banken. 9. Kjøbm. R. Bergh, Bogholder i Banken. 10. Madame Barboe. (Logis for Reisende). 11. Capt. og Skattefoged Brock. 12. Snedker Nissen. (Logis for Reisende).

 

X.

1. Kjøbmand O. A. Moe. 2. Grosserer C. Knudtzon, Overdirecteur ved Røraas Kobberverk, Dansk Consul. 3. Bankdirecteur Wildhagen. 4. Grosserer Johannsen. Grosserer Broder Knudtzon. 5. Grosserer H. Wensell. 6. Grosserer N. Jenssen, elig. Borger. 7. Byfoged Fürst. 8. Bankdirecteur Oxholm. 9. Boghandler Andersen. 10. Kjøbmand E. Krogness. 11. Grosserer Bing. 12. Stadsmægler Drejer. 13. Artilleriecapitaine Frølich. 14. Grosserer H. Meinckes Enke. 15. Kjøbmand Jørgen Lysholm, const. Stadshauptmand. 16. Kjøbm. Mads Jenssens Enke. 17. Kjøbm. Machholm, Viinhandler. 18. Varemægler Sommerschild. 19. Hospitalsforstander Iversen.

 

XI.

1. Kjøbmand Grundt. 2. Sorenskriver Timme. 3. Kjøbmand Buck. 4. Ing. Oberstlieutenant Ræder. 5. Kjøbmand Wullum. 6. Lieutenant Bang. 7. Toldinspecteur Capt. Lassen. 8. Kjøbmand N. Schmidts Enke. 9. Kjøbmand H. Schmidt. 10. Krigs-Assessor Schnitler, Overdirecteur for Røraas Kobberverk. 11. Grosserer E. Wensell. 12. --- 13. Kjøbmand Huun.

 

XII.

1. Madame Frantzen. (Logis for Reisende). 2. Bataillonslæge Knudsen. 3. Kjøbmand Steimann. 4. Kjøbmand Sivertsen. 5. Kjøbmand Normann. 6. Kjøbmand Meisterlin. 7. Kjøbmand Altmann. 8. Kjøbmand Benneche. 9. Kjøbmand J. Sundt. 10. Kjøbmand Aune. 11. Kjøbmand Lyng. 12. Kjøbmand B. Moe.

 

XIII.

1. Det militaire Brødbagerie. 2. Infanterie-Exerceerhuus. 3. Det militaire Depot. 4. Latinskolen. Det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Locale og Bibliothek. 5. --- 6. --- 7. Exerceerplads for Infanteriet.

 

XIV.

1. Sukkerraffinaderie. 2. Et Stiftamtmanden tillagt Jordstykke. 3. Artilleriets Lavethuus. 4. Statens Hømagasin. 5. Veirmølle. 6. Sukkerraffinaderiets Haver. 7. Ingenieurdetachem. Have. 8. Ingenieurdetachem. Materialhuus.

 

XV.

1. Major Brun. 2. Lieutenant Paasche. 3. Klubben Harmonien. Den Musikalske Forenings Locale. Badeindretning. Indenlandshandler Tønseth, eligeret Borger. 4. Stadsmusicus Berg.

 

XVI.

1. Dramatiske Selskabs Theater. 2. Domsognets Friskole. 3. Major Wejbye. 4. Grosserer Brun. 5. Tugthuus. 6. Carl Johans Arbeidsanstalt. 7. Private Bygninger paa Tugthusets Grund. 8. Tugthusets Grund og Have. 9. Fattighusets Kjøkkenhave. 10. Fattighuus. 11. Sygehusets Kjøkkenhave. 12. Stadens og Amtets Sygehuus. 13. Sygehusets Grund. 14. En privat Bygning paa Commandantskabets Grund. 15. Skandsevagten og Slaverie. 16. Vagtens Brændeskuur. 17. Commandantens Have. 18. Det militaire Sygehuus. 19. Capitaine Rosenvinge. 20. Et Stiftamtmanden tillagt Jordstykke. 21. Major Wejbyes Reberbane.

 

XVII.

1. Kjøbmand Lundgreens Enke, Viinhandler. 2. Stiftsprovst Kaurin. 3. Kjøbmand Jancke. 4. Madame Grønbech. (Logis for Reisende). 5. Advocat Brinckmann. 6. Kjøbmand H. Nissen.

 

XVIII.

1. Det forrige Accisekontor. 2. Hoë & Comp. Reberbane. 3. Hospitalskirken. 4. Hospital og Kureerkammer. 5. Capitaine-Vagtmester Krog. 6. --- 7. Torvhuset. 8. Brigadelæge Roll.

 

XIX.

1. Kjøbmand Ohlsen. 2. Madame Holmberg. (Logis for Reisende). 3. Kjøbmand Ørum. 4. Eligeret Borger, Guldsmed Møller. 5. Madame Feilberg. (Logis for Reisende). 6. Regimentschirurg Proët.

 

XX.

1. Kjøbmand Wimpelmann. 2. Kjøbmand Nordenstrøm, Frue Kirke Værge. 3. Kjøbmand Lien.

 

XXI.

1. Kjøbmand Brown. 2. Kjøbmand E. Dahls Enke. 3. Von Kroghs Batteries Krudtaarn. 4. Hospitalets Kirkegaard. 5. Daarekisten. 6. Cantor Tellefsen, det Kongl. Norske Videnskabers-Selskabs Bibliothekar, Vandlednings-Inspecteur. 7. Mennes Boghandling og Leiebibliothek.

 

Anm. Hvor enkelte No. staae blank, eller hvor et Navn er indført uden No., er Forandring skeet efterat Kartet var trykt.

 

B.

1. Grosserer Hoë & Cps. Søbod. 2. Kjøbmand Brodtkorbs Do. 3. Grosserer Frich & Strøms Do. 4. Grosserer N. Knudtzons, sen. Do. 5. Grosserer N. Knudtzonss, sen. Do. 6. Grosserer W. Finne & Sønners Søbod. 7. Grosserer Bruns Do. 8. Grosserer Bruns Do. 9. Kjøbmand Steens Do. 10. Grosserer Lorck & Sønners Søbod. 11. Grosserer Lorck & Sønners Do. 12. Raadstue-Almindingen. 13. Grosserer Lorck & Sønners Søbod. 14. Grosserer Lorck & Sønners Do. 15. Grosserer Lorck & Sønners Do. 16. Grosserer Hoë & Comp. Do. 17. Grosserer Hoë & Comp. Do. 18. Grosserer Frich & Strøms Do. 19. Grosserer Hoë & Comp. Do. 20. Kjøbmand J. Lysholms Do. 21. Grosserer Hoë & Comp. Do. 22. Grosserer Hoë & Comp. Do. 23. Hagerup-Almindingen. 24. Grosserer Grams Søbod. 25. Grosserer Arentz's Do. 26. Grosserer Arentz's Grund. 27. Kjøbm. Schreiners Søbod. 28. Kjøbm. M. Nissens Do. 29. Grosserer Jenssen & Comp. Søbod. 30. Grosserer Jenssen & Comp. Søbod. 31. Kjøbmand Schreiners Grund. 32. Sammes Søbod. 33. Kjøbmand Selmers Do. 34. Kjøbmand Fermanns Do. 35. Must-Almindingen. 36. Kjøbmand O. Moes Søbod. 37. Grosser. Knudtzon & Comp. Søbod. 38. Grosser. Roshauws Do. 39. Grosser. Knudtzon & Cp. Do. 40. Kjøbm. Krogness's og Sundts Søbod. 41. Kjøbm. Machholms Do. 42. Grosserer H. Wensells Do. 43. Kjøbm. P. A. Hansens Do. 44. Toldboden. 45. Toldbodens Contoir. 46. Færgemandsstuen. 47. Toldcontoir. 48. Færgemand Kramer. 49. Bratøren.

 

C.

1. Hovedvagt og Slaverie. 2. Batteriet i Wensells Have. 3. Grosserer N. Jenssens Søbod. 4. Kjøbmand I. Dahls Enkes Do. 5. Sammes Bolverk. 6. Handler Aas's og Tønsets Søbod. 7. Grosserer Determeyer, Weslingh & Søns Søbod. 8. Bankdirecteur Oxholms Do. 9. Kjøbmand Gørresens Do. 10. Kjøbmand Krogness's Do. 11. Grosserer Bings Do. 12. Stadsmægler Drejers Do. 13. Erlandsen-Almindingen. 14. Kjøbmand Bucks Søbod. 15. Oberstlieutenant Ræders Do. 16. Oberstlieutenant Ræders Do. 17. Grosserer E. Wensells Do. 18. Kjøbmand Coldewins Do. 19. Grosserer Bings Do. 20. Kjøbmand T. Steens Do. 21. Kjøbmand Hansens Do. 22. Kjøbmand Wullums Do. 23. Oberstlieutenant Ræders Do. 24. Due-Almindingen. 25. Kjøbmand Holcks Søbod. 26. Skipper Larsens Do. 27. Farver Eggens Do. 28. Handler C. Wolds Enkes Do. 29. Skræddermester Johnsens Do. 30. J. Hoems Enkes Do. 31. Alminding. 32. Grosser. J. S. Grams Søbod. 33. Guldsmedmester Møllers Do. 34. Høker Svees Do. 35. Handler Myhres Do. 36. Kjøbm. S. A. Sivertsens Do. 40. Kjøbm. O. Normanns Do. 41. Kjøbm. A. Møllers Do. 42. Kjøbm. Normanns Pakhuus. 43. Ravnklo-Almindingen. 44. Kjøbmand Wimpelmanns Søbod. 45. Skipper Christophersens Søbod. 46. Kjøbmand Liens Do. 47. Handler Brekkans Do. 48. Kjøbm. Nordenstrøms Do. 49. Grav-Almindingen. 50. Kjøbmand E. Dahls Enkes Søbod. 51. Skipper Nielsens Do. 52. Skarpretter Petersens Do. 53. Skipper Langes Do. 54. Frøken Bjelkes Do. 55. Skipper Eides Do. 56. --- 57. Skipper Kaalds Do. 58. A. Blackstads Do. 59. N. Olderwigs Do. 60. Skipper Hansens Enkes Do. 61. Ny-Almindingen. 62. Halvor Hesses Enkes Søbod. A Sundts Verft. 63. Skipper Pfefferkorns Søbod. 64. Snedker Kjeldsbergs Do. 65. Lots Ellef Bergs Do. 66. Skipper Erbes Do. 67. Kjøbmand Petersens Do. Alminding. 68. Krigsraad Dicks Søbod og Reberbanens Contoir. 69. Von Kroghs Batterie. 70. Toldvagthuus. 71. Landgangsbro.

 

D.

1. Kræmmer Werklands Søbod. 2. Skipper Bugges Do. 3. Madame Levangers Do. 4. Grosserer Bings Do. 5. Gartner Bergs Do. 6. Farver Ulstads Do. 7. Kjøbmand Eggens Do. 8. Kjøbmand Eggens Do. 9. Kranens Søbod. 10. Grossererne Meinckes og Knudtzons Skibskran. 11. Kjøbm. Brodtkorbs Søbod. 12. Handler Nielsens Do. 13. Handler Nielsens Do. 14. Handler Nielsens Do. 15. Kjøbmand Ulstads Do. 16. Kjøbmand Ulstads Do. 17. Handler Wikborgs Do. 18. Handler Bergs Do. 19. Kjøbmand Moes Do. 20. Skipper Stabells Do. 21. Høker Wolds Do. 22. Grosserer Lorck & Sønners Søbod. 23. Handler Schankes Søbod. 24. Kjøbmand Bredahls Do. 25. Kjøbmand I. Dahls Do. 26. Handler Linds Do. 27. Kjøbmand Sandbergs Do. 28. Skibsbanken. 29. Grosserer Meinckes Skibsverft med tilh. Bygninger. 30. Grosserer Lorcks Bordtomt. 31. Grosserer Wensells Bolverk. 32. Sundts Skibsverft. 33. Bakke Kirke. 34. Schankes Reberbane. 35. Baklandets Friskole. 36. Kjøbmand I. Dahl. 37. Kjøbmand Ulstad. 38. Kjøbmand Brodtkorb. 39. Toldcontoir. 40. Politiemester Lysholms og Advocat Wahls Tæglbrænderie.

 

E.

1. Ingenieur-Detachementets Baadhuus. 2. Arsenalets Do. 3. H. Wensells Bordtomt.* 4. C. Knudtzons Do.* 5. Lorcks Do. 6. Grams Do. 7. W. Finnes Do. 8. Grundts Do.* 9. C. Knudtzons Do.* 10. Hoës Bordtomt.* 11. H. Bruns Do. 12. Grams Do. 13. Angells Stiftelses Do., men bruges af Gram. 14. Musts Grund.* 15. Grams Bordtomt.* 16. Grams & H. Wensells Do. 17. Madame Oedings og Hesselbergs Bordtomt. 18. W. Finnes Do. 19. Do. 20. Lorcks Do. 21. W. Finnes Do.* 22. Do.* 23. H. Wensells Do. 24. Indenlhdl. J. Wolds Do.* 25. Kjøbmand Løvseths Do.* 26. Paul Finnes Do.* 27. W. Finnes Do.* 28. Lorcks Do. 29. H. Wensells Bordtomt.* 30. Kjøbmand Grundts Do.* 31. Hagens Do.* 32. Røraas Participantskabs Krudmagazin. 33. Stiftsrevisor Schjølberg. 34. Krigsraad Dick. 35. Tracteursted. 36. Ihlens Friskole. 37. Eligeret Borger, Indenlandshandler Hagen.

Anm. De med * betegnede Tomter tilhøre Byen, men bygsles af de her nævnte Brugere.

 

F.

(Paa østre Side af Munkegaden.)

A. Broveiten. B. St. Jørgensveiten. C. Vor Frue Stræde. D. Præsidentveiten. E. Kirkeristen. F. Munkhaugveiten. G. Scholdagerveiten. H. Westermansveiten. I. Helvedesveiten. J. Krambodveiten. K. Skomagerveiten. L. Apothekerveiten. M. Hornemansveiten. N. Katveiten. O. Vaterlandsveiten. P. Enkeltskillingsveiten. Q. Klubveiten. R. Bratørveiten. S. Danielsbagerveiten. T. Moursundveiten. U. Storkveiten. V. Gjelvangveiten. W. Goutbekveiten. X. Rytterveiten. Y. Kredoveiten. Z. Ørjaveiten. Æ. Taraldsgaardsveiten. Ø. Kudskveiten. Ô. Gjemsveiten.

 

(Paa vestre Side af Munkegaden.)

A’. Danielsveiten. B’. Ravelsveiten. C’. Bersvendveiten. D’. Skradikveiten. E’. Gjedveiten. F’. Hvedingsveiten. G’. Rebslagerveiten. H’. Smedebakken. I’. Lillepladsen. K’. Holstveiten. L’. Pladsveiten. M’. Drilveiten. N’. Walterveiten. O’. Svenskstueveiten. P’. Brandhougløkken. Q’. Vilmandsveiten. R’. Fodveiten. S’. Hospitalsveiten. T’. Bondegaardsveiten. U’. Torkrisveiten. V’. Staalbakken.

 

G.

1. Inspectionsofficerens Bolig samt Vagtstue. 2. Krudtaarn. 3. Ingenieur-Detachementets Materialbod. 4. Artilleriets Lavethuus. 5. Opbevaringsbod for Brandpostens Inventarium. 6. Stald. 7. Fæhus.

 

H.

1. Commandantens Bolig. 2. Inspectionsofficierens Bolig, samt Vagthuus og en Baraque. 3. Falkenskjolds Arretsbygning, hvori tvende Baraquer. 4. Gammelt Fangetaarn med en Deel af den forrige Ringmuur. (Griffenfeldts Arrest). 5. Artilleriets Material- og Forraadshuse.

 

I.

.... Ved Kartet mærkes forresten:

 

Alle offentlige Bygninger ere scraverede med krydsende Streger; ligesom ved dem er iagttaget den Udmærkelse at deres Udstrækning i Dybden, deres Gaardsrum og tilliggende Haver ere betegnede.

 

Ved Huset No. 1 ved Søen ere de krydsende Streger forglemte af Graveuren.

 

Qvartalerne ere nummererede med Romertal, saaledes som de ved de bredere Gaders Oversnit synes at falde i Øinene; thi i de Stadens Bestyrelse vedkommende Documenter findes Qvartalerne ikke betegnede med Nummere. Dog er Byen med Hensyn til Brandvæsenet deelt i 4 Qvarterer, ved de tvende krydsende Hovedgader: Kongensgade og Munkegaden, samt den Vei, der i den Sidstes Forlængring gaaer forbi Domkirken igjennem Kongsgaarden (Qvartal I. No. 1 og 4) til Nidelven; saaledes at 4de, 5te, 6te, 7de, 8de, 9de, 10de, 11te og 12te Qvartal udgjøre første Qvarteer; 2det og 3dje Qvartal andet Qvarteer, 13de, 14de, 15de og 16de Qvartal tredje Qvarteer; 17de, 18de, 19de, 20de og 21de fjerde Qvarteer. Af Det, der er søndenfor Østre Gade, og som paa Kartet er kaldet No. I, er den østre Halvdeel tillagt 2det Qvarteer og den vestre Halvdeel 3die Qvarteer.

 

Fra det nye Laboratorium (Qvartal No. 8) til Voldene ved Skandsen løb en Linie af Forskandsninger, der i 1820 udsolgtes i Parceller, saaledes at nu, over de racerede Volde, en Kjæde af Haver forskjønne Nidelvens Bred.

 

Søboderne paa Baklandet ere for det Meste sammenbyggede med Vaaningshusene, saa at de ikke paa alle Steder udvendig fra kunne adskilles fra disse, hvilket og tildeels er Tilfældet i Qvartal XX og i Sandgaden.

 

I Qvartal XVI er af Kobberstikkeren forglemt en Række Huse paa Vestre Gade, midt imod Raffinaderiet (Qvartal XIV No. 1) langs hele den tykke Linie ved Ordet Vestre.

I samme Qvartal er tæt ved No. 19 udeladt en Bygning mot Vestre Gade.

 

Magnetnaalens Misviisning er ved Feiltagelse anført til 19 1/2° vestlig, skal være 20°.....

 

10,821 views
1 fave
1 comment
Taken sometime in 1830