Sarah Winnemucca

    Newer Older

    Statue given by the state of Nevada to the visitor center at the Capitol Building, Washington, DC. Sarah authored the first book by a native woman, according to the inscription at the statue's base. She was a noted defender of human rights.

    Tượng được đưa ra bởi các bang Nevada trung tâm du khách tại Tòa nhà Capitol, Washington, DC. Sarah là tác giả của cuốn sách đầu tiên của một người phụ nữ bản địa, theo các dòng chữ ở gốc của bức tượng. Cô ấy là một hậu vệ ghi nhận các quyền con người.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts