new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged urup

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26685

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26669

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

columnar basalt - on Bliznecky Islands offshore from the NE peninsular of urup (AKA Уру́п, Ainu) island in the Kuril (Kurile) Islands, a chain of volcanic islands crossing the pacific between the northern tip of japan and the southern tip of kamchatka (russia)

Rhodiola integrifolia (AKA western roseroot, king's crown, and ledge stonecrop) on Bliznecky Islands offshore from the NE peninsular of urup (AKA Уру́п, Ainu) island in the Kuril (Kurile) Islands, a chain of volcanic islands crossing the pacific between the northern tip of japan and the southern tip of kamchatka (russia)

Title: Comm_In_Epistolas_S_Pauli (Biblioteca Digitala Nationala)

Identifier: bibnat_Comm_In_Epistolas_S_Pauli

Year: 1600 (1600s)

Authors:

Subjects: Manuscris Manuscript Manuscrise moderne şi contemporane Romanian manuscript Biblioteca Digitala Nationala bibnat digitool www.flickr.com/search/?tags=booksubjectdigitool_bibnat_ro... www.flickr.com/search/?tags=booksubjectdigitool_bibnat_ro... carte veche old book ro-books

Publisher:

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

 

Text Appearing After Image:

^M<l «cur ise ge*j sTKcWv <}<u eu)-pu/Vu-no fc»î^»c«7a^CVnc^Lt .yx<«: flcfeo^cVun^/lat/iut «ucu oc^urup ^irw /u</ r <m> c»ftpSiicicv» -<<>*» v-iofe^fT^x-cp «S 0>y...~r«.O cy/Dur/C W»* C|<ua ^■r*ic->jyţcnţr^«oro oyy) SCU. A.~>.^./6cmSSt; /tiv- / viin dcîHiStt m^tii ţi iy/^ «Uit* atu oyg^jifctocţtf VO^I i - w. / . 1 / fî . .. ^ ^ tu) vuivcWy/ m«clii»«l voc?^ a^uc^cfvuy1 Jfo Ofxitffy Vexyfl *Vuu«J uficp ^/iiiYVio c^f vnKli <CV> rjv.î)AXtxp ^•o) Wa/«cV rt i/< /oyl.is. *>*ur»Hcfa^f Wucocirt), fJtwâuci».** Ofc c«=» ci «Vmlp vup./Cmcriitî Jjn/oriiîaV/»;cvRica wfn u£> m j*iyîi • »tî ojn8$ /w/E? nya/îV«Uv*«c>^ ct|ct (\W *X^V. .li tf»>U<V_LU*t ^iccWiuÎH** cca*t& tt- IUI* -S WV/,CV>W»JUi> -/ nunz/ *v<m fu&p tu» tio .iiuan» )

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Утро. о. Уруп.

 

Photo credit: Александр Пачин

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: (ca. 1960 - 1980)

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26695

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: (ca. 1960 - 1980)

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26693

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

ship in the perennial fog at urup (AKA Уру́п, Ainu) island in the Kuril (Kurile) Islands, a chain of volcanic islands crossing the pacific between the northern tip of japan and the southern tip of kamchatka (russia)

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26651

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26657

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

* Urupês – Este é um dos mais famosos textos de Monteiro Lobato. Nele, desanca uma crítica das mais ferozes que já se fez sobre qualquer tipo nacional. O alvo de seu ataque é o caboclo. Derrubando uma tradição cara, inaugurada por José de Alencar, que apontava como a mestiçagem do índio com o branco como geradora de uma nação forte, Lobato crê no contrário. Sua teoria institui a tese do caboclismo, ou seja, a mistura de raças gera um tipo fraco, indolente, preguiçoso, passivo. Sua religião manifesta-se por meio das mais primitivas formas de superstição e magia. Sua medicina é mais rala ainda. Sua política é inexistente, já que vota sem consciência, conduzido pelo maioral das terras em que mora. Seu mobiliário é o mais escasso possível, havendo, no máximo, apenas um banquinho (de três pernas, o que poupa o trabalho de nivelamento) para as visitas. Não tem sequer senso estético, coisa que até o homem das cavernas possuía. E quanto à produção, dedica-se apenas a colher o que a natureza oferece. É, portanto, o protótipo de tudo quanto há de atrasado no país.

 

Fonte: Wikipédia

 

pt.wikipedia.org/wiki/Urup%c3%aas_(livro)

Rhodiola integrifolia (AKA western roseroot, king's crown, and ledge stonecrop) on Bliznecky Islands offshore from the NE peninsular of urup (AKA Уру́п, Ainu) island in the Kuril (Kurile) Islands, a chain of volcanic islands crossing the pacific between the northern tip of japan and the southern tip of kamchatka (russia)

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26659

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

Panorama of ISS034 images of the island Urup (which, thankfully, isn't named in English).

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26673

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26682

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26670

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

sea otter (Enhydra lutris) urup (AKA Уру́п, Ainu) island in the Kuril (Kurile) Islands, a chain of volcanic islands crossing the pacific between the northern tip of japan and the southern tip of kamchatka (russia)

Format: Lysbilde i farge, positiv

Dato / Date: ca. 1960 - 1980

Fotograf / Photographer: Trondheim kommune, fra Tekniske etaters samling / Byarkivet

Sted / Place: Munkholmen, Trondheim

Oppdatert / Update: 20.02.2015 [sammenstilt oversikt over kommandanter], 07.04.2017 [Fotograf]

 

Wikipedia: Munkholmen

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H47.B49.F26671

 

Merknad: Nedenforstående oversikt over kommandanter på Munkholmen er en sammenstilling av kilder fra Olai Ovenstads Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 (1948) og Christian Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og Omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede (1876 / 1919).

 

Kommandanter på Munkholmen 1659 - 1892:

 

1659 - 1676: Iver (Iffuer) Pedersen Skioldborg. - Lnt. ved Akershus festn. sommeren 1644. - Lnt. ved Smål. nasj. inf.regt. fra 1/11 1644 til 14/9 1645, da Hannibalsfeiden var slutt. -- Herunder ser det dog ut til, at han har tjenstgj. en tid både ved Niels Langes regt. og ved Nordlandske regt. - Lnt. ved Smålenske eskadron 14/9 1645. - Lnt. ved Bahusiske regt. 1/11 1647. - Avgått 1/5 1649. - Stadsmaj. i Bergen 28/10 1653. - Stadsmaj. i Trondhjems by og kom.dant på Munkholmen 13/8 1659. - Blev 3/9 1673 av Gyldenløve innstillet til avskjed på gr. av drikk. - Blev visstnok da avskjediget. - Han søkte 22/5 1676 om en stilling på Gulland og oplyste da, at han lenge hadde vært i Brasilien og andre steder. - Var i febr. 1677 i Kj.havn for å søke tjeneste. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1674 - 1680]

 

1676 - 1693: Svend Svendsen Skien. - Fyrv., sendt til Trondhjem 8/8 1657. - Stykklnt. N.fjelds, 1/9 1658. - Stykk-kpt. ved Munkholmen 1/1 1662. - Kom.dant på Munkholmen 5/12 1674. - Stykkmaj. 10/5 1676, men var med i felten S.fjelds. - Fortsatte igjen som kom.dant på Munkholmen og var tillike chef for garn.komp.et i Trondhjem fra 28/10 1676. - Obl. og fremdeles kom.dant på Munkholmen 21/6 1690. - Død 2/12 1693. - En sønn: Thomas Svendsen Skien (Scheen) blev prest. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1680 - 1694]

 

1694 - 1698: Hans Kyhn. - Pr.lnt. ved oberst Brockenhus's regt tilhest, ved rittm. Schultz's komp. N.fjelds, 6/1 1662. - Stod i 1669/75 ved regt.ets Totenske komp. S.fjelds. - Rittm. ved samme regt., nu oberst v. d. Reckes, 1/9 1675. - Ved bestalling av 29/4 1682 blev han fra 13/5 s. å. chef for Stjørdalske komp. N.fjelds. - Maj. der 1/12 s. å. - Obl. 13/11 1688. - Hadde fremdeles Stjørdalske komp. - Kom.dant på Munkholmen 14/1 1694. - Død 14/12 1698. - Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. - 2) med Anna von Barn fra Holland. -

 

1699 - 1701: Anders (Andreas) Pihl (Piil). - F. ca. 1654. - Fenr. ved Opl. nasj. inf.regt.s Hall.dalske komp. 17/9 1681. - Sek.lnt. ved Trondhjems garn.komp. 28/2 1685. - Tjenstgjorde i slutten av 1693 på Munkholmen. - Blevfra 10/1 1699 ved siden av sin sek.lnt.-stilling ved garn.komp.et tillike betrodd opsikten ved Munkholmen festn. efter kom.dantens (Kyhns) død. - Kpt. og kom.dant på Skånæs skanse 24/5 1701. - Død 1717. - Hans efterfølger blev ansatt 24/4 1717. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1698 - 1700]

 

1700 - 1704: Cort Christopher von Caplau [informasjon fra Thaulow]

 

1705 - 1710: Johan Stockhoff. - Konduktør i Norge 1687. - Overkonduktør i Kr.ania 1691. - Forflyttet til Trondhjem 1701. - Kpt. og midlertidig kom.dant på Munkholmen 18/8 1704. - Virk. kom.dant på Munkholmen 10/4 1705. - Fratrådte da som overkonduktør, men blev 10/5 1707 gjeninnsatt som tjentsgj. overkonduktør i Trondhjem og skjøttet siden dette ved siden av kom.dantstillingen. - Død 1710, før 27/9. - Druknet under et uvær utenfor Trondhjem. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1704 - 1710]

 

1710 - 1721: Henrich Jan Rummelhoff. [I Thaulow benevnt som Johan Henrik Rummelhoff, kommandant 1710 - 1721.] - F. 1645 i Arensborg på Øsel i Lifland. - Sønn af Bartholomæus Rummelhoff og hustru Margaretha Elisabeth Resdorff. - Svensk kpt. - Gikk i norsk tjeneste fra den svenske garnison i Marstrand. - Lønnet her fra 6/9 1677. - Kpt. ved Opl. nasj. inf.regt. og chef for Hadelandske komp. 1/1 1678. - Maj. ved samme regt. og med samme komp. 10/6 1707. - Kom.dant på Munkholmen 21/11 1710. - Død 29/6 1721. - Begr. i Trondhjems Domkirke. - Gift med Anna Catharina Wind, f. på herregården Gjerdrup på Sjælland, død 1725 på Vennersgård i Aas sogn, Follo, datter av stiftamtmann i Trondhjem Joachim Fredrik Wind og hustru Else Urup. -

 

1721 - 1726: Jacob von Ophaven [informasjon fra Thaulow]

 

1726 - 1743: Peter von Meuser. - F. i Glückstadt i Slesvig Holsten, da under Danmark. - Maj. 18/9 1719, vel i Danmark. - Kom.dant på Munkholmen 9/12 1726. - Obl. der 22/7 1733. - Død 13/10 1743, begr. 17. s. m. -

 

1743 - 1747: Even Pedersen Kraft. F. 1674. - Sønn av sogneprest til Enebakk Peder Evensen (Leuten) og Kristen Jensdatter (datterdatter av mag. Hans Kraft, fra hvem familienavnet blev opptatt såvel av henne som av hennes barn). - Sersj. ved Vesterl. nasj. inf.regt. 1/7 1702. - Sek.lnt. ved samme regt.s Nedenesske livkomp. 15/4 1704. - Pr.lnt. ved Ø. Telemarkske komp. 2/8 1709. - Kpt. ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 15/1 1717. - Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 blev han overført med Øvre Telemarkske komp. til 2. Smål. nasj. inf.regt. - Maj. og chef for skiløperne S.fjelds 9/1 1719. - Da imidlertid skiløperkorpset i 1720 blev redusert, blev K. fortsatt til maj. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Vestre Y. Sognske komp. fra 23/12 1720. - Obl.s kar. 6/6 1731. - Obersts kar. 29/2 1740. - Avskjed 5/7 1743 med 350 rdl. årl. pens. - Bodde 1726 til 1743 i Brekke herred i Sogn. - Kom.dant på Munkholmen 11/11 1743. - Ankom dit 4/4 1744. - Død 23/12 1747. - Gift 1706 med Maren Knudsdatter Kylstrup fra Mandal, datter av sogneprest Knud Kylstrup. - Som enke blev hun 24/12 1749 bevilget 100 rdl. årl. pens. - Hun døde 12/4 1766. - De hadde 11 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1743 - 1748]

 

1748 - 1751: Hans Clausen Parelius. - F. ca. 1672 i Norge. - Sønn av Claus Jensen Parelius til Orkdal og Kirsten Stensdatter. - Korp. ved Bielches gev. inf.regt. 1/1 1691. - Sersj. ved samme regt. 18/6 1693. - Kpt. des armes der 20/4 1700. - Var tillike regt.adj. i 1702. - Pr.lnt. ved samme, nu Cicignons gev. inf.regt. 21/4 1703. - Vaktm.lnt. på Akershus festn. 30/3 1706. - Kpt.s kar. 4/11 1726. - Kom.dant på Kr.fjeld 11/7 1729. - Kr.fjeld demoleres i henh. til kgl.res. 13/7 1742. - Demoleringsarbeidet ferdig i 1745. - Interimskom.dant på Aggerøe 7/1 1747. - Kom.dant på på Munkholmen 17/1 1748. - Død 6/1 1751. - Gift med Marie Helene Drosdrup, f. 1667, død 23/1 1759 i Trondhjem, 92 år gl. -

 

1751 - 1767: Georg Friderich Buch. - F. ca. 1682 i Norge. - Kom i tjenesten ca. 1704. - Tjente 2 år som menig og uoff. i Norge. - Derpå 5 1/2 år som uoff. og fra 25/10 1709 som adj. 1/2 år ved de Jydske landdrag.er. - Regt.et blev i 1710 gjort til et kyrasserregt. under navn av Jydske nasj. rytterregt. - Kornett der 11/1 1710. - Fortsatt til 1. Fyenske rytt.regt. 28/6 1723. - Rittm. ref. ved samme regt. 28/10 1733. - Kom.dant på Fredriksholm festn. i Norge 31/10 1740. - Kom.dant på Munkholmen 3/2 1751. - Obl. av Kav. 28/1 (28/6?) 1758. - Død 20/2 1767, 85 år gl. - Gift med Christine Winding. - Hadde i 1740 5 barn. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1751 - 1765]

 

1767 - 1775: Einer von Einersen. F. ca. 1712 i Norge. - Sersj. ved 1 Opl. nasj. inf.regt. - Seklnt. ref. ved samme regt. 24/6 1749. - Virk. seklnt. ved S.fjeldske skiløperes landv.komp. 10/12 s. å. - Satt i fenr.s stilling ved Vangske linjekomp. av 1. Opl. nasj. inf.regt. 4/2 1750. - Prlnt.s kar. 26/10 1752. Virk. prlnt. ved samme regt.s Lesjeske komp. 26/2 1755. - Prlnt. ved batj.en i Holsten fra 31/1 1759. - Kpt. ref. ved de S.fjeldske skiløpere 16/7 1760 med behold av prlnt.gasjen ved 1. Opl. nasj. inf.regt. - Inspektør ved Ladegaardens Hospital i Kj.havn 30/5 1764. - Maj. og kom.dant på Munkholmen 8/6 1767 med tiltredelse fra 1/10 s. å. - Vartpenger fra s. d. 300 rdl. pluss tillegg 100 rdl. - Dimittert 7/12 1775. Han sluttet i 1775 akkord med maj. Abr. Collin, hvorefter denne skulde overta kom.skapet på Munkholmen. - Einersen overtok dog dette igjen 11/6 1777. - Obl.s kar. 23/8 1780 med anc. fra 13/10 1779. - Efter ansøkn. meddelt avskjed 24/11 1786. - Død 21/12 1788 i Aamodt prestegård i Østerdalen. - Gift med Anna Andreasdtr. Bentzen, død 26/7 1784 på Kalstarud i Gausdal. - Fra 1758 levet de adskilt - dog uten bevilling eller dom. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1765 - 1775]

 

1775 - 1776: Abraham Dreyer Collin. F. 1715 i Norge, døpt 26/9 s. å. - Sønn av justisråd og laugmann Hans Jensen og Sofie Amalie Krogh. - Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. - Fyrv. i det norske artill. 1731. - Ansatt ved Tr.hjems artill.komp. 16/6 1732. - Stykkj. der 6/5 1733. - Gikk 1734 i fransk krigstjeneste med kar. som lnt. av inf. - Kpt.s kar. 17/12 1736. - Vendte først hjem igjen i 1743 og trådte da i tjeneste her som stykkj. ved Trondhj. artill.komp. fra 6/5 1743. - Kpt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s landv. og chef for Guldalske landv.komp. 13/8 1747. - Forflyttet til regt.ets linje 24/2 1751 som chef for Størenske linjekomp. - Maj.s kar. 31/7 1755. - Sek.maj. 2/12 1761. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev han satt ut på vartpenger, 262 rdl. årl. - Han sies da å ha stått i fransk tjeneste og der deltatt i 2 felttog. - Kom.dant på Munkholmen 7/12 1775. - Død 12/6 1776. - Gift med Dorothea Margaretha, f. Rinderhagen. -

 

1776 - 1777: Thomas Gerhard Meydell. F. ca. 1704/05 i Holden i Telemark. - Sønn av sogneprest til Holden, Gerhard Meidell. - Korp. ved det gev. inf.regt. her 1724. - Sersj. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 1726. - Fenr. ref. der 5/1 1734. - Virk. fenr. ved regt.ets Ekerske komp. 15/5 1741. - Sek.lnt. ved samme komp. 2/8 1743. - Pr.lnt. ved N. Romerikske komp. 29/5 1744, men forflyttet til Holmestrandske komp. 23/11 1746. - Kpt.lnt. ved Akerske livkomp. 16/4 1755. - Kpt.s kar. 22/8 1759 med anc. fra 25/7 s. å. - Virk. kpt. og chef for N. Romerikske komp. 2/4 1760. - Blev 1765 utsatt på pens., 175 rdl. årl. - Bodde på Hofstad i Asker. - Kom.dant på Munkholmen 16/10 1776. - Død 26/4 1777. - Gift 5/7 1757 i Skedsmo med Henrikka Maria Hansdatter (Hald), død 21/2 1817, datter av Hans Haraldsen og Dorthea Bentzdatter. -

 

1777 - 1786: Einer von Einersen [se ovenfor]

 

1786 - 1805: Peter von Sønneck (Sønnick, Sønnech, Sonick). - Sersj. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 3/7 1762, da han - tross dårlig hørsel - blev vaktm.lnt. ved Kr.sands festn. - Fortsatt til Trondhjems festn. 5/6 1765. - Kpt.ss kar. 25/4 1776. - Kom.dant på Munkholmen 24/11 1786. - Maj.s kar. s. d. - Maj. av inf. 24/4 1789. - Obl. av inf. 28/5 1801. - Død 5/12 1805. - Gift. - Fikk 30/3 1805 tillatelse til å sitte i uskifte efter sin avdøde hustru. -

 

1806 - 1819: Mogens Lehne. F. 10/3 1737, døpt 16/3 s. å. i Stjørdalen. - Sønn av borger Daffin Mogensen Lehne (Leene), som var f. 1709 på Ringsaker, en tidl. uoff., bosatt i Stjørdalen og gift med Gjertrud Kristine Parelius, antagelig prestedatter i Stjørdalen. - Uoff. 1758. - Fenr. ref. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 11/3 1761. - Fenr. ref. på uoff.s gasje i Holsten fra 1762. - Forrettet der artill.officers tjeneste. - Blev 1/10 1763 forflyttet fra Stjørdalske til Fosnesske komp. - Garn.adj. ved Trondhjems festn. 22/1 1766. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., 1/8 1767. - Atter ansatt, nu som sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ytterøiske komp. 1/5 1769. - Pr.lnt. ved samme regt.s Nærøiske komp. 4/3 1773. - Var i 1774 beordret i et "Canoner Commando" bestående av "1 Ober, 2 Under-Officierer og 30 Musqveteerer." - Kpt.lnt. og kar.kpt. ved samme regt., fremdeles ved Nærøiske komp., 5/11 1784. - Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. fra 1/4 1786, utn. 17/3 s. å. - Fikk Nærøiske komp. fra okt. 1786, men byttet igjen dette med Inderøiske komp. 13/4 1789. - Maj. og kom.dør for regt.ets 1. batj. 13/2 1801. - Hadde fremdeles Inderøiske komp. - Kom.dant på Munkholmen 3/1 1806. - Obl.s kar. - Obersts kar. 16/5 1811. - Død 7/6 1819. - Gift 4/2 1776 med jfr. Petrina Christina Cecilia Bay, f. 13/10 1754 i Værdalen, død 31/1 1839 i Trondhjem, datter av maj. Herman Bay og Anna Regitze Coldevin. - De hadde 3 sønner: 1) Dagfin Andreas Lehne, f. 22/8 1776. - 2) Herman Heinrich Bay Lehne, f. 23/8 1781 og 3) Jørgen Isak Lehne, f. 5/9 1783, maj. i Danmark. - [Thaulow oppgir hans tid som kommandant på Munkholmen til 1805 - 1819]

 

1819 - 1843: Christian Andreas Hjorth. - F. 15/8 1777 i Norge. - Sønn av gen. maj. Peter Andreas Hiorth og Birgitte Christine Werner. - Kom i tjenesten ca. 1789. - Uoff. til 15/6 1782, da han blev kornett á la suite ved Akersh. drag.regt. med anc. fra 16/1 s. å. - Sek.lnt.s kar. 6/11 1801. - Virk. sek.lnt. ved regt.ets Akerske komp. 18/3 1803. - Virk. pr.lnt. ved Skedsmoske komp. 21/6 1805. - Pr.lnt. á la suite ved Trondhj. nasj. drag.regt. 5/12 1806. - Virk. pr.lnt. der ved Bynessets komp. 27/11 1807, men forflyttet til Melhusiske komp. 1/7 1810 og derfra igjen til Bynessets komp. i 1811. - Var tillike kom.dør for 1. Trondhj. artill.komp. fra 1/5 1811. - Kpt. og kom.dant på Vardøyhus 4/3 1812. - Ankom dit 22/7 1812. - Efter ansøkn. meddelt avskjed i nåde 14/7 1814, men med forpliktelse til å bli i embedet til 1/7 1815. - Avreiste 4/7 s. å. - Kom.dant på Munkholmen 25/10 1819. - Maj. i arméen 8/1 1830. - Obl. 26/1 1839. - Avskjed 5/4 1843 med full gasje i pens. - R.S.O. 1835. - Død 26/11 1846. - Gift 28/12 1807 med Christiana Ulrica von Krogh Schultz, f. 30/3 1770, død 16/9 1838, datter av oberst C. H. Schultz og Elene Sophie Meyer, Værdalen. -

 

1843 - 1858: Kaptein Wedege [informasjon fra Thaulow]

 

1876 - 1892: Isaach Georg Rosenvinge (1812 - 1892) [informasjon fra Thaulow]

1 3 4 5 6 7 8 9