new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged clui

Title: Iacobi Philippi Tomasini Patavini Illvstrivm virorvm elogia iconibvs exornata ..

Identifier: iacobiphilippito00tomas

Year: 1630 (1630s)

Authors: Tomasini, Giacomo Filippo, 1595-1655

Subjects:

Publisher: Patavii : apud Donatum Pasquardum, & Socium

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

. Vir, Elogia, 3 4J VERONA GENVIT FRANCISCVS POLAM I.C. CELEBERRIMVM FRANCISCVM POLA VERONAM LITERARVM ORNAMENTIS REGENVIT ILLVSTRAVIT CONCIVES E SEPVLCHRIS CALAMO FXTR AXIT DEPERDITAMQVE EORVM MEMORIAM IMMORTALITATE DONAVIT CARMINA CONSCRIPSIT HEROICA EPIGRAMMATA SALE AC FELLE ASPERSA LIBRIS SEX INVOLVIT CREBRO DE HONORE CONSVLVIT SCIENTISSIMVS MORALIVM PETRODIC^AM AD PANDECTAS ILLVSTRANDAS EXARAVIT PVBLICVS PANDECTARVM DOCTOR IN LYCEO PATAVINO MORITVR ANNO iETATlS LVL SALVTIS cio. loc. XXIV. RVDVL. 34<J lac. ThiL Tomaftnl

 

Text Appearing After Image:

RVDVLPHVS 5 FORTIA PaTAVUWS K Cl Cinjcopus ^ptenjis J/ i?.I RVDVLPHVS SFORTIA Cluis Patauinus, Epifcopus Vo\x, ex Pa-tre I o: A NTONio prudentiffimovjro ortusjSapientiam, & IngeniumGenitoris a:quauit. Fratrem habuit Bar-THOLOMAE VM^inter a:ui noftriMedicosperiniigncm, docenremque publicc:, quam profi-tetur arrem:,in Patauinis SchoIis,&Bernardi-numSacerdotem,Sacra: Theologix Myftam.RoDVLPHVs ipfe in Philolophorum , &c^luris Confulcorum album adfcriptuslurifpru-dentiam adamauir,in quacumplurimum pro-feciflet , otia patrire pertefus , commodilquedomelticis valereiuflisin ipfoartatisfloreRo-ma n profe6bus ell^vt confultationi intende-ret:,auIa:queRoman.T,& AuditoribusRota?,nec non & purpuratis Patribus operam na-uaret. Feliciter id aufpicatus, gratusomnibuscxtitit, ac in primis Bell ARMn^o,&Co-.CELLVcio CardinalibusMagnis.HuicAu-ditordatusllluftrifs. Corsino NuntioPon-tificio apud Gallorum Regem,GalIias pera-grauit.Eo munerc fumma diligentia fideque per~ 348 Tac, P

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Iacobi Philippi Tomasini Patavini Illvstrivm virorvm elogia iconibvs exornata ..

Identifier: iacobiphilippito00tomas

Year: 1630 (1630s)

Authors: Tomasini, Giacomo Filippo, 1595-1655

Subjects:

Publisher: Patavii : apud Donatum Pasquardum, & Socium

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ei^ dosHtbros, \. ■i \ ■ ^ : v ■ ^ ; .\- Commentarios in Caium Crifpum Salluftium^*^utnque ^ ts* Sepwaginta Orationes.*X>^ y.iflfria lib^^os illlL >Di/putationem de Annalibus Ecclefatiicis Cardi^ nalis Baronij 4 ^*^ .^vi ^In T/atonis Timaum ^fiue D^turalemomnem^at^ que Diuinam Philofophiam Decades tres.Difputationem laudatam ante ^ n)e «AuxilijS y adteEio titulo, d^^ tandem ratione, ^ alias lucubrationes ad eloquentiam fpeBantes. Italice lltufi. Vir* EhgUi 3 j j Icalice L(t Q)mpiratio?je di TorqHato Tajfo con Homero^ Virgilio j e dell*ArioHo con Homero,II Qommento fopra il G o f f r e D o di Torqua,^ to Tafo,Ri/pofia alle Confiderationi del Malacreta fopra il TaHor Fido del Caudier Guerini,Apologia al Scenofilico.Dtfcorfi due delU fnondatione del Teuerc a Roma 1anno 1^98.// Paragone della lingua ftaliana in quattro li- bri intitolato toANTi ckvs CA.La difefa del Paragone della lingua Italiana inti^ toLtto ll ^avalcanti.Rime, (^ Orationi diuerfe. AN- 5J^ fac. PhiL Tomajtfd

 

Text Appearing After Image:

Antoniv^NigerPaiavinvsPhilo^ophv^etMedicv^, A N T O N I V S N I G B R Cluis Parauinus y noftri xm Medicus no-minis non obfcuri inter Morcalesvixir. Hic primo afpecSlu , depretfo pileo frontem Cegens, tumorem quendam& iad:antiam prxfeferre vidcbatar,cum omnishumanitatis re ipsa cultor in priuatis fermo-nibus amicorum animos mirum in modum-obledlaret. Ingenij acumini perlpicaci acce-deiite multorum annorum vfu:,nomeningensadeptus in curandis morbi^, Collegarum ne-mini concedebat. RQmamprofe^usa Cle-MENTE VIII. Summo Pontifice Equeftrisordinis infignibus decoratus, familiam, 6^patriamhonoribus^ &: diuitijs auxit. In Pa-rrio Gymnafioper annos xxvi- Auicennamdodie, &:dilucide declarauit. Verum cnimue-ro cum Patrix:, Ciuiumq; Comitijsjplufquamvirum hrerarum ftudijs addid.um deceret,ani-mumaddieciffet, inuidixpotius&odij faces,quam glorix & laudis nomini fuo accendic./Matrimonijsmultis implicitus^fed inijs pa-rumfortunatuS:,duabus iamvxoribus paren-^\.\. Yy ta- 3 5 8 ^^^

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

mamiya 6MF 50mm f/4 + kodak portra 160NC. lab: the icon, los angeles, ca. scan: epson V750. exif tags: filmtagger.

Title: Iacobi Philippi Tomasini patavini Illustrium virorum elogia, iconibus exornata

Identifier: iacobiphilippito00toma

Year: 1630 (1630s)

Authors: Tomasini, Giacomo Filippo, 1595-1655 David, Jérôme, ca. 1605-ca. 1670

Subjects:

Publisher: Patavii [Padua] : Apud Donatum Pasquardum & socium

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

JEUU Illuft, Vlr. ElogU, 2,03

 

Text Appearing After Image:

A.miliv6*Campolongv5^ Pat. PhIL06^0PHV^,ET MEDICV.V Cc io4 lacFhil.Tomafm iEMILIVS CAMPOLONGVS Cluis Patauinus>medica eruditione infi-^gnis^fpecie venerabilis,in colloquijsadeo iucundus, &: carus, vt orgri nonrninuseiushumanicate pr^ccllenti^quam ad-hibitis ab eo remedijs fe refcdlospalam:, 6^libere fxterentur. Anftotelis, (5c Galeni ftu-diofiftimus5&: accuratiflimns cukorextitit:&in!curcindis morbisinter artatis fux Medicosfacile princeps. Anno cio. id. ixxviii.Theoricam Medicinam fecundus in ordinofcitiilime docuitin Academiapatria.- cumqueanno cio. lo. ixxxxr. decefiflet e viuisMediciii^ Dodlor infio;nis Marcus de OddisadMedicar praxis cathedram euolauit. In cafe prarclare geftit,nec fohtam idcirco>fedu-Jam, piamque infirmorum curam abiecit,Migrauit e vita ;^tatis anno quinquagefimo.quartO:,immortaU plane memoria dignus,quod annis x x v 11. in tradenda ^ Sc exercen-da pubhce Medica facultate ftrenue dcfudaf-fet. Prastcr Confulta^qurt in hbroConfulto-rum Icalorumex

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

The gigantic abandoned general store and gas station at Lockhart, CA. Hard to believe that this area could support such a large business because there is NOTHING out here now. More info here at the CLUI site.

 

Night, full moon, 4 minute exposure, natural flashlight painting.

 

It's raining stars in the large view.

scans from the archives. diana plastic camera, cross-processed fuji RHP provia 400. lab: A&I color,

hollywood, ca. can: epson V750. exif tags: filmtagger.

 

The gigantic abandoned general store and gas station at Lockhart, CA. Hard to believe that this area could support such a large business because there is NOTHING out here now. More info here at the CLUI site.

 

Night, full moon, 4 minute exposure, available light only. Sodium vapor bounce on the clouds is from the Los Angeles metroplex, 75 miles away.

 

Tremendous.

Title: Iacobi Philippi Tomasini patavini Illustrium virorum elogia, iconibus exornata

Identifier: iacobiphilippito00toma

Year: 1630 (1630s)

Authors: Tomasini, Giacomo Filippo, 1595-1655 David, Jérôme, ca. 1605-ca. 1670

Subjects:

Publisher: Patavii [Padua] : Apud Donatum Pasquardum & socium

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

um Lyceum adlcitus Pande(f^arumleduram biennio tenuit, immatura mortopr^reptus . Nos eius in funere tale noftriaffedtus Elogium erga ram infignem VirunijefFudimus , quod hic damus, prasterea nihil>quod eruditiftimus Fehx Ofius in Academiafua Patauina,quamaccuratiilime cxornat:,re-^rum ab eo geftarum breuiarium texuerit lu-culentum. Sepulcus eil: Verona^ in D. Seba-ftkni templo^a Domitio Calderino varijs pra:-conijs exornatus^ quae lcguntur paffim. VE- Itlujl, Vir, Elagiaj, 3 4j VERONA GENVIT FRANCISCVS POLAM I.C CELEBERRIMVM FRANCISCVM POLA VERONAM LITERARVM ORNAMENTIS REGENVIT ILLVSTRAVIT CONCIVES E SEPVLCHRIS CALAMO FXTRAXIT DEPERDITAMQVE EORVM MEMORIAM IMMORTALITATE DONAVIT CARMINA CONSCRIPSIT HEROICA EPIGRAMMATA SALE AC FELLE ASPERSA LIBRIS SEX INVOLVIT CREBRO DE HONORE CONSVLVIT SCIENTISSIMVS MORALIVM PETRODICEAM AD PANDECTAS ILLVSTRANDAS EXARAVIT PVBLICVS PANDECTARVM DOCTOR IN LYCEO PATAVINO MORITVR ANNO i£TATIS LVL SALVTIS ciD. loc. XXIV. RVDVL. 34<J Ia€, *ThiL Tomafnl

 

Text Appearing After Image:

RvDVLVnvs S FORTiA Patavtnvs IC ct Cpxjcopus J?p[enfif 7^V//i. Vir. Elogia .• 347 RVDVLPHVS SFORTIA Cluis Patauinus, Epilcopus Pol^ , ex Pi-tre I o; A n to n r o piudentiiluiioviro ortus^Sapientiara, & IngeniumGenitoris cTquauit. Fratrem habuit Bar-THOLOMAE VM:, intet a:ui noftriMedicosperinlignem, docenremque publice;,quam profi-tetur artem^in Patauinis Scholis^&Bernardi-inim Sacerdotem^Sacra: Theologia: Myftam.RoDVLPHVs ipfe in Philofophorum , &c^lurisConiulcorum album adfcriptusluriipru-denciam adamauicjn quacumplurimum pro-feciilet, otia patrix pertefus , commodiiquedomeilicis vaiereiuilis in ip(o cTtatisflore Ro-mam profedlus efl::,vt confultationi intende-ret^aulxqueRomanx,& AuditonbusRota?^nec non & purpuratis Patribus operam na-uaret. Felicirer id aufpicatusjgratusomnibusext.tit^ac in primis BellarminOj&Co-BELLVcio CardinahbusMagnis. Hinc Au-ditordatuslUuftrifs. Corsino NuntioPon-tificio apud Gallorum Regem,Gallias pera-grauit.Eo munere fumma diligent

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

the los angeles department of water and power (LADWP) power plant no. 1 continues to generate hydroelectric energy along the LA aqueduct, nearly 100 years after it went online in 1917 as los angeles' first source of municipal power. this century-old westinghouse turbine (one of five at the plant) is still in use to generate electricity.

 

seen on the "high voltage" tour of LADWP facilities hosted by the center for land use interpretation (clui.org). nikon D7000 + nikkor 18-200mm, photoshop CS6 + nik analog efex pro.

scans from the archives. mamiya 7II 6x7 + 65mm f/4 + kodak portra 100UC. lab: photo impact west, santa monica, ca. scan: epson V750 pro. exif tags: filmtagger.

entry road for an abandoned federal minimum-security prison in the mojave desert. CLUI (center for land use interpretation) desert field trip.

 

reprocessing old files with current software. fuji finepix F30 6MP point-and-shoot, processed in lightroom LR4 + PTLens + photoshop CS6 + nik color efex + alienskin exposure 4.

Title: Iacobi Philippi Tomasini Patavini Illvstrivm virorvm elogia iconibvs exornata ..

Identifier: iacobiphilippito00tomas

Year: 1630 (1630s)

Authors: Tomasini, Giacomo Filippo, 1595-1655

Subjects:

Publisher: Patavii : apud Donatum Pasquardum, & Socium

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

JS.UU lUufi^Vir:El0gh,

 

Text Appearing After Image:

i^ Amiliv^Campoiongv^ Pat. PHlLOraPHV5,ETMEDICV5 ; ..il:; ■ ,-oiv!.l ai KTJi; ^i.i^iAi .Jijj» ^^* Cc 1 ;: 1 ■-f vfc 104 ^^^ ^f^il Tomaftm ^MILIVS CAMPOLONGVS Cluis PaCauiniis>medicieruJirione infi-gnis>fpecie vencrabilil^in colfoquijsadeo iuaindus, & caruS;, vt ctgfinonjninus eius liumanirate pra^ceHenci ^ quanirad-Kibitis ab eo remedijs fe refecStospalam > bC^libcre fatrcrenrur. Ariftotelis, .§c Galeni ftu-diofiilinius, & accurariflSfrifns cultor extitit:&in curandis morbis incera^catis fiix Medicbsfacile princcps. Anno ci D. rd. l x xy 11r^Theoricam Medicinam fecundus in ordine,/fcitiilime docuitin Academiaparria.-cttmqueanno cio. I3. txxK^i. decefiflec e viuisMediciniE Do6lor mfimis Marcnf Je OddisadMedic.T: praxis catriedram euolauit. In eafe pra^clare geilit, nec iolicam idcirco > fedu-tam, piamque infirmorum curara abiecic.Migrauit e vita ^ecatisf anno quinquagefimaquarcoyimmoFtali pkne memoria dignus,quod annis x x v i l in tradenda ^ & exercen

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

the los angeles department of water and power (LADWP) power plant no. 1 continues to generate hydroelectric energy along the LA aqueduct, nearly 100 years after it went online in 1917 as los angeles' first source of municipal power. this century-old westinghouse turbine (one of five at the plant) is still in use to generate electricity.

 

seen on the recent "high voltage" tour of LADWP facilities hosted by the center for land use interpretation (clui.org). nikon D7000 + nikkor 18-200mm, photoshop CS6 + nik analog efex pro.

the los angeles department of water and power (LADWP) power plant no. 1 continues to generate hydroelectric energy along the LA aqueduct, nearly 100 years after it went online in 1917 as los angeles' first source of municipal power. this century-old westinghouse turbine (one of five at the plant) is still in use to generate electricity.

 

seen on the "high voltage" tour of LADWP facilities hosted by the center for land use interpretation (clui.org).

 

mamiya 6MF 50mm f/4 + kodak portra 160. lab: the icon, los angeles, ca. scan: epson V750. exif tags: filmtagger.

this past week marked the 100th anniversary of the los angeles aqueduct. on the northern edge of the san fernando valley are the "cascades" where the water pours down the mountainside at the end of its long journey from the eastern sierra.

 

this image is a square crop of a multi-frame panorama taken with a nikon D7000 + nikkor 10-24mm + schneider B+W ND64 6-stop neutral density filter. 1/2 second exposure on tripod @ f/11 iso 100.

 

image processed in capture NX2, nik analog efex pro & alienskin exposure 5.

My bulletin board door at work - top is some fave images; bottom is mindful work content. Latest addition is the set of re-purposed business cards, inspired by hipster PDA and slip method. I wrote those up in my first weeks, and after a year - these themes hold up completely. Now posted for Constant Vigilance!

Title: Iacobi Philippi Tomasini patavini Illustrium virorum elogia, iconibus exornata

Identifier: iacobiphilippito00toma

Year: 1630 (1630s)

Authors: Tomasini, Giacomo Filippo, 1595-1655 David, Jérôme, ca. 1605-ca. 1670

Subjects:

Publisher: Patavii [Padua] : Apud Donatum Pasquardum & socium

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

m Geometricorum libw XFl Arithmetic^ libros V. \ - ^ufcce libros V, De U^tura libros V. T>e Supernaturalibus lib. Ifi - ^ ■ ^e Arcanis Mtermtatis /tk^P^lt^^^os egomet penes Amicumyidi. • ^ De Fato libros V. De Subtilitate libros XXI.De Kerum -uarietate Itbros X VIIP ^-^^^^^■^ ^^*Z>^ zAnimiC immorta:titate lib.I.De Gemmis ^ts Qoloribus lib. I.Commentaria in Ptolomxt ^adripartitum lib.IV.De Judicijs lib. X. \;t^4i. i t,U ^De Somnijs lib. IV. --^^ x^n%^ivc^. v^rx^^iZ ^CDe Metofcopia librum L ^ii^i^mdmWS^cir^■^ ■ cum>. ctmfertur cum Obferudtionibti<^. i3cc,Centum GcniturAs.Moralium libros II LTetim fiue de Humanis conjilijs lib. LDe Sdpientia libros V.De Pr<jec€ptis ad filios lib. LDe fummo Bono lib. LDe Confolatione lihros JII.De ^linimis y ftj Propinquis lib. I.De Vtilitate ex aduerfs capienda- lib. IILGuilielmum libro -unicoTheognofiomi lihros VI.Hymnorum Itb, I. : - - /. Et aiia qudm plurima ^ qu^ tn laudat^ lihro ri^ tf s (^ ordine recenfentur. ALOY. c%, tm

 

Text Appearing After Image:

Aloysivs Bellacatv^ MED1CVS Patavinvs- /%?. Vir ElogU 1 6 ALOYSIVS BELLACATVS Cluis Pataainus, cgregius fua tempcila-te A^edicus>magno cum iplciidorear-tem 5 quam profirebatur:, exercens, in-iirmis^ac male habentibus fumma pictate.acvigilantia medebatur. A priijnis annis litc-rarum fludijs deditus:, PhilofophicTprimuni,dein Medicina: fcientiam adeptus, ficin vtra-que excelluitjVt omne jeuum in his confum-plifle videretur. Morum fuauitate;,& gratianemini ceflit ;, hiique dotibus omnium fibibeneuolenriam facile conciliauit. Mag-nis Vi-ris percarus, ingentia pr^mia pari cum lau-de eft confecutus. Propter affiduamin a^griscurandis, & fimilia regenda ceconomiarrunullum Pofteritati literarium munimentumrelinquere potuit : at prcTcIaros fux virtutisha^redes/&: dodlrin^ alumnos reliquit mul-tos. Satis felicem vitam duxit, & Patriarrbpropria^ virtutisgloria, &: filios diuitijs auxir.Annoa^tatis ixxiv. vltimum diem claufit^falutis ciD. lov Lxxv. Scpultus eft in Ec-clefia

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

reprocessing old files with current software. fuji finepix F30 6MP point-and-shoot, processed in lightroom LR4 + PTLens + photoshop CS6 + nik color efex + alienskin exposure 4.

Photos from a trip to the Sun Tunnels in the West Utah Desert near Lucin, UT

(Center for Land Use Interpretation)

We were at Hilltop Park at just the right time of day.

Title: Iacobi Philippi Tomasini Patavini Illvstrivm virorvm elogia iconibvs exornata ..

Identifier: iacobiphilippito00tomas

Year: 1630 (1630s)

Authors: Tomasini, Giacomo Filippo, 1595-1655

Subjects:

Publisher: Patavii : apud Donatum Pasquardum, & Socium

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

p(^ Podagfce. M Elementorum Geometricorum Mf^s ^V.^^^^ ^^ jirfthmetic^ librosFi ^^^^^^^!^ i^mv^i^Q vvtV. ^ufic^ Itbros V. ^ ^^ wVA IVaw^^ • AT* De D^turi libros V. n)e Supernaturalibus lib. II. T>e Arcanis JSternitatis Hk^ FII. ,^os ega^^met penes Amicum vidi. ^-^ De Fate libros V. De Subtilitate Itbros XXI. De Kerum njarietate Ubros X VIL rOe <tAnim<£ immortalitate lib.t. De Gemmisy^ (folortbus lib. L ^^ ^^*^ -^^ Commentaria in PtolomAi ^uadrtpartitum lib.IV. De Judicijs Itb. X. rOe Somnijs lib. IV. De {Metofcopia librum /. J^i quidem MS.cir^ cunu cumfertur cum OhfemAtiomhm. i D c c.Centum Gemturas *Moralium lihros II1,Tetimfiue de Humanis confiliji lib. LDe Sdpientta lihros KDe Priec^ptis ad filios lih, I.De fummo Bono lih, I.De Confolatione lihros III,De <CMinimis, ^ Propin^uis lih, I,n^e ZJtilitate ex aduerfis capiendSi lih. IILGuilielmum lihro -unicoTheognofiomi lihros V /.Hymnorum lib, I, Et alia quam plurima ^ qu£ in laudato libro ri-tii^ordinerecenfentur. ALOY.

 

Text Appearing After Image:

Aloysivs Bellacatv^ MEDICV5 PATAVINVS- .YOJA iHufi. Vir MltgU l 6 3 ALOYSIVS BELLACATVSp ..Hii:; Cluis Patauinusj egregius fua tempefta^tc Medicus ^ magno cum iplcndorear-tem, cjuam pro^tebatur, exerccns, in-fiimisjacmale habentibus {umma pictaCt^acvigilantia medebatur. A priijnis annis lite-rarum ftudijs dcdituS:, Philofophixprimum,dein Medicinx lcientiam adeptus, fic in vtra-que excelluit,vt omiie «uum in his conlum-pfifle videretur. Moxum fuauitate:,& gratianemini ceflit , hilque dotibus omnium fibibeneuolentiam facile concihauit. Magnis Vi-ris percarus , ingentia proemia pari cum lau-de cft confecutus. Propt^r afllduam in a^grist:urandis, & familia regenda oeconomianijnullum Pofteritati literarium munimentumrelinquerc pocuit : at pra^ciaros fucX virturisli^redes, &: doddna^ alumnos reliquit mul-tos. Satis fcliccm vitam duxit, &: Patriamjproprio^ virtutisgJoria,&:filiosdiuitijs auxir.Anno a^tatis lxxiy. vltimum diem claufit:,falutis GiD. TO. ixxv. -Scpultus eft

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Dedicated to the increase and diffusion of knowledge about how America's lands are apportioned, utilized, and perceived.

 

Thank you George for the stimulating conversation! Thank you Sand Helsel for the recommendation.. CLUI fan x

www.clui.org/

mamiya 6MF 50mm f/4 + kodak portra 160NC. lab: the icon, los angeles, ca. scan: epson V750. exif tags: filmtagger.

  

best viewed large, really.

it seemed like the sky was like this for hours

Title: Vocabulario dela lengua general de todo el Peru llamada lengua Qquichua, o del Inca. : Corregido y renovado conforme ala propriedad cortesana del Cuzco. Diuidido en dos libros, que son dos vocabularios enteros en que salen a luz de nueuo las cosas q[ue] faltauan al vocabulario. Y la suma de las cosas que se aumentan se vea enla hoja siguiente. Van añadidos al fin los priuilegios concedidos alos indios

Identifier: vocabulariodelal01gonz

Year: 1608 (1600s)

Authors: González Holguín, Diego, b. 1552 Peru Digitization Project (John Carter Brown Library RPJCB

Subjects: CSAIP Quechua language Spanish language Indian linguistics Imprint 1608

Publisher: Impresso enla Ciudad de los Reyes : Por Francisco del Canto

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

undida Cofa Hicbaíic*,,* Fundirlos «jétales couhuayras. Huayr ahim.Fundir metalo derretirlo. Vnuya« chíntyacuy^chirn»F-.<riolbayrado.Vtekpha vtekfoa eco pina njiiZpacfonceoyocpiña»Furiosamente como lo.o, Vt khinaFuriaolo uraque viene a tiempos o lunas,Chay apoyen, oy.Ft rioio qné de aií reta vino a fer lo co»Vtek chanaK.Furioío a tiempos lunático. Chaya pquevok vtck ,0 chayapu va» ccofnivoK,Futura cofa iopor venir Cananeak l. as < o fas ru ora s o po r V e n ir no las f-etilos Yma cañan caáupáa anaoam yaciíanehicchu* - O Ame A Cá^po o conejo délos yndics»Ccoy ©cconi-.Gajo de árj^pl rallcca o kacllahachba,oKa,clui«:ca.Gajo de vuas Huc huayO vuss.Galana o pulidla perfona hentita* mente,Kapchi kapthiííajGalana perfona de,í|]pneíUmínte. CcacaCcá challa nuqciKUa.Galán o pulido <ie fuyo qbe todo ledize bien Capchi eazqtíillahuailparicuK*G¿ian enconado en andar y mirardeshonefto. ñuquikñuquin ñnqui ycac haK cca^a pay t u,o i taia/caciuK. , L Gala-

 

Text Appearing After Image:

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

seen on a field trip with the center for land use interpretation (www.clui.org) to the hinckley / boron area of california's mojave desert. sites visited (and photographed) include the world's largest solar energy plant, an abandoned federal prison, the largest pit mine in california, and the high-desert town of boron, ca. nikon coolpix 8700, processed in adobe photoshop

1 3 4 5 6 7 ••• 49 50