new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged bcgf

Drawing for the cover of my next comic. Coming for BCGF.

Title: Medicina mentis : sive, Artis inveniendi praecepta generalia

Identifier: medicinamentissi00tsch

Year: 1695 (1690s)

Authors: Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von, 1651-1708

Subjects: Logic Knowledge, Theory of Hygiene Logic Knowledge Hygiene

Publisher: Lipsiae : Apud J. Thomam Fritsch

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

Pars Secunda. 135 exinde clarum eft, fpatia illa, quae grave eafli fua abfolvit,eife inter fe ut quadrata temporum AB, AC, AD, hoc eft)ut i> 4, 9,16. &c. Si Ver6 Ipatia, quae mobile eequalibustemporibus AB, BC, CD, conficit, inter fe conferanturypatet^ ea elfetanquam fpatia ABF, BCGF, CDHG&c.hoc eft, ut fpationim ABF, A C G, A D H differeritiee j a«deoque Sc tanquam difterentiae quadratorum 1,4, 9,i6.&c.id eft, tanquam 1,5,5^7, 9 &c. feu, ut numeri impares»Hinc fi A irij^.i<f. certo temporeper fpatium AB>decideret, certe tempore sequali fecundo abfol-veret fpatium B C, quod fpatio primo jam didotriplo riiajus eft, tertio zequali tempore abfolrveret fpatiTim C 0, quod quintuplo majus pri-mo &;c. ^ Defcendant duo globi A, A, per perpendicula*rem AD, & planum inclinatum AE, in7^.^TiAlter perpen- ^2:-§6: B D - X — diculariter perA D devolva-tur, alter perpIanumAE,itauteodemtem-pore incipiantmoveri. Ouas- UDl

 

Text Appearing After Image:

ritur ^am, ad lineam B Chorizonti in B & C pa-rallelam pervenerint,quamnam acquifiverintvelocitatem? I. Notandum,gIobomfti,pIaniincIinati, ut & gra-vium namram notam efle debere: cxteravero, quae hictanquam impedimenta adfiint, non attendcnda veniunt. Glo-

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Medicina mentis : sive, Artis inveniendi praecepta generalia

Identifier: medicinamentissi00tsch

Year: 1695 (1690s)

Authors: Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von, 1651-1708

Subjects: Logic Knowledge, Theory of Hygiene Logic Knowledge Hygiene

Publisher: Lipsiae : Apud J. Thomam Fritsch

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

atione, ac antea globus in_.tabula FG fig. 51, pulfus celeriiis movebatur j& ita fecundum quoque expofitum vides, quo-modo nimirum gravium velocitates augean-tur. Ad tertium tandem, quo id non miniisfolvatur, requiritur tantum, ut aliquam linea-rum fuperiorum feu curvarum confideremus.Defignent mfig.^s- AB, AC, AD &c. tempo-ra, quibus mobile ita defcendit, ut AB, BC,C D &c. fint aequales : deinde B F, C G, DHrepraefentent velocitates, quasfingulis temporibus acquirit: at-que fic quo<quefpatiaABF,ACG,ADH&c. optime referent fpa-tia k quovis mobili ad temporaAB , AC, AD &c. emenfa_..Quia autem veiocitates BF,CG,DH, fecundum modo monftra-ta aequabiUter , hoc eft, ita, utBF , KG, LH &c. femperfintaequales, augentur, idque non-nifi in fpatio , in quo re^flam..AFGHI habemus, accidit^ hinc manifeftum eft, hsc fpatia ABF, ACG, ADH&c. effo triangula. Quoniam autem triangula hzec ejusmodi pro- portionem femper fervant, veluti quadrataAB, AC,AD&c. ■ V exin- l5

 

Text Appearing After Image:

Pars Secunda. 135 exinde clarum eft, fpatia illa, quae grave eafli fua abfolvit,eife inter fe ut quadrata temporum AB, AC, AD, hoc eft)ut i> 4, 9,16. &c. Si Ver6 Ipatia, quae mobile eequalibustemporibus AB, BC, CD, conficit, inter fe conferanturypatet^ ea elfetanquam fpatia ABF, BCGF, CDHG&c.hoc eft, ut fpationim ABF, A C G, A D H differeritiee j a«deoque Sc tanquam difterentiae quadratorum 1,4, 9,i6.&c.id eft, tanquam 1,5,5^7, 9 &c. feu, ut numeri impares»Hinc fi A irij^.i<f. certo temporeper fpatium AB>decideret, certe tempore sequali fecundo abfol-veret fpatium B C, quod fpatio primo jam didotriplo riiajus eft, tertio zequali tempore abfolrveret fpatiTim C 0, quod quintuplo majus pri-mo &;c. ^ Defcendant duo globi A, A, per perpendicula*rem AD, & planum inclinatum AE, in7^.^TiAlter perpen- ^2:-§6: B D - X — diculariter perA D devolva-tur, alter perpIanumAE,itauteodemtem-pore incipiantmoveri. Ouas- UDl

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Gvidivbaldi è marchionibvs Montis Perspectivae libri sex

Identifier: gvidivbaldiemarc00mont

Year: 1600 (1600s)

Authors: Monte, Guido Ubaldo, marchese del, 1545-1607

Subjects: Perspective Geometry, Projective

Publisher: Pisavri : Apud Hieronymum Concordiam

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ngulis altcriusbafisin iubie(5lum pianum , corumqucalticudincsinuenire. Sitprifma BCDEFGHK, cuius bafisBCi)H fitinfiibiedopLir.o.figurxqucBD GFH fiiu parallelse ; parallelograinma vcrooiiinia, vei laltcmaliquanonfintrcclangu-U. oporcet, vbid punfVis FGHK in fiibic»fttnn planum pcrpcndicnlarcs cadunt, accorum aititudines inuenirc. Nonfir paral-lelogrammum BCGF redangulum, cuiusquideni, & lubictli plani eft communis ^c*Ciio BC. vcl cnim planum EG cft erc»dlum lubicfto plano , vcl inclinanmi. fitjquomodocunquciapun£tisque FG in fii«biedum planum perpendicuiares ducanturFL GM, iung.uurque LM. dataqj LM,dclcrtbatur ficjura LMNO fimilis , & iuniilitcr v^ofita , vt BCDE. iunganturqucKO HN. Dicopuncla LMNO cfle pun.fta, vL3i caduntab angulis FGHK infiibic*dum planum perpendiculares,lineasq; FL GM HN KO angulorumaltitudincscxiftcre» primumcnimcxconftm*ftioncpatct LM eircpunda, vbicadunt pcitcndicularesdpunftis FG; fi-muique FL GM commcnealtitudnics. &quoiiiam BCGF cft parallc^

 

Text Appearing After Image:

loirrammum. LIBER Q^VAKTVSi My logramouim,crit F<j xqualis, & a:qmdifla,n$ipfi BQ.^fcrfiii •akii^iii ii-^ ntx ¥L GM iint-liibiedoplanoperpendicuIares,erunt ihreriij-i^Wllel*, 6. vnde= hncaj vcro FG i-M lineas FL GM cToniungatiT; ergoliiicce FGLM•ineodcmllintplano. Quoniamautem FG elt xequidiltdns-ipfi-BC, ^ntl-Tndeci^FG rubied:opiano.Tquidillans,vnde altirudines VL GM erunt intcr k »« aquales; atluntetiam interle parallcla:; crgo LM cft ipH FG squalis& jequidiltans . & quoniam BCPEFGHK clt prifma,. iiguraquc FGHKipfi BCUE jequalis cft, & cEqaidiltans, (S< fimiliter ^oiifa,.ti^4ua vcroLMNO fimihscfl:, &rimilitcr pofita.vt BCDE; crjt igitur LMNO ipliJFGHK fimilis,& fimilitcrpofita. efl: autem LM ipfi FG aequalis, ergofigura LMNO cfliipfi FGHK squalis, &fimiliter pofita. at vcro qu6-irUiam FG cihtquahs.&xquidifians : BC, crit&.LM ipfi BC arq^^lis,& a:quidiflans,^ ex quo fequitur figuram LMNO cflTe ipfi B.CDE sequa.lcm^&^iimHittrpof

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

2 color version

 

print available at BCGF 2011

I'm gonna be in New York on Nov 10, 2012!

Title: Gvidivbaldi è marchionibvs Montis Perspectivae libri sex

Identifier: gvidivbaldiemarc00mont

Year: 1600 (1600s)

Authors: Monte, Guido Ubaldo, marchese del, 1545-1607

Subjects: Perspective Geometry, Projective

Publisher: Pisavri : Apud Hieronymum Concordiam

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

n lubicftumplanum pcrpendicularcs cadunt .caitcraqueeodemprorliismodoex-ponantur. Dcin-dc a pundo Q.ad ED perpendi* cularisducatur QX; rurlusapundo X eidcm ED perpcndicularis du»catur XZ; erit vtique QXZ redla linea, & quoniam latus quadrilatcri,quodquseritur, eft xquale ipfi EK, ideo centro E, interualio quidcm£K circulusdclcribatur KZ, quilmcam XZ fccctin Z, iundaqucEZ,etit vtiquc EZ ipfi EK squaiis. Panquc ratione ducatur a pan£lo Rad DE perpendiculans R«,rurfusq;d puiido k eidem DE perpcndicu»larisducatur «/i. & quoniam lams quadniateri, quod quxntur, eftipfi13H xquale , idcirco fado centro D, interualloquc DH, circulus dc-icribatur H/i, iunganturque DjS /iZ; erit fane DEZ(S quadrilaterumqiixfitum, vtexprxccdcnndemonftrationepatet. cftenimpundum Q ,biinplanobafiscaditperpendiculansapundlis K Z, punclum vero R,vbi cadit a pundis H]i, li enim quadniatcra BK BG CH DZ intelli«^antur fuo loco eleuata , ambo fimul puntta FY, GI. HjS, KZ vnaconuenient. quodfacereoportcbat.

 

Text Appearing After Image:

Aa COROL- 26 P E R S P E G T I V AE i. velhuius, J ^,,^C O R O L L AJl lY M^., y<tq Ex hoc liquet quadrilatcii DZ, ac bafis BD inclina-tioncm, camque, ad quam paricm Vcrgat, iimcniri poflo. Vtin prxccdenti prorfus. Hac , ^««c diximus , timnihits ^ttoque prifhjatihus deferHire pofJe\mn efi xmhigenaum i tamen m ipjis quandoquefaciliusfiet hoc mod». PROBI.EMA rROPOSlTlO. VIII, Dato prifmare , cuius bafis fit in fub^edo plano , eiusvcio parallelogramma vcl omuia, Vel aliqua non lint rc-dlaUL^ula , vbi cidant perpendicularcs ab angulis altcriusbafisin iubie(5lum pianum , corumqucalticudincsinuenire. Sitprifma BCDEFGHK, cuius bafisBCi)H fitinfiibiedopLir.o.figurxqucBD GFH fiiu parallelse ; parallelograinma vcrooiiinia, vei laltcmaliquanonfintrcclangu-U. oporcet, vbid punfVis FGHK in fiibic»fttnn planum pcrpcndicnlarcs cadunt, accorum aititudines inuenirc. Nonfir paral-lelogrammum BCGF redangulum, cuiusquideni, & lubictli plani eft communis ^c*Ciio BC. vcl cnim planum EG cft erc»

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

a lil comic i'll have for BCGF this saturday!

 

from left to right - bammy, monster, brick side, tam, berrica, rundal.

  

preview page of a short comic i'm making for BCGF

Identifier: journalsoe1921soci

Title: Journal

Year: 1861 (1860s)

Authors: Society of Engineers, London Society of Engineers, London. Transactions Society of Engineers, London. Committee and officers

Subjects: Engineering

Publisher: London

Contributing Library: Gerstein - University of Toronto

Digitizing Sponsor: University of Toronto

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

In a true fluid there would be, at the same point, no differencebetween the intensity of pressure and the intensity of resistance,to attain which condition of perfect fluidity both k and a mustbecome zero. In one important point Mr. Ackermanns inquiry had differedfrom his own in that the latter was directed towards the deter-mination of the pressures and resistances in undisturbed clay— 174 DELAYED DISCUSSION ON that being the problem to which he had had to find a solution.To illustrate the point he might allude to a very simple littleexperiment which he had made before undertaking his publishedinvestigation. He had taken a small cube of common soap, asillustrated below :—

 

Text Appearing After Image:

Holding this in one hand between finger and thumb appliedrespectively to the two horizontal surfaces ABCD and EFGH, hehad placed the finger and thumb of the other hand on the twovertical and opposing faces BCGF and ADHE ; then exertingpressure with one hand upon the horizontal surfaces, he hadnoted the slight corresponding outward movement of the verticalfaces felt by the finger and thumb of the other hand. Thisslight movement appeared to depend upon the elasticity of thematerial which, so far as he could judge, returned upon release ofthe pressure to its original form. The next step which he took was to cut the cube through witha knife on the diagonal plane BCHE—approximately the plane ofmaximum shear. Replacing the fingers as before, he noted thegreat increase in the lateral pressure which had followed uponthe destruction of the initial shearing resistance along the planeBCHE. The shearing resistances of undisturbed material undervarying conditions of normal pressure, and the dete

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Our trip to the Brooklyn Comics and Graphic Festival, along with some Xmas window viewing, and etc.

Near late middle of the day Paul Pope stopped by super fast on his way to a signing and dropped off this gift--a copy of the old Illustrated Dune softcover, complete with a dizzying Fremen drawing in the front. I swear my back started sweating when I saw it. Plus a really cool looking old-style cartooning book--but the top book was taking all the attention!

Our trip to the Brooklyn Comics and Graphic Festival, along with some Xmas window viewing, and etc.

Scott gets pretty intense when contemplating his kingdom.

Our trip to the Brooklyn Comics and Graphic Festival, along with some Xmas window viewing, and etc.

1 3 4 5 6 7 8