new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged apostle+paul

Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή των Βλατάδων, αποτελεί το μοναδικό σε λειτουργία βυζαντινό μοναστήρι εντός της Θεσσαλονίκης, και ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της πόλης.

Κτίστηκε από τους αδελφούς Δωρόθεο και Μάρκο Βλαττή, μαθητές του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, στη θέση όπου σύμφωνα με την παράδοση κήρυξε στους Θεσσαλονικείς τον θείο λόγο ο Απόστολος Παύλος και το καθολικό της είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος.

 

The Holy Patriarchal and Stavropegian Monastery of Vlatada is the only Byzantine monastery in operation in Thessaloniki, and one of the most important Byzantine monuments in the city.

It was built by the brothers Dorotheos and Marcos Vla (t) tis, students of the Archbishop of Thessaloniki Saint Grigorios Palamas, in the place where according to tradition the Apostle Paul preached the divine word to the Thessalonians and its katholikon is dedicated to the Transfiguration of the Savior.

Το υφιστάμενο κτίσμα του καθολικού ανάγεται στον 14ο αιώνα(1351-1371), ενώ είναι βέβαιη η ύπαρξη και παλαιότερης φάσης, η οποία αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία κτίστηκε ο παλαιολόγειος ναός.

www.pipm.gr/el/node/925

Ὡς κτητόρισσα τῆς Μονῆς φέρεται ἡ αὐτοκράτειρα Ἄννα Παλαιολογίνα

www.patriarchate.org/el/holy-patriarchal-and-stavropegic-...

 

Αρχιτεκτονικά, το καθολικό της μονής ανήκει σε σπάνια παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, στην οποία ο τρούλος δε στηρίζεται σε κίονες, αλλά σε δύο πεσσούς δυτικά και στους τοίχους του Ιερού ανατολικά. Στις τρεις πλευρές περιβάλλεται με στοά (περίστωο), η οποία απολήγει ανατολικά σε δύο παρεκκλήσια. Κατά τον 19ο και 20ο αιώνα έγιναν επισκευές και προσθήκες.

 

Architecturally, the katholikon of the monastery belongs to a rare variant of the cruciform inscribed church, in which the dome does not rest on columns, but on two pillars on the west and on the walls of the sanctuary on the east. It is surrounded on three sides by a portico (peristo), which ends east in two chapels. During the 19th and 20th centuries repairs and additions were made.

www.religiousgreece.gr/mnemeia-unesco/-/asset_publisher/F...

 

Ανήκει στην ομάδα των ναών- καθολικών μοναστηριών που φέρουν κοινά χαρακτηριστικά στην τυπολογία, τη μορφολογία τους και διαμόρφωσαν τη λεγόμενη: «Σχολή της Θεσσαλονίκης». Στο εσωτερικό του σώζει εξαιρετικά δείγματα παλαιολόγειας ζωγραφικής, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η ένταξη του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού, η οποία φαίνεται πως έγινε πολύ σύντομα μετά τον θάνατό του με πρωτοβουλία πιθανώς του μαθητή του και μετέπειτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Δωρόθεου Βλαττή (1371-1379).

 

It belongs to the group of churches-catholic monasteries that have common characteristics in their typology, morphology and formed the so-called: "School of Thessaloniki". Inside it preserves exceptional samples of palaeological paintings, among which stands out the inclusion of St. Gregory of Palamas in the iconographic program of the church, which seems to have taken place very soon after his death on the initiative of his student and later Archbishop of Thessaloniki, Dorotheos Vlattis (1371-1379).

www.pipm.gr/el/node/925

 

Σήμερα, η Μονή διαθέτει Σκευοφυλάκιο όπου παρουσιάζονται φορητές εικόνες, γλυπτά, χειρόγραφα και άλλα κειμήλια της Μονής από τον 12ο αιώνα ως σήμερα και έχει μια ακμάζουσα μοναστική κοινότητα υπό την ηγουμενεία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη. Παράλληλα, η Μονή φιλοξενεί από το 1968, το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, το οποίο αποτελεί Θεολογικό επιστημονικό Ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

 

Today, the Monastery has a Sacristy where portable icons, sculptures, manuscripts and other relics of the Monastery from the 12th century until today are presented and has a thriving monastic community under the abbotship of the Most Reverend Bishop of Amori Mr. Nikiforos Psychloudis. At the same time, the Monastery has hosted since 1968, the Patriarchal Foundation for Patriarchal Studies, which is a Theological Scientific Foundation of the Ecumenical Patriarchate.

www.pipm.gr/el/node/925

 

Στην κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης ανήκουν και τα παλαίτυπα(βιβλία τα οποία έχουν τυπωθεί μεταξύ 1500-1600μ.Χ.), που υπερβαίνουν τους 1.500 τίτλους. Παρουσιάζουν σπουδαία ιστορική αξία εξαιτίας της παλαιότητάς τους. Πολλά από αυτά είναι αρχέτυπα(βιβλία τα οποία έχουν τυπωθεί από την εφεύρεση υης τυπογραφίας έως το 1500 μ.Χ.) και δε συναντώνται σε άλλες βιβλιοθήκες. Λόγω της ευαισθησίας τους φυλάσσονται σε ξεχω-ριστό δωμάτιο και η πρόσβαση στο κοινό επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του Ιδρύματος.

 

The main collection of the library also includes the old scripts(books that have been printed between 1500-1600 AD), which exceed 1,500 titles. They have great historical value because of their antiquity. Many of them are archetypes and are not found in other libraries. Due to their sensitivity they are kept in a separate room and access to the public is allowed after consultation with the staff of the Foundation.

 

Περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO (UWH)

 

Included in the list of UNESCO (UWH)

 

Μονή Βλατάδων

Μνημεία UNESCO Δήμος Θεσσαλονίκης

 

Vlatadon Monastery (UNESCO)

Lost unregenerate men know nothing of this struggle!

(Frank Hall)

 

"For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one another, so that you cannot do the things that you would." Galatians 5:17

 

In this one verse the apostle Paul describes the thing that continually plagues every Christian.

We, as the people of God, desire more than anything to love God perfectly, but can't.

We long to cease from sin and ungodliness, but can't.

We strive to worship our God with our entire being, but can't.

We try to do good and honor God in all things, but can't.

 

Why do we continually do, say, feel, and think things that are evil?

Why are we so hard-hearted, unforgiving, and ignorant?

Why can't we do what we desire most?

 

It's because we have two natures called . . .

flesh and spirit,

sin and righteousness,

Adam and Christ.

 

We do indeed believe our God, but not as we would.

We do love our Savior, but not as we would.

We do live for His honor and glory, but not as we would.

 

Our flesh won't allow us. It always interferes. It keeps us from doing the things that we would. When we would do good--then evil is present with us.

Our most fervent faith, is mixed with unbelief.

Our most selfless sacrifices, are mixed with selfishness.

Our most ardent prayers and supplications, are marred by our infirmities.

Our most spiritual moments, are contaminated by our sickening carnality.

Our meekest hours of submission and dependence on God, are corrupted by our self-will and pride.

Every mountain top experience of spiritual pleasure, is tinged with shameful wanderings within.

Our clearest views of Christ are darkened by error, misconceptions, and preconceived notions.

Even when our hearts seem to be most fixed on God's glory, they are torn between this world and the next.

 

The reality is, that as long as we live in this world--we will be at war within ourselves! The flesh will not submit to the Spirit--and the Spirit will not submit to the flesh. We will be . . .

pulled this way one moment--and that way the next;

believing one moment--and doubting the next;

praising God in the morning--then murmuring at night;

seeking God's will today--and our will tomorrow.

As long as we live in this body of flesh there will be a constant struggle within us--a struggle between flesh and Spirit.

 

Lost unregenerate men know nothing of this struggle! This internal warfare is peculiar to believers. Unbelieving, unregenerate, impenitent, rebellious, lost sinners know nothing of this fight with SELF. They don't loathe themselves as all believers do; they love themselves. They have but one nature--and that is sin, which rules in their hearts supremely. Lost men do not have grace within, to oppose the works and motions of the flesh. All they have is a nature that is dead in trespasses and sin, that walks according to the course of this world.

 

The struggle doesn't begin within a man, until that man is born of God's Spirit and given the gift of life and faith in Christ.

 

This war between our flesh and Spirit is best for us. If it were not so, then God would not allow it. God is in control of this fight, and has ordained it for us in His infinite wisdom and grace. This constant battle within our hearts is good for us, because it keeps us looking to Christ--ever seeking Him, His grace, His help, His power. This lifelong fight will make the prize that much sweeter--when Jesus will present us "to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless!" Ephesians 5:27

 

~ ~ ~ ~

This avenue of beech trees (originally 150 of them) leads to Gracehill House in County Antrim - built in 1775 by James Stuart, who named it after his wife, Grace.

 

The word 'grace' has several meanings. Often it refers to elegance of movement. It can also mean 'unmerited favour', as in the Apostle Paul's letter to the Ephesians:

 

For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: not of works, lest any man should boast.

(Ephesians 2:8-9)

 

The point is: you cannot earn salvation through 'good works' - it is a gift from God which we do not deserve and has to be accepted as such, through faith, rather than earned.

Behind the front wall of the church is a natural cave which is the real church wich is realy old. The holy, glorious, all-laudable Apostle and Archdeacon Stephen the Protomartyr (Gk. Στέφανος, "crown") was an early Christian convert from among the Hellenistic Jews, one of the original seven deacons ordained by the Apostles, and the first martyr of the Orthodox Church. The Church remembers the martyrdom of St. Stephen on December 27, and the translations of his relics on August 2, as well as commemorating him on June 15 with Ss. Fortunatus and Achaicus.

 

St. Stephen was a Jew living in the Hellenic provinces and Macadonia, related to the Apostle Paul and one of the first seven deacons ordained by the Apostles to serve the Church in Jerusalem (thus making him an archdeacon).

 

In the words of Asterias:St Stephen was "the starting point of the martyrs, the instructore of suffering for Christ, the foundation of righteous confession, since Stephen was the first to shed his blood for the Gospel."

 

The Holy Spirit worked powerfully through his faith, enabling him to perform many miracles and always defeat the Jews who would dispute with him.

 

The Jews in their hatred of St. Stephen lied about him to the people, but St. Stephen with his face illumined reminded the people of the miracles God had worked through him and even rebuked the Jews for killing the innocent Christ.

 

The people were enraged by what they thought was blasphemy and 'gnashed their teeth' at Stephen. It was then that he saw his Christ in the heavens and declared it so. Hearing this, the Jews took him outside the city and stoned him to death, with his kinsman Saul (later St. Paul) holding their coats while they did it. Afar off on a hill was the Virgin Mary and St. John the Theologian who witnessed this first martyrdom for the Son of God and prayed for him while he was being stoned. This occurred about a year after the first Pentecost celebrating the giving of the Law to Moses at Sinai (still celebrated in Judaism as Shavuot).

 

Mijn foto's en meer kun je ook bekijken op www.agrusoft.nl

Don't use our photo's without permission. You can contact me at the above website's contactform. We feature free photosoftware on a regular basis, so check regularly!

Looking along the walls of the medieval city of Rhodes towards the basion of Saint George. This city was originally founded in 408 BC by the Rhoodians. In 164 BC in came under the control of the Romans. During this time the Apostle Paul stopped here at the end of his thrid missionary journey. In the 7th Century AD it was takein over by the Arabs. After the Fourth Crusade in 1204 a native nobleman took control of the island and his family held it until the Knights of St. John of Jerusalem took control in 1307 AD. Much of this medival city was constructed by them.

I am going to take a few days off from posting photos this week. I will visit the page and try to respond to comments as normal. But a little rest is in order. Time for contemplation.

 

I have titled this poster "Benediction". Usually this means a blessing, but in this case I have included words from a prayer recorded in the Nag Hammadi Scriptures. These spiritual writings belonged to a group of persecuted Gnostic Christians in the 4th century.

 

They were found in a cave in Egypt in 1945, and since being translated have added greatly to our understand of the development of early Christian spirituality. Most of the papyri texts were bound in codices (an early form of the book) not scrolls - like the more famous Dead Sea Scrolls. And they dated from the 2nd and 3rd centuries, making them some of the most ancient texts in the Christian tradition.

 

Their dates also tells us how much this 4th century community valued these scriptures. It meant that when they were buried in the cave to protect them from destruction in what the community considered their final days, many of these codices were already nearly 200 years old!

 

Moreover, burying them in clay jars in that dry climate also ensured their survival into our present age. Spiritual scholars rightly believe that this is the age which is best prepared to receive the Gnostic message. These scriptures are comforting, inspiring, devotional and frighteningly challenging (as any true spiritual teaching really is).

 

So I leave you for a few days with Paul's Prayer. I've called it a benediction because if you reverse the order of each line you'll find that instead of it being a plea to God, it becomes a blessing.

 

Don't you love that!

A small cove after Milina at coastal Pelion mount

My Board “Pelion coastal and mountainy” on gettyimages

 

My photos for sale on getty images

 

Ολοκληρωμένο Full album

Ορμίσκος Βαλτούδι Μηλίνα στο Πήλιο Cove Valtoudi at Milina coastal mount Pelion

on my Blog ΛΟΓΕΙΚΩΝ Logikon

 

Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς

 

Η Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς έζησε στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγόταν από τη Ρώμη και οι γονείς της ονομάζονταν Φίλιππος και Κλαυδία. Επίσης, είχε και δύο άλλα αδέλφια, τον Αβίτα και το Σέργιο.

 

Ο πατέρας της διορίστηκε έπαρχος στην Αλεξάνδρεια και πήγε εκεί με όλη του την οικογένεια. Εκεί η Ευγενία σπούδασε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έμαθε άριστα την ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία. Όταν τελείωσε τις σπουδές της, ψάχνοντας για περισσότερη γνώση πήρε στα χέρια της από μια χριστιανή κόρη τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Όταν τις διάβασε, εντυπωσιάσθηκε πολύ. Εκεί μέσα δεν υπήρχαν θεωρίες και φιλοσοφικές δοξασίες. Οι γραμμές τους ενέπνεαν ζωή και ελπίδα.

 

Εκείνη την περίοδο, οι γονείς της ήθελαν να τη δώσουν σύζυγο σε κάποιο Ρωμαίο αξιωματούχο, τον Ακυλίνα. Τότε η Ευγενία, αρνούμενη να δεχθεί αυτή την πρόταση των γονέων της, κάποια νύχτα ντύθηκε ανδρικά και έφυγε σε άλλη πόλη. Εκεί κατηχήθηκε, βαπτίσθηκε χριστιανή και έλαβε συγχρόνως το μοναχικό σχήμα.

 

Πηγή:Ορθόδοξος συναξαριστής

 

Μετά από χρόνια, επέστρεψε στο σπίτι της και η αναγνώριση από τους γονείς της έγινε μέσα σε δάκρυα και ανέκφραστη χαρά. Δεν πέρασε πολύς καιρός και όλοι στο σπίτι της Ευγενίας δέχθηκαν το χριστιανισμό. Από μίσος τότε οι ειδωλολάτρες τραυμάτισαν θανάσιμα τον πατέρα της. Και όταν η Ευγενία επέστρεψε στη Ρώμη, επειδή δε θυσίαζε στα είδωλα, την αποκεφάλισαν, τερματίζοντας έτσι ένδοξα «τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α' προς Τιμόθεον, στ' 12), μαζί με την επίγεια ζωή της.

 

Sainte Eugenia Virginmartyr lived in the second half of the 3rd century AD. She was born in Rome and her parents were called Philip and Claudia. He also had two other brothers, Avitas and Sergius.Her father was appointed a priest in Alexandria and went there with his whole family. Here Evgenia studied in the best possible way and learned excellent Greek and Roman literature. When she finished her studies, looking for more knowledge, she received letters from Apostle Paul from a Christian daughter. When he read them, he was very impressed. There there were no theories and philosophical beliefs. Their lines inspired life and hope.At that time, her parents wanted to give her a spouse to a Roman official, Akylina. Then Eugenia, refusing to accept this suggestion from her parents, dressed one night in men and went to another city. There he was christened, christened and received the lonely figure at the same time.After years, she returned to her home and recognition from her parents was made with tears and unconditional joy. It did not take long and all of Eugenia's house accepted Christianity. From hatred, the idolaters fatally injured her father. And when Eugenia returned to Rome because she did not sacrifice to the idols, she was decapitated, ending gloriously "the good act of faith" (1 Timothy, 12), along with her earthly life.

 

Source: Orthodox Book of Saints

Can you spot the haughty seal in the center? It's kind of like trying to see patterns in the clouds. Remember the Charlie Brown cartoon from the long past

 

" Lucy: If you use your imagination, you can see lots of things in the cloud formation...What do you think you see, Linus?

Linus: Well, those clouds up there look to me like the map of the British Honduras in the Caribbean....That cloud up there looks a little like the profile of Thomas Eakins, the famous painter and sculptor...and that group of clouds over there gives me the impression of the stoning of Stephen...I can see the Apostle Paul standing there to one side....

Lucy: Uh huh...That's very good... What do you see in the clouds, Charlie Brown?

Charlie Brown: Well, I was going to say I saw a ducky and a horsie, but I changed my mind.

 

We should never lose that magic child like imagination!

Before I tell you a little about the man whose name is prominently displayed on both sides of the Ross Bridge, let me describe some highlights of the opening ceremony.

 

On Friday the 21st October, 1836 settlers from miles around gathered in Ross to hear the Governor open the bridge that bears his name. The official report of the opening ceremony is contained in the appendix to Greener and Laird's wonderful book, "Ross Bridge and the sculpture of Daniel Herbert" (Fullers, 1971). It is full of platitudes. But Leslie Greener (who had himself endured the Japanese POW camp Changi in Singapore) gives us the real picture - and it has more in keeping with a "Carry On" movie in fact. (Carry on Convict?).

 

"When the Governor had ceased speaking there came a loud boom from the direction of the old (wooden) bridge, and all turned to see its central span of logs and earth lifted in a cloud of smoke. Perhaps it would have been more decent to have dismembered the old thing with some respect for old age and long service than to have put a keg of powder under her." (p. 16).

 

A local named Benjamin Horne gave a speech so long the governor's aide had to stop him and say that the governor needed to leave for Campbell Town (where he would lay the stone for the building of the Red Bridge - link below). A toast was quickly made (although Arthur was a teetotaler), and polite applause that ended with a cry of "May he rot!" That was William Kermode, expressing the real feelings of many of those gathered.

 

In all the accounts of these proceedings the two men who would ultimately win their freedom for their work were not mentioned. But today we look upon the bridge and do not think of Sir George Arthur, but see before us the work of a man of singular vision, perhaps the most creative stone carver ever to have graced these shores, and probably the greatest conceptual artist we have ever had: Daniel Herbert.

 

I won't repeat here all there is to say about George Arthur's biography. You can read it yourself. adb.anu.edu.au/biography/arthur-sir-george-1721

 

He was a brave military officer and an able administrator. He was a distinguished servant of the British Crown. Loyal to a fault, and rewarded with a Knighthood for his service. A man of strong faith and equally powerful political convictions. But in the light of all that has taken place, history must judge him as a man who when the scales of justice are applied, failed to be on the side of the right. That is precisely why Daniel Herbert places him on the "bad guys' side" in his bridge typology.

 

A final word here about the stone on which George Arthur is portrayed as a Puritan Divine. Remember I said how Daniel Herbert's self portrait expressed a strong and determined gaze, as if he wanted us to know that he really saw things as they were - a prophet's eyes. Look at Arthur's eyes (time has eroded much of his nose). There is an emptiness there. As if he is a man who has lost his soul.

 

Now lower you eyes below Arthur's face and what do you see? There is a distinct skull there; a death mask. At least it has been made home by some spiders from what we can see here. And one is reminded of the very pertinent warning of the Apostle Paul, "The wages of sin is death."

The view I had of the citadel of Rhodes (medival city) and its ancient harbor. It was in this area that the Apostle Paul stopped on his thrid missionary trip -- Acts 21:1.

The words of the Apostle Paul in Philippians 3:7-8.

 

He writes, “But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord for whose sake I have lost all things.”

 

He goes on to say in Philippians 3:8-9, “I consider them rubbish [the word he uses literally means manure] that I may gain Christ and be found in him not having a righteousness of my own, that comes from the law, but that which is through faith in Christ—the righteousness that comes from God and is by faith.”

 

Paul is not talking about any virtue found in himself—he is actually setting aside all of his credentials and saying they are worth nothing. They are worthless. But his resolution is, “I want to know Christ more and better.” What is remarkable is that he has known Christ for thirty years, yet he is resolved to know Him better. Now comes his determined resolution in light of all this: “I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death, and so, to attain to the resurrection from the dead” (Philippians 3:10-11). By faith he is in essence saying, “I want to know Christ and live my life by faith in His finished work.”

 

----------------------------------------------

Photo taken almost a month before the fire at the Address Downtown, Dubai.

www.thenational.ae/uae/a-closer-look-at-the-fire-damage-s...

"Aren't the clouds beautiful? They look like big balls of cotton ... I could just lie here all day and watch them drift by ... If you use your imagination, you can see lots of things in the cloud formations ... What do you think you see, Linus?"

  

"Well those clouds up there look like a map of British Honduras in the Caribbean ...

That cloud up there looks a little like the profile of Thomas Eakins, the famous painter and sculptor ...

And that group of clouds over there gives me the impression of the Stoning of Stephen - I can see the apostle Paul standing there to one side ..."

  

"Uh huh - that's very good. What do you see in the clouds, Charlie Brown?"

  

"Well I was going to say I saw a ducky and a horsie, but I changed my mind!"

  

― Charles M. Schulz, The Complete Peanuts, Vol. 5: 1959-1960

 

A small cove after Milina at coastal Pelion mount

My Board “Pelion coastal and mountainy” on gettyimages

 

My photos for sale on getty images

 

Ολοκληρωμένο Full album

Ορμίσκος Βαλτούδι Μηλίνα στο Πήλιο Cove Valtoudi at Milina coastal mount Pelion

On my Blog Λογεικών Logikon

 

Η “κυρία” Ευγενία είχε κατορθώσει να αποτελεί στα μάτια μου σήμα κατατεθέν για το Βαλτούδι παρ’όλη την ύπαρξη εκεί πολλών δεκάδων σκαφών αλιευτικών και αναψυχής.

 

Η αρχοντική,παρά την εμφανώς ”λαϊκή” καταγωγή ,κορμοστασιά της , το ακκιστικό καθρέφτισμά της στα ελαφροτρεμάμενα νερά του ορμίσκου μαζί με την πρωτοτυπία του ξύλινου σκαριού προσέδιδαν μια μοναδικότητα στην παρουσία της εκεί και,γι αυτό,η απουσία της εφέτος το καλοκαίρι ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή.

Ευτυχώς,όμως,λίγο παρακάτω στο δρόμο για Τρίκερι-Αγία Κυριακή την είδαμε καλά συντηρημένη και προφυλαγμένη σε δικό της χώρο να απολαμβάνει προφανώς την ξεκούραση της ”συνταξιοδότησης”.

Πάντως έδειχνε ακμαία ,ωραιοτάτη και ότι είχε πολλά ακόμη να προσφέρει σε όποιον θα της έδινε μια επιπλέον ευκαιρία για δράση!

Η ανάρτηση γίνεται προς τιμή της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Ευγενίας την μνήμη της οποίας εορτάζει η εκκλησία μας στις 24 Δεκεμβρίου εκάστου έτους:

Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς

Στεφθεῖσα πρῶτον τοῖς πόνοις Εὐγενία,

Bαφὴν ἐβάψω δευσοποιὸν ἐκ ξίφους.Τέτλαθι Εὐγενίη ξίφος εἰκάδι ἀμφὶ τετάρτῃ.

Βιογραφία

Η Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς έζησε στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγόταν από τη Ρώμη και οι γονείς της ονομάζονταν Φίλιππος και Κλαυδία. Επίσης, είχε και δύο άλλα αδέλφια, τον Αβίτα και το Σέργιο.

 

Ο πατέρας της διορίστηκε έπαρχος στην Αλεξάνδρεια και πήγε εκεί με όλη του την οικογένεια. Εκεί η Ευγενία σπούδασε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έμαθε άριστα την ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία. Όταν τελείωσε τις σπουδές της, ψάχνοντας για περισσότερη γνώση πήρε στα χέρια της από μια χριστιανή κόρη τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Όταν τις διάβασε, εντυπωσιάσθηκε πολύ. Εκεί μέσα δεν υπήρχαν θεωρίες και φιλοσοφικές δοξασίες. Οι γραμμές τους ενέπνεαν ζωή και ελπίδα.

 

Εκείνη την περίοδο, οι γονείς της ήθελαν να τη δώσουν σύζυγο σε κάποιο Ρωμαίο αξιωματούχο, τον Ακυλίνα. Τότε η Ευγενία, αρνούμενη να δεχθεί αυτή την πρόταση των γονέων της, κάποια νύχτα ντύθηκε ανδρικά και έφυγε σε άλλη πόλη. Εκεί κατηχήθηκε, βαπτίσθηκε χριστιανή και έλαβε συγχρόνως το μοναχικό σχήμα.

 

Μετά από χρόνια, επέστρεψε στο σπίτι της και η αναγνώριση από τους γονείς της έγινε μέσα σε δάκρυα και ανέκφραστη χαρά. Δεν πέρασε πολύς καιρός και όλοι στο σπίτι της Ευγενίας δέχθηκαν το χριστιανισμό. Από μίσος τότε οι ειδωλολάτρες τραυμάτισαν θανάσιμα τον πατέρα της. Και όταν η Ευγενία επέστρεψε στη Ρώμη, επειδή δε θυσίαζε στα είδωλα, την αποκεφάλισαν, τερματίζοντας έτσι ένδοξα «τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α' προς Τιμόθεον, στ' 12), μαζί με την επίγεια ζωή της.

 

Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείου Πνεύματος τῇ ὑμνωδίᾳ, φῶς προσέλαβες θεογνωσίας, Εὐγενία Χριστοῦ καλλιπάρθενε• καὶ ἐν ὁσίων χορείᾳ ἐκλάμψασα, ἀθλητικῶς τὸν ἐχθρὸν ἐθριάμβευσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Κοντάκιον

Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.

Τὴν τοῦ κόσμου πρόσκαιρον, φυγοῦσα δόξαν, τὸν Χριστὸν ἐπόθησας, τὸ εὐγενές σου τῆς ψυχῆς, ἀδιαλώβητον σῴζουσα, Μάρτυς θεόφρον, Εὐγενία πανεύφημε.

  

Πηγή

"Lady" Eugenia had managed to be a trademark for Baltoudi in my eyes, despite the presence of many dozens of fishing and recreational craft.

The mansion, despite the apparently "folk" origin, its structure, its racing mirror in the light-flowing waters of the cove, together with the originality of the wooden skier, gave a unique presence in the cave, and that's why the absence of this summer was something more than sensible.

Fortunately, however, a little further down the road to Trikeri-Agia Kyriaki we saw her well maintained and sheltered in her own room to obviously enjoy the relaxation of "retirement."

Yet she looked proud, handsome and had much more to offer to anyone who would give her an extra chance to act!

The posting is in honor of the Holy Eucharist of Eugenia, the memory of which is celebrated by our church on 24 December each year:

Biography

Agia Eugenia lived in the second half of the 3rd century AD. She was born in Rome and her parents were called Philip and Claudia. He also had two other brothers, Avitas and Sergius.

 

Her father was appointed a priest in Alexandria and went there with his whole family. Here Evgenia studied in the best possible way and learned excellent Greek and Roman literature. When she finished her studies, looking for more knowledge, she received letters from Apostle Paul in her hands from a Christian daughter. When he read them, he was very impressed. There there were no theories and philosophical beliefs. Their lines inspired life and hope.

 

At that time, her parents wanted to give her a spouse to a Roman official, Akylina. Then Eugenia, refusing to accept this suggestion from her parents, dressed one night in men and went to another city. There he was christened, christened and received the lonely figure at the same time.

 

After years, she returned to her home and recognition from her parents was made with tears and unconditional joy. It did not take long and all of Eugenia's house accepted Christianity. From hatred then the idolaters fatally injured her father. And when Eugenia returned to Rome because she did not sacrifice to the idols, she was decapitated, ending gloriously "the good act of faith" (1 Timothy, 12), along with her earthly life.

Source

Pope Benedict XVI's message to the Franciscan family, April 18, 2009

 

Dear Brothers and Sisters of the Franciscan family!

   

With great joy I welcome you all at this happy and historic occasion that has gathered you all together: the eighth centenary of the approval of the "protoregola" [monastic rule] of St. Francis by Pope Innocent III. Eight hundred years have passed, and those dozen friars have become a multitude, scattered all over the world and now here, by you, worthily represented. In recent days you have gathered in Assisi for what you wanted to call the "Chapter of Mats" to recall your origins. And at the end of this extraordinary experience you have come together with the "Signor Papa" [Lord Pope], as your seraphic founder would say. I greet you all with affection: the Friars Minor of the three branches, guided by the respective Ministers General, among whom I thank Father José Rodriguez Carballo for his kind words, the members of the Third Order, with their Minister General; the Franciscan women religious and members of the Franciscan secular institutes, and knowing them spiritually present, the Poor Clares, which constitute the "second order."

I am pleased to welcome some Franciscan bishops, and in particular I greet the bishop of Assisi, Archbishop Domenico Sorrentino, who represents the Church of Assisi, the home of Francis and Clare, and spiritually, of all the Franciscans. We know how important it was for Francis, the link with the bishop of Assisi at the time, Guido, who acknowledged his charisma and supported it. It was Guido who presented Francis to Cardinal Giovanni of St. Paul, who then introduced him to the Pope and encouraged the adoption of the Rule. Charism and institution are always complementary for the edification of the Church.

What should I tell you, dear friends? First of all I would like to join you in giving thanks to God for the path that he has marked out for you, filling you with his benefits. And as Pastor of the Church, I want to thank him for the precious gift that you are for the entire Christian people. From the small stream that flowed from the foot of Mount Subasio, it has formed a great river, which has made a significant contribution to the universal spread of the Gospel. It all began from the conversion of Francis, who, following the example of Jesus "emptied himself" (cf. Phil 2:7) and, by marrying Lady Poverty, became a witness and herald of the Father who is in heaven. To the "Poverello" [little poor man], one can apply literally some expressions that the apostle Paul uses to refer to himself and which I like to remember in this Pauline Year: "I have been crucified with Christ and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And this life, I live in the flesh, I live by faith of the Son of God who has loved me and given himself for me" (Gal. 2:19-20). And again: "From now on let no one bother me: for I wear the marks of Jesus on my body" (Gal 6:17).

Francis reflects perfectly the footsteps of Paul and in truth can say with him: "For me, to live is Christ" (Phil 1:21). He has experienced the power of divine grace and he is as one who has died and risen. All his previous wealth, any source of pride and security, everything becomes a "loss" from the moment of encounter with the crucified and risen Jesus (cf. Phil 3:7-11). The leaving of everything at that point becomes almost necessary to express the abundance of the gift received. A gift so great as to require a total detachment, which itself isn't enough; it requires a entire life lived "according to the form of the holy Gospel" (2 Tests, 14: the Franciscan Sources, 116).

And here we come to the point that surely lies at the heart of our meeting. I would summarize it as follows: the Gospel as a rule of life. "The Rule and life of the Friars Minor is this, to observe the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ:" this is what Francis writes at the beginning of his Rule (Rb I, 1: FF, 75). He defined himself entirely in the light of the Gospel. This is his charm. This is his enduring relevance. Thomas of Celano relates that the Poverello "always held himself in the heart of Jesus. Jesus on the lips, Jesus in his ears, Jesus is his eyes, Jesus in his hands, Jesus in all the other members [...] In fact finding himself often traveling and meditating or singing about Jesus, he would forget he was traveling and would stop to invite all creatures to praise Jesus" (1 Cel., II, 9, 115: FF115). So the Poverello has become a living gospel, able to attract to Christ men and women of all ages, especially young people, who prefer radical idealism to half-measures. The Bishop of Assisi, Guido, and then Pope Innocent III recognized in the proposal of Francis and his companions the authenticity of the Gospel, and knew how to encourage their commitment for the good of the Church.

Here is a spontaneous reflection: Francis could have also not gone to the Pope. Many religious groups and movements were forming during that time, and some of them were opposed to the Church as an institution, or at least didn't seek the Churches' approval. Certainly a polemical attitude towards the hierarchy would have won Francis many followers. Instead, he immediately thought to put his journey and that of his companions into the hands of the Bishop of Rome, the Successor of Peter. This fact reveals his true ecclesial spirit. The little "we" that had started with his first friars he conceived from the outset inside the context of the great "we" of the one and universal Church. And the Pope recognized and appreciated this. The Pope, in fact, on his part, could have not approved the project of the life of Francis. Indeed, we can well imagine that among the collaborators of Innocent III, some counseled him to that effect, perhaps fearing that his group of monks would end up resembling other heretical groups and pauperisms of the time. Instead the Roman Pontiff, well informed by the Bishop of Assisi and Cardinal Giovanni of St. Paul, was able to discern the initiative of the Holy Spirit and welcomed, blessed and encouraged the nascent community of "Friars Minor."

Dear brothers and sisters, eight centuries have passed, and now you have wanted to renew this gesture of your founder. You are all sons and heirs of those origins, of that "good seed" which was Francis, who was conformed to the "grain of wheat" which is the Lord Jesus, died and risen to bring forth much fruit (cf. Jn 12:24). The saints propose anew the fruitfulness of Christ. As Francis and Clare of Assisi, you also commit yourselves to follow the same logic: to lose your lives for Jesus and the Gospel, to save them and make them abundantly fruitful. While you praise and thank the Lord who has called you to be part of such a great and beautiful family, stay attentive to what the Spirit says to it today, in each of its components, to continue to proclaim with passion the Kingdom of God, the footsteps of your seraphic father. Every brother and every sister should keep always a contemplative mood, happy and simple; always begin from Christ, as Francis set out from the gaze of the Crucifix of San Damiano and from the meeting with the leper, to see the face of Christ in our brothers and sisters who suffer and bring to all his peace. Be witnesses to the "beauty" of God, which Francis was able to sing contemplating the wonders of creation, and that made him exclaim to the Most High: "You are beauty!" (Praises of God Most High, 4.6: FF 261).

Dear friends, the last word I would like to leave with you is the same that the risen Jesus gave to his disciples: "Go!" (cf. Mt 28:19, Mk 16:15). Go and continue to "repair the house" of the Lord Jesus Christ, his Church. In recent days, the earthquake that struck the Abruzzo region has severely damaged many churches, and you from Assisi know what this means. But there is another "ruin" that is far more serious: that of people and communities! Like Francis, always start with yourselves. We are the first house that God wants to restore. If you are always able to renew yourselves in the spirit of the Gospel, you will continue to assist the pastors of the Church to make more and more beautiful the Church's face, that of the bride of Christ. The Pope, now the same as then, expects this of you. Thank you for coming! Now go and bring to all the peace and love of Christ the Savior. May Mary Immaculate, "Virgin made Church" (cf. Greetings to the Blessed Virgin Mary, 1 FF, 259), accompany you always. And may my Apostolic Blessing, which I cordially impart to all of you here present, and the entire Franciscan family, support you as well.

[Translation by Matthew Pollock]

[The Holy Father greeted the Franciscans in various languages. In English, he said:]

I am pleased to welcome in a special way the Minister Generals gathered with the priests, Sisters and Brothers of the worldwide Franciscan community present at this audience. As you mark the Eight-hundredth anniversary of the approval of the Rule of Saint Francis, I pray that through the intercession of the Poverello, Franciscans everywhere will continue to offer themselves completely at the service of others, especially the poor. May the Lord bless you in your Apostolates and shower your communities with abundant vocations.

© Copyright 2009 -- Libreria Editrice Vaticana

Although I spent much time at the Western Wall photographing the sites, I also spent quite a bit of time in prayer as well. Here, I passed my camera off to someone and asked them to take a photo of me.

 

It is difficult to fully describe my time in Israel. In many ways, I feel as if I was "home." As an evangelical Christian, I share my foundations with the Jewish people, for my origins as a Christian are from Judaism. I believe in and follow the God of Abraham, Isaac, and Jacob. I study and follow the Old Testament as well as the New.

 

I like this photo because here I can pray side by side with my Jewish brethren. I am reminded of the words of the Apostle Paul in Romans, where he states,

 

"But I am speaking to you who are Gentiles. Inasmuch then as I am an apostle of Gentiles, I magnify my ministry" But if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, were grafted in among them and became partaker with them of the rich root of the olive tree, do not be arrogant toward the branches; but if you are arrogant, remember that it is not you who supports the root, but the root supports you." --Romans 11:13, 17, 18, NASB

 

Clearly, as a Gentile and as a Christian, I am the wild olive who is "grafted in" to a covenant relationship with the God of Israel. The Jewish people are the "branches." Although I believe in Yeshua (Jesus) as the promised Messiah, and although Jews would disagree vehemently with me on that point, I still believe that the Jewish people are God's chosen people, and God will continue to have a plan for them.

 

I am just thankful to be grafted in.

Panoramic view of the Cathedral of Saint Paul - home church of the Roman Catholic Archdiocese of St. Paul and Minneapolis Minnesota. Opened in 1915, this impressively symmetrical place of worship sits high on Cathedral Hill overlooking downtown St. Paul, MN (the Minnesota state capitol city that bears the same name). In 2009 it was designated as the National Shrine of the Apostle Paul by the United States Conference of Catholic Bishops and the Vatican.

 

Check out this dizzying 360 degree interior view of the cathedral from Rack Virtual Tours: rackphoto.com/panos/rackoramas/stpaul/stpaul.html

www.youtube.com/watch?v=-a6Pe1ovKHg

 

"Aren't the clouds beautiful? They look like big balls of cotton...

I could just lie here all day, and watch them drift by...

If you use your imagination, you can see lots of things in the cloud formations...

What do you think you see, Linus?"

 

Linus:

"Well, those clouds up there look like the map of the British Honduras on the Caribbean...

That cloud up there looks a little like the profile of Thomas Eakins, the famous painter and sculptor...

And that group of clouds over there gives me the impression of the stoning of Stephen...

I can see the apostle Paul standing there to one side..."

 

"Uh huh... That's very good... What do you see in the clouds, Charlie Brown?"

 

Charlie Brown :

"Well, I was going to say I saw a ducky and a horsie, but I changed my mind!”

  

~Charles M. Schulz, The Complete Peanuts, Vol. 5: 1959-1960

 

© All rights reserved Anna Kwa. Please do not use this image on websites, blogs or any other media without my explicit written permission

Oren is situated in Northern Agean Region in Turkey.

 

History

 

The ancient city of Adramyteion (Latin: Adramyttium), which was an Athenian colony, is located on the western coast of the district. Burhaniye was previously named Kemer, which means aqueduct. It comes from the ruins of an ancient aqueduct. Adramyteion mentioned in the New Testament (Acts 27:2), as a city of Asia Minor on the coast of Mysia, which was called Aeolis in classical antiquity. The ship in which Apostle Paul embarked at Caesarea belonged to this city (Acts 27:2). He was conveyed in it only to Myra, in Lycia, whence he sailed in an Alexandrian ship to Italy.

   

Die Kirche der Panagia Chrysopolitissa befindet sich in Kato Pafos (Paphos) und wurde im 13. Jahrhundert auf den Ruinen der größten frühbyzantinischen Basilika Zyperns errichtet. Innerhalb der Anlage befindet sich die Paulussäule, an der der Apostel Paulus einer Legende nach vor dem römischen Statthalter Sergius Paulus ausgepeitscht wurde, bevor dieser zum Christentum konvertierte.

 

Die ursprünglich sieben Schiffe der Kirche wurden später auf fünf Schiffe reduziert. Der Boden der Basilika war mit farbenfrohen Mosaiken bedeckt, von denen einige zum Teil noch erhalten sind.

 

The church of Panagia Chrysopolitissa is located in Kato Pafos (Paphos) and was built in the 13th century on the ruins of Cyprus' largest early Byzantine basilica. Inside the complex is the column of Paul, on which, according to legend, the apostle Paul was whipped before the Roman governor Sergius Paul before he converted to Christianity.

 

The original seven naves of the church were later reduced to five. The floor of the basilica was covered with colourful mosaics, some of which are still preserved.

 

Translated with www.DeepL.com/Translator

De Eregalerij or Gallery of Honour is an extended corridor of the Rijksmuseum Amsterdam where the fifty famous paintings of the collection are on display. The corridor forms the central axis of the building; designed by architect Pierre Cuypers.

When you enter form the Great Hall (On the left), the corridor directs automatically towards a clear focal point of the Rijksmuseum: the Night Watch Gallery. On view in the side alcoves are masterpieces by the great artists of the seventeenth century. Framing the alcoves are cast iron beams inscribed with the names of the famous painters of the age. Semi-circular wall sections above display the coats of arms of the eleven provinces of the Netherlands and their respective capital cities.

The Gallery is located above the street level passage underneath the Rijksmuseum. The gallery has four ‘cabinets’ with skylights on either side. At the opening in 1885 all the cabinets along the gallery were provided with curtains. Statues were displayed on the main corridor. But this has changed after the radical makeover between 2004 and 2012. Following its refit, this internationally renowned museum is now fully compliant with the requirements of our modern age.

 

Technical stuff

This panorama consists of 7 photos, all shot in one row and instance. Despite the later mentioned approach, this pano has a typical flaw: some people are included four times. Can your guess who? This quirk is rather common for panos taken in busy places.

The individual photos are shot at 5000ISO, f3.2, 1/80-1/120, -2/3 and at 16 mils. The initial merge was done with the help of PS CC. This resulted - to my own surprise - in a rather good quality pano. While shooting the pano – which created some attention among the museum’ security; hence the woman just left of the middle looking at me – I made good use of the horizontal lines in the base of the arches. This approach paid off in post-production. The original pano is 18027 x 7550 pixels and 1,8 GB. So, I obviously resized it for publication on Flickr…

Further production included balancing the lighting conditions, some tweaks in the background and colour toning the whole ensemble. Finally, I added some copyright signs (in PS). The latter is, alas, there to stay due to the fact that my photos were frequently copied. So, don't bother commenting on that.

 

It's been about 20 years now since I've been privileged to have the honor of using this space.

I think of the Apostle Paul and his wound in the flesh/ It's made a better man of me, God uses it for his glory. When I get home to God, I'll be made whole again. Praise the Lord. Ken

 

To get to Pupput - see recent photos - I would follow the right bank up the Wadi Moussa and cross a footbridge to the other side and the site of that ancient city. The sandy and sometimes muddy path along the wadi is used by dromedaries and horses, and walkers. But they have to fend their way along the very ferocious branches of African Boxwood, Lycium ferocissimum. Even if you're using Olymp carefully you're liked to be jabbed...

Interestingly our shrub has pretty flowers and at the same time carries bright red or orange fruits.

The shrub is dispersed all over the Mediterranean and much of Africa. The name 'Lycium' derives from the Roman province of Lycia in southern Anatolia. Of course - given my interest in the christendom of Pupput - that brought to mind the Apostle Paul, who on one of his missionary journeys traveled through Lycia and Pamphylia, thorn in his flesh and all. As wide-ranging as his gospel, so also this plant, thorns and all.

 

Summer into Autumn.

 

I know many say they love this time of year and, yes, the colours are nice if you're a photographer, but I don't care for the season.

 

Vibrant greens turning into sickly yellows and browns bring me no great joy.

 

Even if you are lucky enough to get a display of bright red and orange, they still speak of one thing - death.

 

Autumn is a season of little hope. The last embers of summer, soon to be snuffed out and smothered by winter darkness.

 

Autumn speaks of death and death is not something we naturally look forward to.

 

But, eternal life is offered through the sacrificial death of Jesus of Nazareth - the Son of God. Which is why the apostle Paul could write the following words:

 

O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin; and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. (1 Corinthians 15:55-57)

 

“Aren't the clouds beautiful? They look like big balls of cotton... I could just lie here all day, and watch them drift by... If you use your imagination, you can see lots of things in the cloud formations... What do you think you see, Linus?"

 

"Well, those clouds up there look like the map of the British Honduras on the Caribbean... That cloud up there looks a little like the profile of Thomas Eakins, the famous painter and sculptor... And that group of clouds over there gives me the impression of the stoning of Stephen... I can see the apostle Paul standing there to one side..."

 

"Uh huh... That's very good... What do you see in the clouds, Charlie Brown?"

 

"Well, I was going to say I saw a ducky and a horsie, but I changed my mind!”

― Charles M. Schulz, The Complete Peanuts, Vol. 5: 1959-1960

 

Mogadore Reservoir, looking west from the Congress Lake Road Bridge. Portage County, Ohio. If you look closely, you will see a fisherman in a boat in the turbulent waters.

 

Reflected view of the dome of Apostle Paul church in Corinth, Greece.

In this church is the sarcophagus of the Apostle Paul.

National Shrine of the Apostle Paul

  

Img_2005_All_Rights_Reserved_Douglas Sacha_droopydogajna

  

...................................................................................................................

++++++ Rights Reserved, Douglas Sacha droopydogajna, This image may not be copied, reproduced, republished, edited, downloaded, displayed, modified, transmitted, licensed, transferred, sold, distributed or uploaded in any way without my prior written permission. ++++++

I was with friends for lunch so wasn't able to explore this location, but perhaps next time.

Per Wikipedia: The Cathedral of Saint Paul is a Roman Catholic cathedral in the city of St. Paul, Minnesota. It is the Co-Cathedral of the Archdiocese of Saint Paul and Minneapolis; the other Co-Cathedral is the Basilica of St. Mary in Minneapolis. One of the most distinctive cathedrals in the United States, it sits on Cathedral Hill overlooking downtown St. Paul and features a distinctive copper-clad dome. It is the third largest completed church in the United States, and the fourth tallest.[citation needed] It is dedicated to Paul the Apostle, who is also the namesake of the City of St. Paul. The current building opened in 1915 as the fourth cathedral of the archdiocese to bear this name. On March 25, 2009, it was designated as the National Shrine of the Apostle Paul by the United States Conference of Catholic Bishops and the Vatican. (DSC_7870.jpg)

Άγιος Ιωάννης ο Αντζούσης

Η μικρή εκκλησία Άγιος Ιωάννης ο Αντζούσης, βρίσκεται σχεδόν μέσα σε βράχο στην άκρη της παραλίας του Αϊ Γιάννη, στο σημείο που η ακτή ψηλώνει. Εδώ, σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν το προσευχητάριο όπου προσκύνησε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στο δρόμο του για τη Ρώμη. Είναι από τις παλαιότερες εκκλησίες του νησιού.

 

The small church of St. John the Antzousi, is almost in a rock on the edge of Agios Ioannis Beach in Lefkada, the point where the coast grows taller. Here, according to tradition, was the prayer which bowed himself the Apostle Paul on his way to Rome. It is one of the oldest churches on the island.

   

IMG_8431_All_Rights_Reserved_Douglas Sacha_droopydogajna

James 1:12 NIV Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him.

 

I'm struggling so with my health, the auto accident, etc. These came up to remind me again to persevere. From "One Minute Devotions for Women" by Carolyn Larsen that used this verse:

 

"When you're in the middle of a trial, the last thing you want to hear about is the joy of persevering ... hanging in there. When you're hurting, you just want the hurt to stop, right? The reality is that very few people make it through life without times of discouragement, stress and pain. It's going to happen. The key is what you do when it does. You can cave in and become a sniveling, whining, defeated woman, or you can persevere. That means you keep on going, keep your chin up, don't give up. Doing so results in a prize you could never have imagined -- the crown of life -- God's reward for your perseverance."

 

And one more that encouraged me from Beth Moore, "Praying God's Word": "Even the Apostle Paul did not want us to be uninformed about the hardships he suffered in the province of Asia. He, too, was under great pressure, far beyond his ability to endure, so that he despaired even of life (2 Cor. 4:8). Even many of your servants have despaired of life. Like them, however, I must stand once again in Your strength and courage and allow You to pour Your life back into me."

National Shrine of the Apostle Paul

  

Img_2017_All_Rights_Reserved_Douglas Sacha_droopydogajna

  

...................................................................................................................

++++++ Rights Reserved, Douglas Sacha droopydogajna, This image may not be copied, reproduced, republished, edited, downloaded, displayed, modified, transmitted, licensed, transferred, sold, distributed or uploaded in any way without my prior written permission. ++++++

[View On Black]

 

First, I thank my God through Jesus Christ for all of you,

because your faith is being reported all over the world.

God, whom I serve with my whole heart in preaching the gospel of his Son,

is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times;

and I pray that now at last by God's will the way may be opened for me to come to you.

I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong

that is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith.

 

Apostle Paul's longing to visit Rome

Romans 1:8-12

 

Camera: Canon EOS 5D Mark II

Exposure: 0.004 sec (1/250)

Aperture: f/4.0

Focal Length: 105 mm

ISO Speed: 100

I took this out of one of my window's a few moments ago.....A blizzard is a-blowing up !!!!!!

Only my point and shoot....but it is telling the story,.

It is worse now by the way......hopefully the rain will come later and clear it all away. ...Then the floods!!

Ugh!!.

Did I say Spring is around the Corner??? .....Well it is and the very thought is keeping me going. LOL

 

Seriously though........I am so very grateful for each and every day The Lord provides......and like the Apostle

Paul....I am learning.....albeit slowly....'Therein to be content"

Happy mid week -everyone

Anish Kapoor & Rembrandt

 

One of “Internal Object in Three Parts”, by Anish Kapoor. These works are on show in the Gallery of Honour at the Rijksmuseum, Amsterdam. These extraordinary visceral works will enter a visual dialogue with Rembrandt’s late works, such as 'The Jewish Bride', 'The Syndics', 'Titus Dressed as a Monk' and 'Self-Portrait as the Apostle Paul'.

 

These painted reliefs are created from layers of red and white resin and silicone.

The Romans built the Limes Tower at Idstein in A.D. 83, 25 years before the apostle Paul wrote his Epistle to the Romans in A.D. 56-57; this view of the tower through a portiton of the palisade shows the underlying rock foundation display at the southeast corner, the original method to enter the tower – an entranceway located upstairs for defense purposes – and on the adjacent side, the new ground-level doorway for modern convenience, also, in the background, the wooden post marking the crossing point of the field track with the older Limes: southeast view of the tower

 

To all who visit and view, and – especially – express support and satisfaction: you are much appreciated!

 

Am Limesverlauf zwischen Idstein und Niedernhausen steht an der L 3026 der römische WP 3/26 als Rekonstruktion auf der Dasbacher Höhe

view on black

 

"I do not understand what I do. For what I want to do I do not do, but what I hate I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is, it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do; no, the evil I do not want to do- this I keep on doing. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it.

So I find this law at work: When I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God's law; but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God-through Jesus Christ our Lord!"

 

*Words of the Apostle Paul in the Romans 7:15-25 in the bible.

According to Acts of the Apostles (Chapter 16), the origins of Christianity in the northern Greek town of Philippi (Philippoi) go back to the Apostle Paul's journey there in the middle of the first century. Paul also wrote a letter to the Christian community there that is included in the New Testament canon.

 

Later Christian history saw monumental architectural development of the town, likely due to its sacred associations with the Apostle. Between the fifth and sixth centuries, three large three-aisled basilicas were built in Philippi. Since their original names have been lost, archaeologists refer to them as Basilicas A, B, & C.

 

This image comes from the Basilica B complex which dates to the middle of the sixth century.

 

Follow me on Twitter @arturoviaggia

[...] By the apostle Paul, shadows to-night

Have struck more terror to the soul of Richard,

Than can the substance of ten thousand soldiers,

Armed in proof, and led by shallow Richmond [...]

-- Quote from Richard III by William Shakespeare

The church of Saint Titus in Heraklion (Crete), is one of the most important monuments in the centre of town, on 25th of August Street.

 

In 961, Nicephorus Phocas drove the Arabs from Crete, bringing the island back under the wing of the powerful Byzantine Empire. This is when the first Orthodox church of St Titus must have been built, to rekindle the Christian faith and tradition in Crete, which had declined due to the corsair conquest of the island.

 

Saint Titus was a disciple of the Apostle Paul and the first Bishop of Crete. The first church dedicated to him was that in the old capital Gortyn, which also housed the metropolitan see of the island until its destruction by earthquake and the Arab transfer of the capital from Gortyn to Chandax (Heraklion) in 828 AD.

 

The skull of St Titus, the miraculous icon of the Virgin Mesopanditissa and other sacred relics from Gortyn were moved to the new church.

 

At the fall of Heraklion to the Turks all relics were removed to Venice, where they still remain today. The single exception is the skull of St Titus, which was returned to Heraklion in 1966 and is now kept in a silver reliquary in the church.

 

During the period of Turkish rule, the church of Saint Titus was ceded to Vizier Fazil Ahmet Kiopruli, who converted it into a mosque known as the Vezir Mosque.

 

The great earthquake of 1856 totally destroyed the church. It was rebuilt in its present form as an Ottoman mosque by architect Athanasios Moussis, who also designed the Orthodox cathedral of Saint Minas and the barracks in Eleftherias Square.

 

The minaret of Saint Titus was demolished in the 1920s, when the last Muslims left Heraklion with the exchange of populations between Greece and Turkey. Today Saint Titus (Agios Titos in Greek) is an Orthodox church dedicated to St Titus the Apostle, following modifications carried out by the Church of Crete in 1925.

Ancient Corinth - Temple of Octavia

 

The three surviving columns of the great temple build in memory of Octavia, the sister of Emperor Augustus. The temple represents the imperial cult of Rome, which was spread throughout the empire.

 

The site of ancient Corinth was first inhabited in the Neolithic period (5000-3000 BC), and flourished as a major Greek city from the 8th century BC until its destruction by the Romans in 146 BC. Its commanding position on the Isthmus of Corinth, the narrow strip of land that separates the Peloponnese from northern Greece, was the primary basis of its importance. In Greek mythology, it was in Corinth that Jason, the leader of the Argonauts, abandoned Medea. During the Trojan War Corinthians participated under the leadership of Agamemnon. Being a leading naval power as well as a rich commercial city enabled ancient Corinth to establish colonies in Syracuse on the island of Sicily. Beginning in 582 BC, in the spring of every second year the Isthmian Games were celebrated in honor of the sea god Poseidon. The Corinthians developed the Corinthian order, the third order of the classical architecture after the Ionic and the Doric. The city was a major participant in the Persian Wars, offering forty war ships in the sea Battle of Salamis. After the end of the Peloponnesian War, Corinth and Thebes, which were former allies with Sparta in the Peloponnesian League, had grown dissatisfied with the hegemony of Sparta and started the Corinthian War against it. Corinth was conquered by Philip II of Macedon in 338 BC, but it was named the meeting place of Philip's new Hellenic confederacy. After Philip was assassinated, Alexander the Great immediately came to Corinth to meet with the confederacy, confirm his leadership, and forestall any thoughts of rebellion. At the Isthmian Games of 336 BC, the Greeks chose Alexander the Great to lead them in war against the Persians. Corinth was partially destroyed by the Romans in 146 BC, but in 44 BC it was rebuilt as a Roman city under Julius Caesar. The Apostle Paul visited Corinth in the 50s AD and later wrote two letters to the Christian community at Corinth (the books of Corinthians in the New Testament). Although Paul intended to pass through Corinth a second time before he visited Macedonia, circumstances were such that he first went from Troas to Macedonia before stopping at Corinth for a "second benefit". In 267 AD, the invasion of the Herulians initiated the decline of the city. During Alaric's invasion of Greece in 395–396, he destroyed Corinth and sold many of its citizens into slavery. Nevertheless, Corinth remained inhabited for many centuries through successive invasions, destructions and plagues.

Preaching to the Athenians about the one whom they called the “UNKNOWN GOD”. This is a scanned image from a cool icon book I brought back from my trip to Greece. Joseph, Christopher and I got to visit the hill in Athens where the following took place:

 

Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said: "Men of Athens! I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription: TO AN UNKNOWN GOD. Now what you worship as something unknown I am going to proclaim to you. "The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. And he is not served by human hands, as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth; and he determined the times set for them and the exact places where they should live. God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. 'For in him we live and move and have our being.' As some of your own poets have said, 'We are his offspring.' "Therefore since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone—an image made by man's design and skill. In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead." - Acts 17:22-31

MP = marketplace.secondlife.com/p/M-Omega-JAIL-Boy-Xristo-Uppe...

------------------------------------

 

A Letter from Jeffrey Dahmer

to Prisoner Apostle Paul.

   

www.facebook.com/CleanRome/?fref=nf

 

Campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia del patrimonio artistico di Roma, senza scopo di lucro

Awareness campaign for the preservation of the artistic heritage of Rome

 

La #BasilicadiSanPaolo fuori le Mura, danneggiata dal recente terremoto, è una delle 4 basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di #SanPietro in Vaticano. Sorge lungo la #viaOstiense vicino la riva sinistra del Tevere, circa 2 km fuori le #muraAureliane. Si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura dell'apostolo Paolo la cui tomba si trova sotto l'altare papale e nel corso dei secoli è stata costante meta di pellegrinaggi. L’originale struttura paleocristiana venne sostituita completamente sotto il regno congiunto degli imperatori Teodosio I, Graziano e Valentiniano II (391), e rimarrà sostanzialmente intatta fino ad un disastroso incendio avvenuto nel 1823. Tra le poche opere superstiti di quel drammatico evento ci fu il #ciborio gotico di #ArnolfodiCambio (1285) tutt’ora presente sopra l’altare. La ricostruzione nelle forme attuali fu voluta da #LeoneXII nel 1825 e fu possibile anche grazie alle generose offerte provenienti da buona parte del mondo cristiano.

 

The Basilica of St. Paul outside the Walls, damaged by the recent earthquake, is one of the 4 papal basilicas of Rome, the second largest after that of St. Peter in Vatican. It's located along the Ostiense street near the left bank of the Tiber, about 2 km outside the Aurelian walls. It stands on the site that tradition identifies as the burial site of the apostle Paul whose tomb lies beneath the papal altar, and over the centuries has been constant destination of pilgrimage. The original early Christian structure was completely replaced under the joint reign of Emperor Theodosius I, Gratian and Valentinian II (391), and will remain substantially intact until a disastrous fire happened in 1823. Among the few surviving works of that dramatic event there was the Gothic ciborium by Arnolfo di Cambio (1285) still presents on the altar. The reconstruction in its present form was ordered by Leo XII in 1825 and was made possible thanks to the generous donations from much of the Christian world.

 

testo di Alessandro Loschiavo

 

Alan and I had tried on and off for about 18 months to get up to the Lake District for a couple of days with our cameras but for various reasons had been unable to do so.

 

We finally managed to make it in March and were greeted by a light covering of snow on the highest ground. We arrived in lunchtime sunshine though this had petered out into uniform grey by the time this shot was taken on the path between Slater's Bridge and Wilson Place in Little Langdale later that afternoon.

 

But our second day dawned bright but very cold with a hard frost and the vestiges of a little mist - a photographer's dream - and one of the most memorable times I've had in all my visits to the Lakes..

 

It was a great joy that we did manage to make the trip because just a month later Alan died very suddenly - a huge shock to both family and friends. Though it was a big shock and accompanied by great sadness, it wasn't characterised by despair because Alan was a Christian and the family & friends could hold on to what the apostle Paul said in one of his letters "we do not grieve as those without hope....

....and so (he) will be with the Lord for ever."

 

But I do miss him.

 

(Used with permission).

 

#1 - Portrait - 52 in 2016 Challenge

This is the monumental work of Leonard Knight (1931-2014), whose passion was to share God's love. Using loaned junk and paint, he built onto this hill with hay bales and plaster for 30 years, painting it in gawdy colors with Bible verses and invitations to repent and believe in Jesus. You can see Knight in this short video clip:

www.youtube.com/watch?v=g4bW2YKNQkY

 

The monument near Niland, California gets a steady stream of visitors. Since Knight's death in 2014, Salvation Mountain is maintained by volunteers. Many may see this unique "mountain" as an oddity, the quirky hobby of a lonely desert dweller. Others may see into the heart of a man overwhelmed with the love of God, who just wanted to spread the joy he felt to others. Knight wanted to keep the message simple: 'God loves you, and Christ died for you. Repent and pray to Jesus to receive God's love into your heart.'

 

The Apostle Paul, who had been a religious scholar before Christ turned his life around, said in his first letter to the church he planted in Corinth, Greece,

 

'But God chose what is foolish in the world to shame the wise; God chose what is weak in the world to shame the strong; God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, “Let the one who boasts, boast in the Lord.”'

"The Apostle Paul" by Rembrandt, Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria. (8/23/2019)

1 3 4 5 6 7 ••• 76 77