new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged Ars visualis

Identifier: oculushocestfund00sche

Title: Oculus hoc est : fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex inuisis specierum visibilium tam euerso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur sua visioni in oculo sedes decernitur, angvli visorii ingenium aperitur ...

Year: 1619 (1610s)

Authors: Scheiner, Christoph, 1575-1650

Subjects: Optics, Physiological Ophthalmology

Publisher: Oeniponti : Apud Danielem Agricolam

Contributing Library: University of California Libraries

Digitizing Sponsor: Internet Archive

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

communispofitus, rcmeredam 5 in eo pofitus totam con;*fufam 5 poft illud totam euerfam exhibeatjquia in contrarias (cvg^per parces Retina recipit, 6c oculus videns collocat. Hoc ita cfteprobabis,/iIentem vitream in modum Ctyftallini humoris eflS-giaueris,& aliudconuexum iiliadiunxeris. OBIECTIONIBVS SATIS FIT. OBIECTIO I. Capvt XXXV. C Ontrahancnoftram doftrinam,nequepauca: nequepari», ua: obiedioncs,afFcrri pofie videntur;, Eter.im cx noftra fen-tentiaScquitur 1. aut omncm aut plcramque vifio-» ncmficri pcr radios dccuflatos, quod nouum^cin^ auditumcft.Refponf. Refpondetur r. Hoc abfurdum (fi, quodeft) inomnifententiacontingere. Pa- tethocfn omnituboOpticoper experientia 3. capitis 3.1.1. p.i.patetin omniparuofora- Riine antepupillamtcnto,percaput21 i.p.a. pateiinobiedis lucidis remotevifis. Sint c- nimduaccandclac A &Bprocul aboctiloC, & in tcnebris pofito libere confpe<3:a?; fiex dextra pupilla: parte admoueris lamina D E, occultabic ea fimulportionemcandelas dex-

 

Text Appearing After Image:

tfa:FGB,5c(imu1pomonem AHl!,Gandal2c(ini{lrae5e quo cui-dens eft, radiorum ab iftis candelis eiedorum A K & B L in E;H M(ScGMi»M,intcrafionemfuifle fa(5bamilaminaDE, anceoculum. id quodaliaeuidciui^uoqucexpcrientiaclaFcfcit>qu£Ctaliseft; ■ .;yi^^\Aj ^..^ Sicforamcnaliqtiod ABCm t.,iiiJ^^oa^^^dSfcuro loGO, in quo iaceat oculus ^ ^ft ^^iiijnt^-Dj cxtra foramen in apcrto loco,ar^ o hl . jideant candel^ quotcunqucE,F,G, : tr :H, I. &c. Pcndeat inmedio forami-ne Gorpufculum opacum foramiacitjinus Kj oculus igirur per forameniliud in candelasimcntuscorpurcu-lurhitiomnibus candelis fpcdabir,haud^literac fi ilJis fingillatim cfFcEoppoficum, vel potius ac fi finguK*;immerrum eflcc, 6c nifi fpcdacoiluculenter fcireccorpufculum illucKvnum numeroefle, diuclliafcntentia non poflec, quin aflereret.tot ciusmodi cfle » quot candela:.Vnde euidens cit, fingularum can-dclarum radios in eo elfe decuflfatos. uti figura ofl:cdit. alias enfmi|i candelxper radios iuxta corpufculum K allapfos&

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Oculus hoc est : fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex inuisis specierum visibilium tam euerso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur sua visioni in oculo sedes decernitur, angvli visorii ingenium aperitur ...

Identifier: oculushocestfund00sche

Year: 1619 (1610s)

Authors: Scheiner, Christoph, 1575-1650

Subjects: Optics, Physiological Ophthalmology

Publisher: Oeniponti : Apud Danielem Agricolam

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

um longitudmef autfihocquomodo illud non poteft ? Par eft crgo vtrinque ratio. Probatur 2; Quia ratio alias reddi non poteft, cur pun6tum vifibile in hoc potius locb apparcat quam in alio,&:: curnon vbiquefecundnm totius coniOptici amplicudinem vi- ^ deatur. Sitpunftumvifibilc A,<Scincidatinfuper- ificiem curuam B C ad pundum D, organi vifo- rij afTumpci B O C, atque fecundum illud fo- lum pundum ridcatur ; & fit pun(9:i A,vi-B fus feu apparenslocus E .* Interrogo nunc cur appa- -ret pundum A in E, & non potius in Ar cur son in F atu G? namex D,incidcntias pun6to radij exeuntin ocnniaifta punda, A:is quidemquiinGcxit pcrpendiculariscft;quivcr6in A,cum radio defercnte A D incidit. Facilius autem eft, eadem qua vene- •ris viaredire, quam noua elu(^ari. Ratiocrgolociappareiicis,E, nuUa aflignari poteft, fi apprchenfiorcifieridicatur (ecundutn pundlum.poteft dari, fi feeundum longitudinem aliquantulani contingat, qualis eft D Hin organum vifusia)rocr{a, qua:,pofito organo

 

Text Appearing After Image:

«•r va« LIS. IL PARS I. 75 organo deliorcantecedctibus diaf>tianis,refnngetur adperpcdicijlare DI, inpundum A,idcoque protradacxtra incidcntiaD,ca-decinpundura E, nonautcm inG vel F. Sicut enim linea ra-diofaqujcvisfcu dirc£l:a(iuerefra(9:a,quamdiu in eodemdiapha-no vcrfatur, re(5lifTimo tramitefercunitaqux vltimo vifumafii-cit,reique vidends imaginem incodem effigiat, fi regredicogj-tetur, lecundum eandcm re(3:iffimameifcrturlincam,cuius line^portionem aliquam in viuaciorgano vifus collocauerit. Ethmc * iumiturratioa pfiore,cur locus rei vifap apparenSj^ifus.yumodohuc, modo ilIucdiftrahatur:titenimhocideo,quialocus de oria»-vifus ieu apparcHSiacet in lineaformaliter viforia,hacc.auremeil^*^^illa quas vltima refringitur; & quoniam ipfa fecundum portio-tiem quam in organo vifus habet fentitur, idcircorera vifamilluctransfert, quo ipfa porcio in dire(^um cxtrada tcndcrec. Validii^fimumhmccoti argumentoacccditroburcx radio a fpeculoali-<}uoreflexo. Conftat enim res viilbi

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: oculushocestfund00sche

Title: Oculus hoc est : fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex inuisis specierum visibilium tam euerso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur sua visioni in oculo sedes decernitur, angvli visorii ingenium aperitur ...

Year: 1619 (1610s)

Authors: Scheiner, Christoph, 1575-1650

Subjects: Optics, Physiological Ophthalmology

Publisher: Oeniponti : Apud Danielem Agricolam

Contributing Library: University of California Libraries

Digitizing Sponsor: Internet Archive

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

nucniret (ccundumradioru fluxuminI. Si igitur in hypothefiftatuamus Cryftallinum vifio- nis organum,fpedabitur punflum A bis,fccundum geminaspi (3:urasG5cH, eritq^ imaginis finiftrxClocus vifus inrefradionis radioGD,quiextraprodu6i:us cadctin pun<^u Kjficut imaginis H locus vifus peruenict in L, contra veritatem cxperientiiEi Nam rcs vifibilis A, fpedata per plura foramina B & C, antc communem imaginumconcurfumljfemper earundem imaginu <5 &: H locos vifos traijcit in partcs contrarias, ita ut imaginis G, locus vifus fit L, & imaginis H locus vi- fusfiatK^decufTatione radiorum viloriorum GL,&: H K,fada, inter A rem vifam &: imagines G &: H. &:c. j. . 1. Qui«ipuntl:umvnumpcrpIuraforaminaadmiirum,nu^ quampoffct viderivnum,proptcreaquodradijrcfra£lionisuun* quam coadunarentur in humore Cryfiallino, qui(ut oftenfum eft in prioribus & cxpericntise teftantur) conuexitacis anccrioris ctn* triiftatuitvclin ipfafugficie intcriorcaranc^poftic^^vdomnino IVi

 

Text Appearing After Image:

ilB. 111 ?ARS /. 1^9 ittVitrcohumore. Quare impoffibileeft, utullarationepmagf-nesin v^jum locum refringantur,intrametashumorisCryftaI]uni; neque ergo poffibileeft, ut vnar appareant. Reiumpto fche-matepriorc, quia cortuexitas D E humoris Cryftallini centrumfuumcollocatinextremitateGFH, tunicarAranear, automninoin Vitrcohumore ad M, exempli caufta, radij vcrb refrad-ionislineas perpendicuiares D F 6£ E F nunqiiam omnino affequua-tur;impo(Tibileeft,utimaginesduaf G&H,locoeodcmF vnia»-tur, ideocji impoflibile, ut vnam locura in humore Cryftallinoacquirant; neque igitur fieri poteft, ut unum locum vifumobtineant, aui unac appareant. Scd datoetfam, quod vnirenrurin Cryftallino,nihiIominus tamenloca vifain- refradionislincsDF(!k EF iacentia,forismaximoperediftraherentur. Cuicamcncxperientia refragatur,&c. 3. Qaiapoft co.Tianem fedionem nulla rcspoftetmurti^ j^„i,,plex videri,imagines enim poftcommunemfedionem nonca-derent inhumorem CryftaUinum^ cjuia fi ipfa communisiedioipfuma

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Oculus hoc est : fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex inuisis specierum visibilium tam euerso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur sua visioni in oculo sedes decernitur, angvli visorii ingenium aperitur ...

Identifier: oculushocestfund00sche

Year: 1619 (1610s)

Authors: Scheiner, Christoph, 1575-1650

Subjects: Optics, Physiological Ophthalmology

Publisher: Oeniponti : Apud Danielem Agricolam

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

iric^am; nam copiofa hacfeges, aliaj longe^Acutiore falce demetenda effety fed nos ad intentum noffrum^ neceffanavixdelihamu4j ne aut Medicorum agrosingredi, aut phyftcorum campostnuolarevideamur. parcent tamenfiper tranfenna^n ipforumarua noningrefijfedobiterintmtifuerimus. Partefecunda experientiaspro re nata adferimm: ut exillis veri»tatemjiabiliamus, refellamm errores. Fna enim vera experientia^ Phj-lofopho tefle^plus valet, quam mille rationum Jubdolarumfallaces ar-gutiK. PARS PRIMA^ QiyjE EST OCVLI ANATOME. C A P V T L DE NECESSITATE INSPFCTiONISAnatomiciE circa oculum. Rafcognitaadinllitutumnoflrumnon tamfuntPIiae-nomena,quam experimentafingulari ftudfoliaufta,(cii^Q%J^, eaqjduplicisgenerisialteraexoculiinfpedione^altera^^c3o\^- efpecierumarebusarpedlabilibus in oculum diftufa-rum confideratione defumpta. De ambobus nonnulla deliba-bimus. ■ ^^^^^_ Etoculi quideminfpedio Anatomica Optico pernecef- ^^s infpe-fariaeft ideo, i. utintclligatutrumexvtiaiseaquecontinuama-<aionis

 

Text Appearing After Image:

tena Anaco-micx. % TVNDAM. oPnCL teria componatur, anepluribus folo attaflufibiconiundlSjqmamodum & conditioncm refra^bionis in oculo confuetae hinc c\i-cere debet, ut de mutua radiorum ad fe conuerfione, vel auerfio-nerede enunciarc valeat. z. Si plurcspartesfint, pcrfpicuxncfintanopacx. 3. Curua:anplan«. 4. Denfc an rara:,idq5 vni-formiter andifFormitcr,acquaIitcranina:qualitcr. $, Qusepar-tiumcuiusq;magnitudo. 6, Quisfitus. ExhiscnimaucrolisaucpotifIimisredcintelle£lis,ratioanguli viforij deprchenditur,ignoratisperperam adftruitur. Nam fi quis oculumcx vnaquadafubflantia conflituar,is ccrtein errores abfurdiflimos prolabctur. Si opacitatemaut per-fpicuitatem indebitam tribuat, in multis a vcro dcuiabit. Ahtcrctiam f^atuet, quiplanis cufuperficicbusvefhet,aliterquicuruistnequeeadcm cucnicntab cxtrcmitatc fphxrica Criflallinum hu«morcmcirciidantc,quxfiuntab£llipticaaut hyperbolica. Alitcrctiam radius refringctur, fi dcnfiucepartcsdiffcranc, alitcr,fi con-iueniant.Scd &c m

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.