new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged Ars visualis

Identifier: oculushocestfund00sche

Title: Oculus hoc est : fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex inuisis specierum visibilium tam euerso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur sua visioni in oculo sedes decernitur, angvli visorii ingenium aperitur ...

Year: 1619 (1610s)

Authors: Scheiner, Christoph, 1575-1650

Subjects: Optics, Physiological Ophthalmology

Publisher: Oeniponti : Apud Danielem Agricolam

Contributing Library: University of California Libraries

Digitizing Sponsor: Internet Archive

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

communispofitus, rcmeredam 5 in eo pofitus totam con;*fufam 5 poft illud totam euerfam exhibeatjquia in contrarias (cvg^per parces Retina recipit, 6c oculus videns collocat. Hoc ita cfteprobabis,/iIentem vitream in modum Ctyftallini humoris eflS-giaueris,& aliudconuexum iiliadiunxeris. OBIECTIONIBVS SATIS FIT. OBIECTIO I. Capvt XXXV. C Ontrahancnoftram doftrinam,nequepauca: nequepari», ua: obiedioncs,afFcrri pofie videntur;, Eter.im cx noftra fen-tentiaScquitur 1. aut omncm aut plcramque vifio-» ncmficri pcr radios dccuflatos, quod nouum^cin^ auditumcft.Refponf. Refpondetur r. Hoc abfurdum (fi, quodeft) inomnifententiacontingere. Pa- tethocfn omnituboOpticoper experientia 3. capitis 3.1.1. p.i.patetin omniparuofora- Riine antepupillamtcnto,percaput21 i.p.a. pateiinobiedis lucidis remotevifis. Sint c- nimduaccandclac A &Bprocul aboctiloC, & in tcnebris pofito libere confpe<3:a?; fiex dextra pupilla: parte admoueris lamina D E, occultabic ea fimulportionemcandelas dex-

 

Text Appearing After Image:

tfa:FGB,5c(imu1pomonem AHl!,Gandal2c(ini{lrae5e quo cui-dens eft, radiorum ab iftis candelis eiedorum A K & B L in E;H M(ScGMi»M,intcrafionemfuifle fa(5bamilaminaDE, anceoculum. id quodaliaeuidciui^uoqucexpcrientiaclaFcfcit>qu£Ctaliseft; ■ .;yi^^\Aj ^..^ Sicforamcnaliqtiod ABCm t.,iiiJ^^oa^^^dSfcuro loGO, in quo iaceat oculus ^ ^ft ^^iiijnt^-Dj cxtra foramen in apcrto loco,ar^ o hl . jideant candel^ quotcunqucE,F,G, : tr :H, I. &c. Pcndeat inmedio forami-ne Gorpufculum opacum foramiacitjinus Kj oculus igirur per forameniliud in candelasimcntuscorpurcu-lurhitiomnibus candelis fpcdabir,haud^literac fi ilJis fingillatim cfFcEoppoficum, vel potius ac fi finguK*;immerrum eflcc, 6c nifi fpcdacoiluculenter fcireccorpufculum illucKvnum numeroefle, diuclliafcntentia non poflec, quin aflereret.tot ciusmodi cfle » quot candela:.Vnde euidens cit, fingularum can-dclarum radios in eo elfe decuflfatos. uti figura ofl:cdit. alias enfmi|i candelxper radios iuxta corpufculum K allapfos&

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: oculushocestfund00sche

Title: Oculus hoc est : fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex inuisis specierum visibilium tam euerso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur sua visioni in oculo sedes decernitur, angvli visorii ingenium aperitur ...

Year: 1619 (1610s)

Authors: Scheiner, Christoph, 1575-1650

Subjects: Optics, Physiological Ophthalmology

Publisher: Oeniponti : Apud Danielem Agricolam

Contributing Library: University of California Libraries

Digitizing Sponsor: Internet Archive

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

nucniret (ccundumradioru fluxuminI. Si igitur in hypothefiftatuamus Cryftallinum vifio- nis organum,fpedabitur punflum A bis,fccundum geminaspi (3:urasG5cH, eritq^ imaginis finiftrxClocus vifus inrefradionis radioGD,quiextraprodu6i:us cadctin pun<^u Kjficut imaginis H locus vifus peruenict in L, contra veritatem cxperientiiEi Nam rcs vifibilis A, fpedata per plura foramina B & C, antc communem imaginumconcurfumljfemper earundem imaginu <5 &: H locos vifos traijcit in partcs contrarias, ita ut imaginis G, locus vifus fit L, & imaginis H locus vi- fusfiatK^decufTatione radiorum viloriorum GL,&: H K,fada, inter A rem vifam &: imagines G &: H. &:c. j. . 1. Qui«ipuntl:umvnumpcrpIuraforaminaadmiirum,nu^ quampoffct viderivnum,proptcreaquodradijrcfra£lionisuun* quam coadunarentur in humore Cryfiallino, qui(ut oftenfum eft in prioribus & cxpericntise teftantur) conuexitacis anccrioris ctn* triiftatuitvclin ipfafugficie intcriorcaranc^poftic^^vdomnino IVi

 

Text Appearing After Image:

ilB. 111 ?ARS /. 1^9 ittVitrcohumore. Quare impoffibileeft, utullarationepmagf-nesin v^jum locum refringantur,intrametashumorisCryftaI]uni; neque ergo poffibileeft, ut vnar appareant. Reiumpto fche-matepriorc, quia cortuexitas D E humoris Cryftallini centrumfuumcollocatinextremitateGFH, tunicarAranear, automninoin Vitrcohumore ad M, exempli caufta, radij vcrb refrad-ionislineas perpendicuiares D F 6£ E F nunqiiam omnino affequua-tur;impo(Tibileeft,utimaginesduaf G&H,locoeodcmF vnia»-tur, ideocji impoflibile, ut vnam locura in humore Cryftallinoacquirant; neque igitur fieri poteft, ut unum locum vifumobtineant, aui unac appareant. Scd datoetfam, quod vnirenrurin Cryftallino,nihiIominus tamenloca vifain- refradionislincsDF(!k EF iacentia,forismaximoperediftraherentur. Cuicamcncxperientia refragatur,&c. 3. Qaiapoft co.Tianem fedionem nulla rcspoftetmurti^ j^„i,,plex videri,imagines enim poftcommunemfedionem nonca-derent inhumorem CryftaUinum^ cjuia fi ipfa communisiedioipfuma

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: oculushocestfund00sche

Title: Oculus hoc est : fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex inuisis specierum visibilium tam euerso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur sua visioni in oculo sedes decernitur, angvli visorii ingenium aperitur ...

Year: 1619 (1610s)

Authors: Scheiner, Christoph, 1575-1650

Subjects: Optics, Physiological Ophthalmology

Publisher: Oeniponti : Apud Danielem Agricolam

Contributing Library: University of California Libraries

Digitizing Sponsor: Internet Archive

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

e eftbrmant radij,quifint *raJioruuItimorumformaliter viforiorum in diredum extrabr-*g4num viforium protra^lorum partes, Primomodo angulusvi^ ^, ferius nullus eft, in rerum natura, non tancum in fentenwanoftra,fed etiam in omnium aliorum, uc vifum eft prius, fiue vifio natu-ralis pcr deculTacionem in ocuIo,-fiue arcificialis per decufifacionecxcraoculumfiat. Namiicetqui in-humore Cryftallinovifio-ncmcoIIocanr,acquirat\t fubinderadios viforiosin centro eiufde•fefeinterfecantes, ut quando ad Corneam&Araneamperpen^dicularicer incidunt, nihilominus tamen fempcr ij qui funt lacera-ies,ad cenrrum Cryftallini non pertingunt, fed necefi^ario fupraitlud fefedecutiunt 5 impolTibile cft enim, ut refra6l:us radius cumperpendicularilinea,ad quam refringitur,omnin6coincidat. Vtj^^^ ^patetin duobus radijs lateralibus AB,&: c A CD,quiin pundVisCorneacB&Dprimrirefringuntur, per rsd. BE,& DF* atque exhis rurfus per EG atqueFH,qui feneceffariofecantinlpunctOjfupra Kcentru A- ranc^ - -^

 

Text Appearing After Image:

canese anccdoris F£: alia^enim>{liniprumKcaderent,rcfra£^ibf»^iiererrupraipras perpendicularesEK&FK, non ad ipfaSj^quode{limpo(FibiIe. Acq.ueexhacdcmon(lrationcconfi:ar u Conumopti*:€um totalem etiam ineorum rcntcntiaj^^qiii humorcm Cryftalli-numorganumvifosprincipale ftatuunr, non habere po^efuumverticem cancumin centro Cryftallini K. fcd etiam extrain I. fi*niftrorum & dextrorfum,proutocuIusIimuSjVelradu AB,& CD,.inxqualiterobliquv fucrint ad oculum. 2;. Scqui cx hoc, (i hu-mor Cryftallinus organum vifus fic in ipfo toto fenfionem efticipofle Sc debereinara vcrcices viforirconiipfum rotum peruadunt.antrorfiis qiiidemperomncs^ radiiosliacerales non pcrpcndicula-cesad Corneam cunicam <Sc humorcmCryftaUiniim,urmodain*finuatum cft; retrorfus per omnes axi vicinos non perpcndicu-laresad Corneam & Araneam, id quod maximc fit, qtiandb axi$6£ cadiiipfi vicini obicduglobuli pupillaminorisintcrcipiuntur.Efto enim gloWus AB, vifibilc CD,vcl xquale vcl ^ j^tninus glb

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: oculushocestfund00sche

Title: Oculus hoc est : fundamentum opticum in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex inuisis specierum visibilium tam euerso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur sua visioni in oculo sedes decernitur, angvli visorii ingenium aperitur ...

Year: 1619 (1610s)

Authors: Scheiner, Christoph, 1575-1650

Subjects: Optics, Physiological Ophthalmology

Publisher: Oeniponti : Apud Danielem Agricolam

Contributing Library: University of California Libraries

Digitizing Sponsor: Internet Archive

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

totum obie<Sli|m ADC,limuI& femelvidebitur vcl confufiflime quodvnus radiusal-teri offtciatj vel diftin^iiIime,quod finguli fua pun^a arquc viua.citer obtrudant5qua:tamenomnia refutantur ab ipfa quotidia»-naexperientia. Hincfit u Omncm Angulum vi{brium rcm cxhibcrc velmaiorem vel minoremxquojquiaomnisrefradlio remluolocoemouec a- Eiurdemhominisangulun^viforiumnone/Ienecef^ faii6

 

Text Appearing After Image:

LJS, 11 h ?ARS II np firio ca^emmagnicudinc temporc diuerCo, ethm sSijS CXtcrnisomnibus circa obiei^um inuariacis; quiaoculi iplius incerna difpoficio alceracur. 3. Diuerforum hominum tempore codemdiuerfosefreangulos viforios,adobie(3;aomnin6 eadcm; quiaciifincdifpofitisnis & configuracionisakcrius,ncccflari6cciamre-fradiones eruncdiucrnEj tamecfi inficias non cam,polIcquan-doqaeconuenire. 4. RemeandemdiuerfisocuIis,loco,tempa-reydiilantiaijrdem,insqualiterapparere. f. Angulumhuncadcesmenrurandas incommodum &: fsiiaccm c/Te. ^. Scdnequefacile accommodari po{Ieobduoimpedimenta,quorum altcrtieftsquia vcrticcm cius ignoramus; alcerum quia refradionumquancitaces nccdum compcrimus; quas eciamfi habcrcmus in ge^nere, quia tamen fitu, iigura 8c denfitatc partium,oculi difcrcpar,iofinitumcfrecfingulapcr^cqui. 7. Exhocopinioncs&halluci-naciones variarcirca apparcnccs fidcrum magnicudincsin A(lro-nomiam irrepferunc. Quandoquidcm cnim quilibct ipforumdiametros dcterminat, fecundum qu

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.