new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged 艺术馆

林風眠作程十髮題引首《秋艷風景圖》立軸

Autumn Twilight in a Forest by LIN FENGMIAN inscribed by CHENG SHIFA

 

林風眠作程十髮題引首《秋艷風景圖》立軸

畫心題識簽名: 林風眠。

畫心一式鈐印: 林風瞑。

畫心大小尺寸: 高 H 66.5 x 寬 W 63.5 cm 約 3.87 平尺 4.69 才

畫心媒體形制: 水墨設色紙本中堂懸掛立軸

 

引首題識簽名: 秋艷。程十髮。

引首一式鈐印: 程十髮。

引首大小尺寸: 高 H 46 x 寬 W 63.5 cm 約 2.68 平尺 3.24 才

引首媒體形制: 水墨紙本中堂懸掛立軸

 

Autumn Twilight in a Forest by LIN FENGMIAN inscribed by CHENG SHIFA

 

Size: Painting H 66.5 x W 63.5 cm; Inscription H 46 x W 63.5 cm.

 

Ink and color on paper, mounted on one hanging scroll, signed LIN FENGMIAN, with one seal of the artist, inscribed AUTUMN TWILIGHT by CHENG SHIFA, with one seal of the inscriber.

  

2014 年世界拍賣總收入前 500 名畫家中之前 155 名中國畫家 Top 155 Chinese artists among the Top 500 artists by world auction revenue in 2014

2014 年世界拍賣總收入前 500 名畫家中之前 155 名中國畫家

Top 155 Chinese artists among the Top 500 artists by world auction revenue in 2014

 

共 155 名中國畫家占前 500 名畫家之 31 %

Total 155 Chinese artists / 500 artists = 31 %

 

假如你是西方油畫的收藏家,扣除 31 % 的中國畫家,再扣除 20 % 左右的中國瓷器、青銅器、珠寶玉器、漆器雜項類中國作家,2014年你只是在世界作者市場 49 % 以內經營藝術品而已;可能再過10年,你將成為只是在世界作者市場 30 % 以內經營。

 

If you are a collector of western oil paintings, deducting 31 % for Chinese artists of paintings and further deducting 20% for Chinese artists of ceramics、bronze、jades and jewelry、lacquer and miscellaneous works of art, in 2014 you are only operating works of art within 49% of the world artists market. Maybe after 10 years, you might become operating works of art within 30% of the world artists market.

 

列名 作者姓名 拍賣總收入(美金) 拍賣件數 最高落槌價(美金)

Rank Artist Auction Turnover ($) Sold Lots Top Hammer Price ($)

 

Page 84 (14 Chinese artists) 第84頁14位中國畫家

 

列名 作者姓名 拍賣總收入(美金) 拍賣件數 最高落槌價(美金)

Rank Artist Auction Turnover($) Sold Lots Top Hammer Price($)

 

7 QI Baishi (1864-1957) 齊白石 206,245,348 719 7,861,850

9 ZHANG Daqian (1899-1983) 張大千 193,242,992 817 7,476,199

13 ZAO Wou-ki (1921-2013) 趙無極 115,686,349 575 7,161,650

16 FU Baoshi (1904-1965) 傅抱石 103,465,331 142 4,944,050

17 XU Beihong (1895-1953) 徐悲鴻 102,449,141 219 6,532,000

19 HUANG Zhou (1925-1997) 黃冑 96,461,998 625 5,506,020

20 HUANG Binhong (1865-1955) 黃賓虹 88,082,380 303 8,839,900

26 WU Changshuo (1844-1927) 吳昌碩 80,942,833 560 5,463,850

31 LU Yanshao (1909-1993) 陸儼少 66,350,196 443 1,925,760

32 LI Keran (1907-1989) 李可染 65,946,710 207 7,294,500

37 CHU Teh-Chun (1920-2014) 朱德群 60,897,598 241 3,800,000

38 WU Guanzhong (1919-2010) 吳冠中 60,623,435 153 2,967,000

42 LIN Fengmian (1900-1991) 林風眠 54,514,729 253 2,449,500

50 ZENG Fanzhi (1964)曾梵志 43,080,328 50 3,606,400

 

Page 85 (17 Chinese artists) 第85頁17位中國畫家

 

53 PU Ru (1896-1963) 溥儒(溥心畬) 41,246,692 1,042 838,500

55 XIE Zhiliu (1910-1997) 謝稚柳 39,960,699 355 2,367,850

58 WU Hufan (1894-1968) 吳湖帆 37,900,898 320 3,412,500

59 WANG Duo (1592-1652) 王鐸 37,871,423 70 3,013,650

62 PAN Tianshou (1897-1971) 潘天壽 34,790,957 88 3,600,840

67 ZHU Da (1626-1705) 朱耷(八大山人) 32,277,125 38 6,190,200

71 SAN Yu (1901-1966) 常玉 30,027,262 41 9,151,899

75 ZHU Xinjian (1953-2014) 朱新建 28,619,279 1,202 898,150

78 QIANLONG Emperor (1711-1799) 乾隆皇帝 27,079,477 48 16,483,200

81 CHENG Shifa (1921-2007) 程十髮 25,987,069 486 1,959,600

83 QI Gong (1912-2005) 啟功 25,693,155 437 815,500

85 QIAN Songyan (1899-1985) 錢松喦 25,582,974 254 1,053,650

89 FAN Zeng (1938) 范曾 23,416,615 237 2,941,200

93 YU Youren (1879-1964) 于右任 23,032,037 718 521,279

95 ZHOU Chunya (1955) 周春芽 21,226,785 65 1,134,700

96 WANG Hui (1632-1717) 王翬 21,050,636 58 4,569,600

98 ZHANG Xiaogang (1958) 張曉剛 20,783,341 44 10,698,699

 

Page 86 (18 Chinese artists) 第86頁18位中國畫家

 

103 LIU Wei (1965) 刘炜 19,134,174 43 2,935,800

105 WANG Xuetao (1903-1982) 王雪濤 18,896,219 348 827,220

109 HUANG Yongyu (1924) 黄永玉 18,286,630 241 902,430

110 DONG Shouping (1904-1997) 董寿平 18,251,261 309 842,920

112 HE Haixia (1908-1998) 何海霞 17,310,468 144 3,266,000

114 CHEN Yifei (1946-2005) 陳逸飛 16,910,797 29 2,964,699

119 GUAN Liang (1900-1986) 關良 16,014,062 239 2,197,800

120 REN Yi (1840-1896) 任頤(任伯年) 15,959,015 167 1,199,520

128 DONG Qichang (1555-1636) 董其昌 14,722,727 123 2,769,300

130 WEN Zhengming (1470-1559) 文徵明 14,576,419 79 1,633,000

131 YU Fei'an (1888-1959) 于非闇 14,505,161 109 972,600

135 ZHENG Banqiao (1693-1765) 鄭板橋 14,208,977 76 2,200,000

136 LIU Dawei (1945) 刘大为 14,023,225 121 1,621,000

138 LI Kuchan (1899-1983) 李苦禪 13,918,988 276 786,240

139 LIN Sanzhi (1898-1989) 林散之 13,856,855 350 907,760

141 LUO Zhongli (1948) 羅中立 13,483,611 53 6,159,800

148 HONG Yi (1880-1942) 弘一(李叔同) 12,755,950 85 1,306,400

149 LIU Xiaodong (1963) 劉小東 12,589,594 15 7,470,400

 

Page 87 (19 Chinese artists) 第87頁19位中國畫家

 

152 LAI Shaoqi (1915-2000) 赖少其 12,209,093 144 5,538,600

153 CHEN Peiqiu (1922/23) 陈佩秋 12,101,206 194 1,040,000

157 YI Bingshou (1754-1815) 伊秉绶 11,964,497 55 3,242,000

161 LIU Haisu (1896-1994) 劉海粟 11,536,281 138 1,877,950

166 YANG Yan (1958) 楊彥 11,191,811 57 10,784,400

167 TANG Yun (1910-1993) 唐雲 11,031,461 493 293,940

172 FANG Lijun (1963) 方力均 10,814,787 30 6,697,600

178 TANG Yin (1470-1523) 唐寅(唐伯虎) 10,514,886 33 4,956,250

180 GUAN Shanyue (1912-2000) 關山月 10,378,961 119 2,850,750

182 LIU Guosong (1932) 劉國松 10,204,764 83 1,804,599

184 CHEN Shaomei (1909-1954) 陳少梅 10,172,762 89 3,000,700

185 SHI Guoliang (1956) 史國良(釋慧禪) 10,111,795 116 1,588,580

186 HUANG Junbi (1898-1991) 黃君璧 10,051,378 313 319,410

188 FU Shan (1607-1684) 傅山 9,945,247 23 3,890,400

189 HE Jiaying (1957) 何家英 9,919,579 54 859,130

190 ZHOU Sicong (1939-1996) 周思聪 9,888,000 174 1,377,850

191 ZHU Ming (1938) 朱銘 9,699,670 94 1,224,549

196 JIN Nong (1687-1763) 金農 9,367,369 48 1,732,040

200 LIU Danzhai (1931-2011) 刘旦宅 9,177,422 134 1,339,060

 

Page 88 (15 Chinese artists) 第88頁15位中國畫家

 

201 LI Xiongcai (1910-2001) 黎雄才 9,162,598 191 788,160

208 YA Ming (1924-2002) 亚明 8,916,735 251 1,172,160

215 BAI Xueshi (1915-2011) 白雪石 8,571,042 164 456,119

217 LEE Man Fong (1913-1988) 李曼峰 8,494,019 61 3,735,200

218 HONG Ren (1610-1663) 弘仁 8,467,043 5 7,542,300

221 FENG Zikai (1898-1975) 豐子愷 8,411,283 175 437,670

223 SONG Wenzhi (1919-1999) 宋文治 8,326,290 244 469,151

224 XU Lei (1963) 徐累 8,312,432 26 2,606,400

225 WANG Yidong (1955) 王沂東 8,284,639 30 1,458,900

227 WANG Mingming (1952) 王明明 8,207,562 130 453,600

234 JIA Youfu (1942) 賈又福 7,873,366 79 1,864,150

236 WU Zuoren (1908-1997) 吳作人 7,832,988 148 636,090

237 FAN Yang (1955) 范揚 7,806,488 233 243,750

242 WANG Yuanqi (1642-1715) 王原祁 7,678,320 39 1,465,200

250 AI Xuan (1947) 艾轩 7,467,339 43 749,800

 

Page 89 (12 Chinese artists) 第89頁12位中國畫家

 

258 PAN Yuliang (1895-1977) 潘玉良 7,179,153 11 3,870,351

262 ZHAO Zhiqian (1829-1884) 趙之謙 7,060,825 66 1,160,099

265 TIAN Liming (1955) 田黎明 6,999,979 95 315,900

266 EMPEROR KANGXI (1654-1722) 康熙皇帝 6,937,669 14 3,258,000

268 SHI Lu (1919-1982) 石魯 6,852,847 49 1,021,230

271 TIAN Shiguang (1916-1999) 田世光 6,803,606 123 781,920

276 CHOU Ying (1493-1560) 仇英 6,632,784 50 1,823,360

279 DING Yanyong (1902-1978) 丁衍庸 6,584,807 181 592,939

291 GUO Moruo (1892-1978) 郭沫若 6,218,480 61 1,102,280

294 XU Bing (1955) 徐冰 6,130,422 30 1,167,120

297 SHEN Zhou (1427-1509) 沈周 6,066,002 28 1,798,500

299 SHEN Yinmo (1883-1971) 沈尹默 6,003,213 185 1,218,750

 

Page 90 (14 Chinese artists) 第90頁14位中國畫家

 

303 YUE Minjun (1962) 岳敏君 5,851,974 22 1,296,800

306 ZHAO Shao'Ang (1905-1998) 趙少昂 5,809,681 247 259,520

309 XUE Liang (1956) 薛亮 5,717,377 95 1,103,640

316 CHEONG Soo Pieng (1917-1983) 钟泗滨 5,566,836 55 631,609

323 ZHANG Ruitu (1570-1641) 張瑞圖 5,495,433 30 761,870

328 CHEN Hongshou (1598-1652) 陳洪绶 5,458,659 20 1,945,200

329 REN Zhong (1976) 任重 5,452,237 56 423,540

331 ZHU Qizhan (1892-1996) 朱屺瞻 5,417,335 209 260,000

332 ZHAO Puchu (1907-2000) 趙樸初 5,382,881 175 486,300

336 WANG Jian (1598-1677) 王鑒 5,309,438 23 3,811,700

339 YANG Shanshen (1913-2004) 楊善深 5,279,455 184 1,427,360

341 KANG Youwei (1858-1927) 康有為 5,199,080 113 324,200

343 GU Wenda (1955) 谷文達 5,179,178 42 1,119,180

345 LIU Ye (1964) 劉野 5,117,193 34 891,550

 

Page 91 (18 Chinese artists) 第91頁18位中國畫家

 

351 PU Guang (XIII -XIV) 溥光 4,944,050 1 4,944,050

352 HE Shaoji (1799-1873) 何绍基 4,912,933 136 747,500

355 LIU Jiyou (1918-1983) 劉繼卣 4,891,144 108 399,595

358 CHEN Dayu (1912-2001) 陳大羽 4,855,807 247 454,160

365 SHI Tao (1642-1707) 石濤 4,796,775 27 2,269,400

368 ZHU Meicun (1911-1993) 朱梅邨 4,776,671 117 570,150

369 JIA Aili (1979) 贾蔼力 4,758,253 8 1,262,240

370 XI Dejin (1923-1981) 席德進 4,740,558 89 227,080

373 SHEN Peng (1931) 沈鹏 4,670,229 160 701,330

374 AI Weiwei (1957) 艾未未 4,663,696 32 966,749

375 XU Lele (1955) 徐樂樂 4,628,253 155 210,730

383 YE Qianyu (1907-1995) 葉淺予 4,530,685 118 356,620

389 ZHU Yunming (1460-1526) 祝允明 4,462,454 14 1,629,000

393 LI Jin (1958) 李津 4,372,647 94 212,160

394 ZHAN Wang (1962) 展望 4,360,124 13 2,709,000

395 FANG Chuxiong (1950) 方楚雄 4,355,333 148 262,080

397 LU Yushun (1962) 盧禹舜 4,336,840 61 884,520

399 CHEN Wenxi (1906-1991) 陳文希 4,242,709 71 1,095,650

 

Page 92 (13 Chinese artists) 第92頁13位中國畫家

 

402 CHENG Conglin (1954) 程叢林 4,177,932 3 4,052,500

404 TAO Lengyue (1895-1985) 陶冷月 4,141,462 138 457,240

405 HE Duoling (1948) 何多苓 4,131,489 12 1,419,000

409 LONG Rui (1946) 龍瑞 4,047,039 66 956,980

416 LU Yifei (1908-1997) 陸抑非 3,995,369 121 791,293

425 ZHANG Shanzi (1882-1940) 張善孖 3,840,085 90 324,200

428 WANG Guangyi (1957) 王廣義 3,799,843 37 1,167,120

430 WEI Zixi (1915-2002) 魏紫熙 3,791,768 120 235,190

432 YUN Shouping (1633-1690) 惲壽平 3,784,559 78 541,800

437 PAN Gongkai (1947) 潘公凯 3,737,332 16 2,141,040

443 SHA Menghai (1900-1992) 沙孟海 3,702,566 132 293,940

446 HUANG Shen (1687-c.1773) 黃慎 3,685,764 49 425,100

450 LIN Yong (1942) 林墉 3,650,618 117 259,360

 

Page 93 (15 Chinese artists) 第93頁15位中國畫家

 

456 LIAO Chi-Chun (1902-1976) 廖繼春 3,625,280 9 1,252,033

461 LI Shan (1686-1760) 李鱓 3,569,789 38 652,800

462 LAN Ying (1585-c.1664) 蓝瑛 3,562,896 42 438,210

464 YANG Zhiguang (1930) 楊之光 3,525,002 119 195,840

468 ZHANG Enli (1965) 张恩利 3,497,596 12 708,949

471 YANG Feiyun (1954) 杨飞云 3,467,338 14 734,400

472 ZHOU Jingxin (1959) 周京新 3,445,045 113 519,040

475 JIANG Hanting (1904-1963) 江寒汀 3,408,711 125 300,625

476 WANG Ziwu (1936) 王子武 3,404,947 51 653,200

478 LE PHO (1907-2001) 黎譜 3,396,747 96 696,059

479 LIU Yi (1957) 刘溢 3,370,316 20 615,980

481 NI Yuanlu (1593-1644) 倪元璐 3,350,382 10 1,100,000

492 CHIU Ya Tsai (1949-2013) 邱亞才 3,288,319 53 180,459

498 WEN Jia (1501-1583) 文嘉 3,261,051 17 1,986,160

500 WU Dayu (1903-1988) 吴大羽 3,248,689 9 772,800

 

資料來源: 法國 Art price 2014 年全世界藝術市場報告書第 84-93 頁 2014 年全世界拍賣總收入結果前 500 名畫家.

 

Source: The Art Market in 2014 Page 84-93 Top 500 artists by auction revenue in 2014 by Art price

  

99 Paintings 書畫 12 Antiques 古董

  

99 Fine Chinese Paintings and 12 Antiques in 2013

2013 年 99 幅中國書畫及 12 件古董精品

  

Chinese Painters 中國畫家:

 

(1) 張大千 Zhang Daqian 张大千 (32 幅/pcs)

(2) 齊白石 Qi Baishi 齐白石 (10 幅/pcs)

(3) 徐悲鴻 Xu Beihong 徐悲鸿 (8 幅/pcs)

(4) 吳冠中 Wu Guanzhong 吴冠中 (7 幅/pcs)

(5) 傅抱石 Fu Baoshi 傅抱石 (3 幅/pcs)

(6) 李可染 Li Keran 李可染 (1 幅/pc)

(7) 陸儼少 Lu Yanshao 陆俨少 (1 幅/pc)

(8) 黃冑 Huang Zhou 黃冑 (1 幅/pc)

(9) 黃賓虹 Huang Binhong 黄宾虹 (3 幅/pcs)

(10) 吳昌碩 Wu Changshuo 吴昌硕 (1 幅/pc)

(11) 林風眠 Lin Fengmian 林风眠 (4 幅/pcs)

(12) 吳湖帆 Wu Hufan 吴湖帆 (4 幅/pcs)

(13) 謝稚柳 Xie Zhiliu 谢稚柳 (1 幅/pc)

(14) 黃君璧 Huang Junbi 黄君璧 (2 幅/pc)

(15) 愛新覺羅 溥儒 Pu Ru 溥心畬 Pu Xinyu (1 幅/pc)

(16) 唐雲 Tang Yun 唐云 (1 幅/pc)

(17) 趙少昂 Zhao Shao’Ang 赵少昂 (3 幅/pcs)

(18) 何海霞 He Haixia 何海霞 (1 幅/pc)

(19) 關山月 Guan Shanyue 关山月 (1 幅/pc)

(20) 豐子愷 Feng Zikai 丰子恺 (1 幅/pc)

(21) 顏伯龍 Yan Bolong 颜伯龙 (4 幅/pcs)

(22) 愛新覺羅溥佐 Aisin Gioro Pu Zuo (1 幅/pc)

(23) 高逸鴻 Gao Yihong 高逸鸿 (1 幅/pc)

(24) 田世光 Tian Shiguang 田世光 (1 幅/pc)

(25) 袁松年 Yuan Songnian 袁松年 (1 幅/pc)

(26) 高奇峰 Gao Qifeng 高奇峰 (1 幅/pc)

(27) 陳之佛 Chen Zhifo 陈之佛 (1 幅/pc)

(28) 陳半丁 Chen Banding 陈半丁 (1 幅/pc)

(29) 馮超然 Feng Chaoran 冯超然 (1 幅/pc)

(30) 鄭板橋 Zheng Banqiao 郑板桥 (1 幅/pc)

  

Works of Art 藝術品:

 

(1) 古董 Antiques (2 件/pcs)

(2) 玉 Jades (8 件/pcs)

(3) 羊脂白玉 Mutton Fat White Jades (2 件/pcs)

  

99 Paintings 書畫 12 Antiques 古董

  

Works of Art List 藝術作品名錄

  

Paintings 書畫作品

  

Chinese Painters 中國畫家:

  

(1) 張大千 Zhang Daqian 张大千 (32 幅/pcs)

 

1. Zhang Daqian Happy Birthday to Chairman Chang Kaishek of the Government inscribed by Yu Youren 張大千作于右任題大觀高仕祝壽圖手卷

2. Zhang Daqian After the Rising and Warm Green Mountains by Huang Gongwang with Calligraphy 張大千作擬元代黃公望浮巒暖翠山水圖及書法立軸

3. Zhang Daqian Splashed Landscape Fuchun Mountain 張大千作富春山居潑彩山水圖

4. Zhang Daqian Mountain Emei May Be Crossed On Top 張大千作可以橫絕峨嵋巔潑彩山水圖

5. Zhang Daqian A Bird’s-eye View on Taiwan Cross-Island Road near Herhuan 張大千作台灣橫貫公路合歡山鳥瞰金碧潑彩山水圖

6. Zhang Daqian 18 Luohan Disciples Appointed to Witness to Buddhist Truth handscroll 張大千作十八羅漢圖手卷

7. Zhang Daqian The Dreamland of Mountain Qingcheng in Heavenly Place 張大千作夢入靑城天下幽人間仙境圖

8. Zhang Daqian The Heavenly Place in Mankind World 張大千作人家在仙堂潑彩山水圖

9. Zhang Daqian Sun is Rising and Darkness is Fallen allover the Mountain with Calligraphy 張大千作天開影墮潑彩山水圖及書法對聯

10. Zhang Daqian Painting the Elder Bintourlu after Technique of Song Dynasty 張大千作倣宋人畫賓頭盧尊者像

11. Zhang Daqian Listening to the Springs below the Mountains handscroll 張大千作山水生風聽泉入山麓金碧潑彩山水圖手卷

12. Zhang Daqian Waterfall in a Quiet Mountain Valley with Calligraphy 張大千作幽谷飛瀑潑彩山水圖及書法對聯

13. Zhang Daqian Recalling the Beautiful Scenery of Mountain Huang in China 張大千作遙思黃山故景潑彩山水圖

14. Zhang Daqian Splashed Colour Landscape of Beautiful Mountain Qingcheng 張大千作青城天下幽潑彩山水圖

15. Zhang Daqian Golden Outline Red Lotus and a Flying Bird 張大千作香清鈎金紅荷翔鳥圖

16. Zhang Daqian One Flower in One World White Lotus and attached calligraphy 張大千作一花一世界白荷花圖及書法立軸

17. Zhang Daqian Lady with a Fan Bamboos Parrot Hairpin in Tang’s Clothes 張大千作仿莫高窟初唐人衣飾鸚鵡簪髮飾新篁紈扇仕女圖

18. Zhang Daqian Beauty in Red Hair-kerchief Wooden Shoes White Robe Bamboos 張大千作脩竹紅髮巾木屐白袍裸肩日本美女圖

19. Zhang Daqian Han Changli Composed a Lyric Poem Derived from Chu Dynasty 張大千作韓昌黎作楚語圖

20. Zhang Daqian Scholars Appreciating Maples 張大千作高仕賞楓圖

21. Zhang Daqian Black Cloud Covering on Top of Mt. Emei among Blue Cloud 張大千作可以橫絕峨眉巔黑雲滿布山頂藍雲環繞山間奇景潑墨兼潑彩山水圖

22. Zhang Daqian Dwelling in the Mountain by the Lake Wuting 張大千作五亭湖上山居潑彩山水圖

23. Zhang Daqian Spring Cloud and Morning Mist dated 1979 張大千1979年作春雲曉靄潑彩山水圖

24. Zhang Daqian Spring Cloud and Morning Mist dated 1965 張大千1965年作春雲曉靄潑彩山水圖

25. Zhang Daqian Impressionistic Red Lotus 張大千作寫意紅荷圖

26. Zhang Daqian Golden Outlined Red Lotus and Double Mandarin Ducks 張大千作愛清氣鈎金紅荷花鴛鴦嘉耦潑彩圖

27. Zhang Daqian High Mountain and Deep Cloud 張大千作山高雲深山水圖

28. Zhang Daqian Golden Outlined Landscape 張大千作金碧山水圖

29. Zhang Daqian Lady with a Fan and Bamboos in Splashed Colors 張大千作潑彩竹葉紈扇仕女圖

30. Zhang Daqian Seven Character Calligraphy Couplet 張大千作七言書法對聯

31. Zhang Daqian Six Character Calligraphy Couplet 張大千作六言書法對聯

32. Zhang Daqian Splashed Color Golden Outlined Red Lotus on Gold Sheet 張大千作金箋潑彩描金紅荷花圖

  

(2) 齊白石 Qi Baishi 齐白石 (10 幅/pcs)

 

1. Qi Baishi Lotus Fish Frogs Shrimps and Crabs handscroll inscribed by Zhang Daqian 齊白石作張大千題香清荷花魚蛙蝦蟹圖手卷

2. Qi Baishi The Ten Elder Men in the Legend of China 齊白石作十全老人神賢圖

3. Qi Baishi Lotus Double Mandarin Ducks and Love Shrimps 齊白石作荷花鴛鴦雙蝦佳偶圖

4. Qi Baishi Wealth and Powerful Honour are Both to Come 齊白石作富貴有期圖

5. Qi Baishi Lotus and Shrimps 齊白石作荷花群蝦圖

6. Qi Baishi A Lotus Pond and Shrimps 齊白石作荷花池塘群蝦圖

7. Qi Baishi A Spring Voice and Great Luck 齊白石作春聲大吉圖

8. Qi Baishi Eagle Perching on the Pine 齊白石作松鷹圖

9. Qi Baishi Prolonging Life Impressionistic Squirrel on Pine Red Peach Double Screens 齊白石作寫意松樹上松鼠與紅桃益壽圖對屏

  

(3) 徐悲鴻 Xu Beihong 徐悲鸿 (8 幅/pcs)

 

1. Xu Beihong The Hard Water Drawing of the People Lived in Chongqing handscroll inscribed by Zhang Daqian 徐悲鴻作張大千題巴人汲水圖手卷

2. Xu Beihong Jiufang Gao People in the Chinese Ancient Historical Poem 徐悲鴻作九方皋圖

3. Xu Beihong People in Chinese Ancient Historical Poem of Six Dynasties 徐悲鴻作六朝人詩意圖

4. Xu Beihong China the Wounded Lion Sat Watching American Flying Tiger 徐悲鴻作中國負傷之獅遙望美國飛虎飛將軍

5. Xu Beihong Lions and Snake 徐悲鴻作獅與蛇

6. Xu Beihong The Single Flying Eagle and the Lion 徐悲鴻作獨飛老鷹與獅子圖

7. Xu Beihong Lion and Eagle 徐悲鴻作獅子老鷹圖

8. Xu Beihong Prolonging Life Auspicious Cranes Ganoderma Lucidum Fungus 徐悲鴻作祥鶴靈芝延年益壽圖

 

(4) 吳冠中 Wu Guanzhong 吴冠中 (7 幅/pcs)

 

1. Wu Guanzhong The People Live in Mali Village 吳冠中作馬里村頭人物風景圖

2. Wu Guanzhong The Dwellings by the River and Mountain in Southern China 吳冠中作江南民居風景圖

3. Wu Guanzhong The Lion Grove Garden (Lion Woods) 吳冠中作獅子林

4. Wu Guanzhong The Wu Gorge 吳冠中作巫峽魂

5. Wu Guanzhong Rocks by the Sea 吳冠中作海滨石

6. Wu Guanzhong The Single-Log Bridge 吳冠中作獨木橋

7. Wu Guanzhong Expressionistic Lotus 吳冠中作表現主義的荷花

 

(5) 傅抱石 Fu Baoshi 傅抱石 (3 幅/pcs)

 

1. Fu Baoshi Hwan Shyua Showed Painting to Guests in East Jin Dynasty handscroll inscribed by Yu Youren 傅抱石作于右任題詩入畫中桓玄出畫圖手卷

2. Fu Baoshi The Nine Elders of the Poetry by Bai Juyi in Tang Dynasty handscroll inscribed by Xu Beihong 傅抱石作徐悲鴻題元氣淋漓九老圖手卷

3. Fu Baoshi Premier Xie An Brought Beauties to the East Shan Mountain handscroll inscribed by Xie Zhiliu 傅抱石作謝稚柳題春風綠揚東山攜妓圖手卷

 

(6) 李可染 Li Keran 李可染 (1 幅/pc)

 

1. Li Keran The Landscape of River Li being Well-known Forever 李可染作漓江山水傳千古圖

 

(7) 陸儼少 Lu Yanshao 陆俨少 (1 幅/pc)

 

1. Lu Yanshao Spring and Rocks Landscape of Mountain Yandang 陸儼少作雁蕩泉石山水圖

 

(8) 黃冑 Huang Zhou 黃冑 (1 幅/pc)

 

1. Huang Zhou The Children and Father Sitting on the Back of Camels 黃冑作駱駝背上的小學生與父親

 

(9) 黃賓虹 Huang Binhong 黄宾虹 (3 幅/pcs)

 

1. Huang Binhong Landscape 黃賓虹作山水圖

2. Huang Binhong Landscape Hanging Scroll (1) 黃賓虹作山水圖立軸(1)

3. Huang Binhong Landscape Hanging Scroll (2) 黃賓虹作山水圖立軸(2)

 

(10) 吳昌碩 Wu Changshuo 吴昌硕 (1 幅/pc)

 

1. Wu Changshuo Annual Purely Floral and Fruity Tributes 吳昌碩作歲朝清供圖

 

(11) 林風眠 Lin Fengmian 林风眠 (4 幅/pcs)

 

1. Lin Fengmian Five Naked Ladies 林風眠作五裸女圖

2. Lin Fengmian Two Beautiful Ladies and the Vase 林風眠作二美與花瓶圖

3. Lin Fengmian Three Beautiful Ladies and the Vase 林風眠作三美與花瓶圖

4. Lin Fengmian Court Ladies and the Vase 林風眠作宮女與花瓶圖

 

(12) 吳湖帆 Wu Hufan 吴湖帆 (4 幅/pcs)

 

1. Wu Hufan Dwelling in the Mountains handscroll inscribed by Xie Zhiliu 吳湖帆作謝稚柳題春風綠揚枝山居圖手卷

2. Wu Hufan Dwelling in the Mountains 吳湖帆作山居圖

3. Wu Hufan Landscape after Zhao Mengfu 吳湖帆作擬趙孟頫山水圖

4. Wu Hufan Seven Character Calligraphy Couplet 吳湖帆作七言書法對聯

 

(13) 謝稚柳 Xie Zhiliu 谢稚柳 (1 幅/pc)

 

1. Xie Zhiliu Landscape in Windy Spirit 謝稚柳作生風抖擻山水圖

 

(14) 黃君璧 Huang Junbi 黄君璧 (2 幅/pc)

 

1. Huang Junbi High Mountains and Flowing Waters Landscape 黃君璧作高山流水山水圖 (鏡片 mounted)

2. Huang Junbi High Mountains and Flowing Waters Landscape 黃君璧作高山流水山水圖 (立軸 hanging scroll)

 

(15) 愛新覺羅 溥儒 Pu Ru 溥心畬 Pu Xinyu (1 幅/pc)

 

1. Pu Ru Green Mountain and White Cloud handscroll inscribed by Zhang Daqian 溥儒作張大千題青山白雲山水圖手卷

 

(16) 唐雲 Tang Yun 唐云 (1 幅/pc)

 

1. Tang Yun Birds and Flowers 唐雲作花鳥圖

 

(17) 趙少昂 Zhao Shao’Ang 赵少昂 (3 幅/pcs)

 

1. Zhao Shao’Ang Flowers and Bird Double Screen 趙少昂作花鳥圖對屏

2. Zhao Shao’Ang Tall Willow Tree Morning Cicada Bamboos and Little Bird 趙少昂作高柳曉蟬竹葉小鳥圖

 

(18) 何海霞 He Haixia 何海霞 (1 幅/pc)

 

1. He Haixia Landscape 何海霞作山水圖

 

(19) 關山月 Guan Shanyue 关山月 (1 幅/pc)

 

1. Guan Shanyue Spring is coming to Southern Guangdong Landscape 關山月作春到南粵山水圖

 

(20) 豐子愷 Feng Zikai 丰子恺 (1 幅/pc)

 

1. Feng Zikai A Small Table Three Friends and Plum Blossoms 豐子愷作小桌三朋梅花圖

 

(21) 顏伯龍 Yan Bolong 颜伯龙 (4 幅/pcs)

 

1. Yan Bolong Colorful Birds Flowers and Plants Four Screens 顏伯龍作彩鳥與花草小樹圖四條屏

 

(22) 愛新覺羅溥佐 Aisin Gioro Pu Zuo (1 幅/pc)

 

1. Aisin Gioro Pu Zuo Two Beautiful Horses 愛新覺羅溥佐作雙駿馬圖

 

(23) 高逸鴻 Gao Yihong 高逸鸿 (1 幅/pc)

 

1. Gao Yihong Beautiful Flowers Attracting Bees 高逸鴻作群花爭艷招蜂圖

 

(24) 田世光 Tian Shiguang 田世光 (1 幅/pc)

 

1. Tian Shiguang Flowers and Birds 田世光作花鳥圖

 

(25) 袁松年 Yuan Songnian 袁松年 (1 幅/pc)

 

1. Yuan Songnian Landscape 袁松年作山水圖

 

(26) 高奇峰 Gao Qifeng 高奇峰 (1 幅/pc)

 

1. Gao Qifeng Flowers and Bamboos 高奇峰作花竹圖

 

(27) 陳之佛 Chen Zhifo 陈之佛 (1 幅/pc)

 

1. Chen Zhifo Wild Geese under Willow Shadow 陳之佛作柳蔭雁鴨圖

 

(28) 陳半丁 Chen Banding 陈半丁 (1 幅/pc)

 

1. Chen Banding Flowers and Birds 陳半丁 ( 陳年 ) 作花鳥圖

 

(29) 馮超然 Feng Chaoran 冯超然 (1 幅/pc)

 

1. Feng Chaoran Landscape 馮超然作山水圖

 

(30) 鄭板橋 Zheng Banqiao 郑板桥 (1 幅/pc)

 

1. Zheng Banqiao Orchids Bamboos and Rocks 鄭板橋作蘭竹石圖

  

Works of Art 藝術品:

  

Antiques 古董

 

(1) 古董 Antiques (2 件/pcs)

 

1. A Bronze Money-Shaking Fortune Tree Qing Dynasty China 中國清朝青銅搖錢樹

2. A Gilt-Bronze Guanyin Bodhisattva Figure Tang Dynasty China 中國唐朝銅鎏金觀音菩薩造像

 

(2) 玉 Jades (8 件/pcs)

 

1. A White Jade Pig-and-Bird-Winged Dragon Winged Mythical Beast Hongshan Culture China 中國紅山文化古白玉雕豬鳥翼形龍

2. A White Jade Persian Face Elephant Puzzle Han Dynasty China 中國漢朝古玉雕波斯人面大象紋益智拼圖

3. A Green Jade Sword Token of Imperial Authority by Emperor Shang Dynasty China 中國商朝古青玉雕玉劍令牌

4. A Jade Fish Wine-Cup Western Zhou Dynasty China 中國西周古玉雕魚形酒杯

5. A Red Jade Military Token Qing Dynasty China 中國清朝古紅玉雕軍事玉令牌

6. A White Jade Cavalrymen War Horses Halberds of Middle Sizes Militarism Worship Cong of the First Emperor of Qin 中國東周戰國至秦朝時期古白玉雕騎兵戰馬中戟紋秦始皇帝崇武玉琮

7. A Pale Celadon Greenish White Jade Linking Nipple Grain Phoenix Twisted Ropes Heaven Worship Bi of Nation Chu 中國東周戰國時期古青白玉淺浮雕勾連乳丁穀紋鳳紋扭繩紋楚國祭天玉璧

8. A Celadon Green Jade Twisted Ropes Triple Sitting Hornless Dragons Green-Dragon-Son-of-Heaven Pendant 中國西周時期古青玉雕扭繩紋三盤螭龍青龍天子珮

 

(3) 羊脂白玉 Mutton Fat White Jades (2 件/pcs)

 

1. A Mutton Fat White Jade Linking Clouds Royal Dragon Pendant Western Han Dynasty China 中國西漢古羊脂白玉透空圓雕勾連雲紋龍形珮

2. A Coincident Carved Khotan Russet Skin Mutton Fat White Jade Sitting Double-humped Camel Western Han Dynasty China 中國西漢和闐黑棗皮古羊脂白玉巧雕坐姿雙峯駱駝

  

Taiwan Web Museum

A Free Exhibition Museum in the Internet World

 

台灣網路藝術美術博物館

網路世界裡的免費博物館

 

台湾网络艺术美术博物馆

网络世界里的免费博物馆

 

Free Website to See Paintings by Chinese Artists Listed in 2011 World Auction Revenue Top 30 and Rare Archaic Chinese Ancient Antiques

 

觀賞2011年列名世界拍賣總收入前30名中國畫家名畫作品及中國古代罕見的古董之免費網址

 

Welcome to identify your Chinese Paintings and Works of Art! Our help is free of charge!

歡迎辨識您的中國書畫及藝術品! 我們的協助是免費的!

 

Mr. Orion Hsu & Brothers (徐氏兄弟珍藏文物)

Private Museum preparatory office

中國書畫文物博物館籌備企劃辦公室

 

#1 orionandhsu@yahoo.com.tw

#2 orionandhsu@gmail.com

 

“真善忍国际美展”在波尔多市中心阿勒•德•夏荷通展馆开始为期十天的展出

 

big5.minghui.org/mh/articles/2012/3/26/%E6%B3%95%E5%9C%8B...

 

明慧网二零一二年三月二十六日】“真善忍国际美展”已在世界二百多个城市展出,波尔多市(Bordeaux)是继巴黎、里昂、马赛后的法国第四大城市,在市政府的支持下,二零一二年三月十五日至二十六日,“真善忍国际美展”在波尔多市中心阿勒•德•夏荷通展馆展出,十五位画家的六十余幅作品,让波尔多民众更进一步的了解真相,人们纷纷谴责中共的暴行,呼吁尊重信仰自由。

 

法国国会议员尚塔尔•布哈热美展揭幕

 

法国国会议员尚塔尔•布哈热表示今天很高兴代表波尔多市市长阿兰•朱佩,谢谢你们向我们介绍这些才华横溢的伟大艺术家们,同时向我们揭露了一个不尊重人类尊严的、非常暴力的社会。每一种信仰都呼吁宽容,人类渴望自由,尊重他的尊严这是普世价值,我们希望看到他在世界上的份额。画展中美丽伟大的人物画面和残忍暴力的画面,形成“鲜明的对比”,我觉得我们的世界应该取得进展,在波尔多举办“真善忍美展”是我们的荣幸和骄傲,再次代表市长感谢你们对画展的支持。

 

同时她坚定地说,我的心强烈的和你们在一起,因为所有对你们-法轮功学员:男人、女人、孩子、家庭、妻子的所有暴力都是难以容忍的。我有一个美丽的愿望,就是所有有犯罪行为的政府即将受到国际法庭的惩罚。

 

《波尔多报》记者参加了开幕式,他们在《波尔多报》上向民众详细介绍了真善忍画展。文章中写道,画展提供了一个了解中国社会尖锐问题的窗口,尤其是中国当局不愿谈论且被广泛忽视的问题。艺术家们通过这个画展向我们揭开一部份中国人(编者注:法轮功学员)的悲惨命运,一方面对神的讴歌是永恒的艺术。画展的作品展现了修炼法轮功的美好,及法轮功学员正遭受中共当局的残酷迫害,他们大多数被非法关押、酷刑折磨、被强迫放弃信仰和专横的调查。也有一些被活体摘取器官贩卖……因此成千上万的酷刑和不人道待遇造成了死亡记录。

:copyright: Eggcubism work.

Recycled cardboard, 6 layers of recycled eggcartons, pulp paper clay, acrylic paint, and led light strips behind the work.

Dimensions: 93 x 245 x 30 cm. High resolution photo.

Artwork available for special exhibitions.

For more information: info@ennodekroon.nl

台北爱乐管弦乐团驻团指挥林天吉观赏神韵

 

www.minghui.org/mh/articles/2011/4/6/%E7%A5%9E%E9%9F%B5%E...

 

明慧网二零一一年四月六日】(明慧记者郑语焉台湾综合报导)神韵艺术团连续第五年应邀莅临台湾,自二零一一年三月十二日起至四月十七日,依序在桃园、基隆、台中、嘉义、台北、高雄、台南、彰化八大城市巡回演出,其中桃园、基隆为首度上演,演出城市规模创下历年新高。

至本报导截稿日,神韵艺术团已在桃园、基隆、台中、嘉义、台北进行二十六场演出,观众爆满,佳评如潮,神韵回应要求,将于四月十九至二十一日三天回师台北市国父纪念馆加演三场,以飨向隅以及渴望再度观赏的民众。

神 韵以纯善纯美的艺术形式,再现五千年正统的中国古文化,在短短两个多小时的节目中,带领观众穿越时空、跨越古今,饱览中华五千年神传文明与历史的经过。从 万古久远的神佛天国世界,穿越大秦、大唐、大清等朗朗天朝盛世,及至现今社会。各朝各代的经典辉煌,历历在目的在观众眼前流转,彷佛打开人们曾经身处的远 古记忆,从而对节目内容深感共鸣、感动不已。神韵艺术家们出神入化的纯青造诣,触动艺术、文化、政商等各界主流。

 

小提琴演奏家林天吉

 

台北爱乐管弦乐团驻团指挥林天吉,本身也是位小提琴演奏家,今年是第一次观赏神韵,音乐出身的他,对于神韵乐团现场演奏的功力,及与舞蹈演员之间天衣无缝的配合盛赞:“非常成功的演出!演出的品质非常高!搭配得非常成功!完成度很高,音乐声音的表情与舞蹈的配合非常成功。我整场都很感动。”

 

美国奥勒冈大学音乐教育暨合唱指挥博士王维君说:“不管低音烘托或高音旋律,乐团在气势上的运用很好;我感到触动人心的是中国乐器,象琵琶、曲笛、二胡,可以在中西乐器合璧的编制里展现出特色,我觉得这是很美丽的,可以唤起古老的记忆。”

 

“神韵的舞蹈很难啊!”中提琴家涂弦庆赞叹神韵:“乐团的水平都很好,《金猴智收猪八戒》很有趣。我比较少接触中国古典的节目,平常都是看西方古典,第一次看神韵感觉很新鲜、很特别、很好、耳目一新,服装很精心设计。”

 

经营的美好艺术高级博物馆已经有五十多年的琼寇达先生

 

big5.minghui.org/mh/articles/2010/10/24/231417.html

 

【明慧网二零一零年十月二十四日】“真善忍国际美展”印尼巡回展于二零一零年十月十六日到达印尼的旅游胜地──巴厘岛,这是一个艺术气息深厚的小岛,到处都可以看到不同的艺术品店、画廊及收集艺术作品的博物馆等。“真善忍国际美展”让这里的艺术家们对画作高超的技术深深折服,画作所表达的意境,也让艺术家们从内心受到感动。画展展出了十二位艺术家的三十六幅作品,为期七天。

 

当天下午六时整,在印尼巴厘岛的思卡画廊(Sika Gallery),巴厘岛吉安雅县(Gianyar Regency)旅游与文化总局局长寇克.威蒂亚沙(Cok Widiarsa)在优美的舞蹈中为“真善忍国际美展”开幕,他在致词中表示:“我以吉安雅县政府的名义,对画展的举办表示欢迎,除了让人赏心悦目,也很有教育意义,不论是在画作的技术方面还是要传达的信息方面。用善的思想来创作的画作,自然的会出来好的作品,那是内心的东西。”

 

这次的画展,让观看画展的人们印象深刻。更让观众感受到创作画作的艺术家们内心的平和与坚忍。

乐团指挥:神韵搭配完美 非常感动

 

明慧网二零一一年四月六日】(明慧记者郑语焉台湾综合报导)神韵艺术团连续第五年应邀莅临台湾,自二零一一年三月十二日起至四月十七日,依序在桃园、基隆、台中、嘉义、台北、高雄、台南、彰化八大城市巡回演出,其中桃园、基隆为首度上演,演出城市规模创下历年新高。

 

www.minghui.org/mh/articles/2011/4/6/%E7%A5%9E%E9%9F%B5%E...

 

至本报导截稿日,神韵艺术团已在桃园、基隆、台中、嘉义、台北进行二十六场演出,观众爆满,佳评如潮,神韵回应要求,将于四月十九至二十一日三天回师台北市国父纪念馆加演三场,以飨向隅以及渴望再度观赏的民众。

神 韵以纯善纯美的艺术形式,再现五千年正统的中国古文化,在短短两个多小时的节目中,带领观众穿越时空、跨越古今,饱览中华五千年神传文明与历史的经过。从 万古久远的神佛天国世界,穿越大秦、大唐、大清等朗朗天朝盛世,及至现今社会。各朝各代的经典辉煌,历历在目的在观众眼前流转,彷佛打开人们曾经身处的远 古记忆,从而对节目内容深感共鸣、感动不已。神韵艺术家们出神入化的纯青造诣,触动艺术、文化、政商等各界主流。

乐团指挥:神韵搭配完美 非常感动

 

三月十九日晚,神韵在基隆文化中心演艺厅的第三场演出,基隆市立国乐团指挥郭铭传观赏后说:“我最直接的感受就是中国的传统精神,善的、美的一面,每一个 节目都让我很感动,例如唐朝的传统文化还能够保存得那么好。每个节目我都很喜欢,都很棒!今天小小的舞台,但是却展现整个中、西方的音乐,配合舞台上的表 演变化,非常好!《顽皮的小和尚》那个节目,演员的动作与音乐搭配得非常精准,非常不容易!还有天上的仙女下凡,从舞台上冒出真人出来,让我非常感动,这 个搭配实在是无懈可击、非常好!”

 

纽约中央火车站(Grand Central Terminal),位于美国曼哈顿中心,始建于1903年,1913年2月2日正式启用。纽约中央火车站是由美国铁路之王范德比尔特家族建造,是纽约著名的地标性建筑,也是一座公共艺术馆。它是世界上最大,美国最繁忙的火车站,同时它还是纽约铁路与地铁的交通中枢。

二零一一年二月十六日,韩国“爱国市民团体协会”、韩国法轮大法学会和釜山市民百余人在中共驻釜山领事馆前举行抗议集会,呼吁驱逐中共驻韩总领事馆副总领事金燕光

 

www.minghui.org/mh/articles/2011/2/18/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%...

 

明慧网明慧网二零一一年二月十八日】二零一一年二月十六日上午,韩国“爱国市民团体协会”、韩国法轮大法学会和釜山市民百余人在中共驻釜山领事馆前举行抗议集会,呼吁将侵害韩国文化主权的中共驻韩国釜山总领事馆副总领事金燕光驱逐出境。

 

不久前,美国神韵国际艺术团来韩演出之际,金燕光之流渗透韩国政府及社会团体,竭力阻挠旨在弘扬中华五千年传统文化的神韵演出,最终以失败收场。

 

爱国团体市民协会主席申贞稀在当天的集会上严厉谴责:“金燕光目中无人,竟向电视台打电话撒弥天大谎,称‘神韵演出被取消’,并施予压力要求中断神韵广告播放。金燕光将大韩民国藐视到何种程度,竟然使用这般流氓行径?!”

 

申贞稀强调:“金燕光缺乏作为外交官的基本素质和修养,应杜绝金燕光以不纯目的出入釜山市厅、市议会、警察厅、法院、检察院、学校等一切官办公署,并将他驱逐出境,重新找回釜山市民们的权利,维护我们的尊严!”

 

韩国法轮大法学会釜山总辅导站站长裴宪民表示:“中共使馆官员们因惧怕中国传统文化由神韵演出而复兴,恐惧之余每年都对神韵预约的演出剧场和当地政府施加压力,将干扰、破坏、阻止神韵演出当作了职业。”

 

裴宪民还说:“特别是在去年年末,中共驻釜山总领事馆的副总领事金燕光,直接威胁釜山文化会馆和釜山市政府取消神韵演出剧场的租赁合约,并威胁称‘进行演出将给韩中关系带来恶性影响’。甚至还向播放神韵演出广告的电视台打电话施加压力,肆无忌惮地撒弥天大谎,称‘演出被取消,中断广告播放’等。”

 

神韵艺术团是以恢复五千年中华神传文化为宗旨,在二零零六年设立于美国纽约的非营利演出团体,韩国法轮大法学会是邀请神韵艺术团来韩演出的主管单位。

 

据韩国法轮大法学会披露,中共使馆政务处的陈海、文化部职员王川等,曾分别向神韵预定的高阳市演出剧场和当地政府对神韵演出进行诽谤,要求取消租馆协约。

 

但是演出剧场方面以“中国大使馆没有资格要求中断演出,也无任何应该取消演出的根据”为由,断然拒绝了中共使馆职员们的无理要求。

張大千1979年作愛清氣鈎金紅荷花鴛鴦嘉耦潑彩圖

Golden Outlined Red Lotus and Double Mandarin Ducks by Zhang Daqian dated 1979

 

H 118 x W 66.5 cm

Vertical ink and color on paper, mounted and scrolled, signed 81 YEARS OLD MAN YUAN, inscribed TO LOVE FRESH AIR, IN AUTUMN 1979 AT MOYEJINGSHE, with three seals of the artist.

 

題識簽名︰ 愛清氣、六十八年已秋摩耶精舍、八十一叟爰。

三式鈐印︰ 張爰私印、大千、摩耶精舍。

大小尺寸︰ 高 H 118 x 寬 W 66.5 cm 約 7.20 平尺 8.71 才

媒體形制︰ 直幅設色紙本中堂懸掛立軸

  

2014 年世界拍賣總收入前 500 名畫家中之前 155 名中國畫家 Top 155 Chinese artists among the Top 500 artists by world auction revenue in 2014

2014 年世界拍賣總收入前 500 名畫家中之前 155 名中國畫家

Top 155 Chinese artists among the Top 500 artists by world auction revenue in 2014

 

共 155 名中國畫家占前 500 名畫家之 31 %

Total 155 Chinese artists / 500 artists = 31 %

 

假如你是西方油畫的收藏家,扣除 31 % 的中國畫家,再扣除 20 % 左右的中國瓷器、青銅器、珠寶玉器、漆器雜項類中國作家,2014年你只是在世界作者市場 49 % 以內經營藝術品而已;可能再過10年,你將成為只是在世界作者市場 30 % 以內經營。

 

If you are a collector of western oil paintings, deducting 31 % for Chinese artists of paintings and further deducting 20% for Chinese artists of ceramics、bronze、jades and jewelry、lacquer and miscellaneous works of art, in 2014 you are only operating works of art within 49% of the world artists market. Maybe after 10 years, you might become operating works of art within 30% of the world artists market.

 

列名 作者姓名 拍賣總收入(美金) 拍賣件數 最高落槌價(美金)

Rank Artist Auction Turnover ($) Sold Lots Top Hammer Price ($)

 

Page 84 (14 Chinese artists) 第84頁14位中國畫家

 

列名 作者姓名 拍賣總收入(美金) 拍賣件數 最高落槌價(美金)

Rank Artist Auction Turnover($) Sold Lots Top Hammer Price($)

 

7 QI Baishi (1864-1957) 齊白石 206,245,348 719 7,861,850

9 ZHANG Daqian (1899-1983) 張大千 193,242,992 817 7,476,199

13 ZAO Wou-ki (1921-2013) 趙無極 115,686,349 575 7,161,650

16 FU Baoshi (1904-1965) 傅抱石 103,465,331 142 4,944,050

17 XU Beihong (1895-1953) 徐悲鴻 102,449,141 219 6,532,000

19 HUANG Zhou (1925-1997) 黃冑 96,461,998 625 5,506,020

20 HUANG Binhong (1865-1955) 黃賓虹 88,082,380 303 8,839,900

26 WU Changshuo (1844-1927) 吳昌碩 80,942,833 560 5,463,850

31 LU Yanshao (1909-1993) 陸儼少 66,350,196 443 1,925,760

32 LI Keran (1907-1989) 李可染 65,946,710 207 7,294,500

37 CHU Teh-Chun (1920-2014) 朱德群 60,897,598 241 3,800,000

38 WU Guanzhong (1919-2010) 吳冠中 60,623,435 153 2,967,000

42 LIN Fengmian (1900-1991) 林風眠 54,514,729 253 2,449,500

50 ZENG Fanzhi (1964)曾梵志 43,080,328 50 3,606,400

 

Page 85 (17 Chinese artists) 第85頁17位中國畫家

 

53 PU Ru (1896-1963) 溥儒(溥心畬) 41,246,692 1,042 838,500

55 XIE Zhiliu (1910-1997) 謝稚柳 39,960,699 355 2,367,850

58 WU Hufan (1894-1968) 吳湖帆 37,900,898 320 3,412,500

59 WANG Duo (1592-1652) 王鐸 37,871,423 70 3,013,650

62 PAN Tianshou (1897-1971) 潘天壽 34,790,957 88 3,600,840

67 ZHU Da (1626-1705) 朱耷(八大山人) 32,277,125 38 6,190,200

71 SAN Yu (1901-1966) 常玉 30,027,262 41 9,151,899

75 ZHU Xinjian (1953-2014) 朱新建 28,619,279 1,202 898,150

78 QIANLONG Emperor (1711-1799) 乾隆皇帝 27,079,477 48 16,483,200

81 CHENG Shifa (1921-2007) 程十髮 25,987,069 486 1,959,600

83 QI Gong (1912-2005) 啟功 25,693,155 437 815,500

85 QIAN Songyan (1899-1985) 錢松喦 25,582,974 254 1,053,650

89 FAN Zeng (1938) 范曾 23,416,615 237 2,941,200

93 YU Youren (1879-1964) 于右任 23,032,037 718 521,279

95 ZHOU Chunya (1955) 周春芽 21,226,785 65 1,134,700

96 WANG Hui (1632-1717) 王翬 21,050,636 58 4,569,600

98 ZHANG Xiaogang (1958) 張曉剛 20,783,341 44 10,698,699

 

Page 86 (18 Chinese artists) 第86頁18位中國畫家

 

103 LIU Wei (1965) 刘炜 19,134,174 43 2,935,800

105 WANG Xuetao (1903-1982) 王雪濤 18,896,219 348 827,220

109 HUANG Yongyu (1924) 黄永玉 18,286,630 241 902,430

110 DONG Shouping (1904-1997) 董寿平 18,251,261 309 842,920

112 HE Haixia (1908-1998) 何海霞 17,310,468 144 3,266,000

114 CHEN Yifei (1946-2005) 陳逸飛 16,910,797 29 2,964,699

119 GUAN Liang (1900-1986) 關良 16,014,062 239 2,197,800

120 REN Yi (1840-1896) 任頤(任伯年) 15,959,015 167 1,199,520

128 DONG Qichang (1555-1636) 董其昌 14,722,727 123 2,769,300

130 WEN Zhengming (1470-1559) 文徵明 14,576,419 79 1,633,000

131 YU Fei'an (1888-1959) 于非闇 14,505,161 109 972,600

135 ZHENG Banqiao (1693-1765) 鄭板橋 14,208,977 76 2,200,000

136 LIU Dawei (1945) 刘大为 14,023,225 121 1,621,000

138 LI Kuchan (1899-1983) 李苦禪 13,918,988 276 786,240

139 LIN Sanzhi (1898-1989) 林散之 13,856,855 350 907,760

141 LUO Zhongli (1948) 羅中立 13,483,611 53 6,159,800

148 HONG Yi (1880-1942) 弘一(李叔同) 12,755,950 85 1,306,400

149 LIU Xiaodong (1963) 劉小東 12,589,594 15 7,470,400

 

Page 87 (19 Chinese artists) 第87頁19位中國畫家

 

152 LAI Shaoqi (1915-2000) 赖少其 12,209,093 144 5,538,600

153 CHEN Peiqiu (1922/23) 陈佩秋 12,101,206 194 1,040,000

157 YI Bingshou (1754-1815) 伊秉绶 11,964,497 55 3,242,000

161 LIU Haisu (1896-1994) 劉海粟 11,536,281 138 1,877,950

166 YANG Yan (1958) 楊彥 11,191,811 57 10,784,400

167 TANG Yun (1910-1993) 唐雲 11,031,461 493 293,940

172 FANG Lijun (1963) 方力均 10,814,787 30 6,697,600

178 TANG Yin (1470-1523) 唐寅(唐伯虎) 10,514,886 33 4,956,250

180 GUAN Shanyue (1912-2000) 關山月 10,378,961 119 2,850,750

182 LIU Guosong (1932) 劉國松 10,204,764 83 1,804,599

184 CHEN Shaomei (1909-1954) 陳少梅 10,172,762 89 3,000,700

185 SHI Guoliang (1956) 史國良(釋慧禪) 10,111,795 116 1,588,580

186 HUANG Junbi (1898-1991) 黃君璧 10,051,378 313 319,410

188 FU Shan (1607-1684) 傅山 9,945,247 23 3,890,400

189 HE Jiaying (1957) 何家英 9,919,579 54 859,130

190 ZHOU Sicong (1939-1996) 周思聪 9,888,000 174 1,377,850

191 ZHU Ming (1938) 朱銘 9,699,670 94 1,224,549

196 JIN Nong (1687-1763) 金農 9,367,369 48 1,732,040

200 LIU Danzhai (1931-2011) 刘旦宅 9,177,422 134 1,339,060

 

Page 88 (15 Chinese artists) 第88頁15位中國畫家

 

201 LI Xiongcai (1910-2001) 黎雄才 9,162,598 191 788,160

208 YA Ming (1924-2002) 亚明 8,916,735 251 1,172,160

215 BAI Xueshi (1915-2011) 白雪石 8,571,042 164 456,119

217 LEE Man Fong (1913-1988) 李曼峰 8,494,019 61 3,735,200

218 HONG Ren (1610-1663) 弘仁 8,467,043 5 7,542,300

221 FENG Zikai (1898-1975) 豐子愷 8,411,283 175 437,670

223 SONG Wenzhi (1919-1999) 宋文治 8,326,290 244 469,151

224 XU Lei (1963) 徐累 8,312,432 26 2,606,400

225 WANG Yidong (1955) 王沂東 8,284,639 30 1,458,900

227 WANG Mingming (1952) 王明明 8,207,562 130 453,600

234 JIA Youfu (1942) 賈又福 7,873,366 79 1,864,150

236 WU Zuoren (1908-1997) 吳作人 7,832,988 148 636,090

237 FAN Yang (1955) 范揚 7,806,488 233 243,750

242 WANG Yuanqi (1642-1715) 王原祁 7,678,320 39 1,465,200

250 AI Xuan (1947) 艾轩 7,467,339 43 749,800

 

Page 89 (12 Chinese artists) 第89頁12位中國畫家

 

258 PAN Yuliang (1895-1977) 潘玉良 7,179,153 11 3,870,351

262 ZHAO Zhiqian (1829-1884) 趙之謙 7,060,825 66 1,160,099

265 TIAN Liming (1955) 田黎明 6,999,979 95 315,900

266 EMPEROR KANGXI (1654-1722) 康熙皇帝 6,937,669 14 3,258,000

268 SHI Lu (1919-1982) 石魯 6,852,847 49 1,021,230

271 TIAN Shiguang (1916-1999) 田世光 6,803,606 123 781,920

276 CHOU Ying (1493-1560) 仇英 6,632,784 50 1,823,360

279 DING Yanyong (1902-1978) 丁衍庸 6,584,807 181 592,939

291 GUO Moruo (1892-1978) 郭沫若 6,218,480 61 1,102,280

294 XU Bing (1955) 徐冰 6,130,422 30 1,167,120

297 SHEN Zhou (1427-1509) 沈周 6,066,002 28 1,798,500

299 SHEN Yinmo (1883-1971) 沈尹默 6,003,213 185 1,218,750

 

Page 90 (14 Chinese artists) 第90頁14位中國畫家

 

303 YUE Minjun (1962) 岳敏君 5,851,974 22 1,296,800

306 ZHAO Shao'Ang (1905-1998) 趙少昂 5,809,681 247 259,520

309 XUE Liang (1956) 薛亮 5,717,377 95 1,103,640

316 CHEONG Soo Pieng (1917-1983) 钟泗滨 5,566,836 55 631,609

323 ZHANG Ruitu (1570-1641) 張瑞圖 5,495,433 30 761,870

328 CHEN Hongshou (1598-1652) 陳洪绶 5,458,659 20 1,945,200

329 REN Zhong (1976) 任重 5,452,237 56 423,540

331 ZHU Qizhan (1892-1996) 朱屺瞻 5,417,335 209 260,000

332 ZHAO Puchu (1907-2000) 趙樸初 5,382,881 175 486,300

336 WANG Jian (1598-1677) 王鑒 5,309,438 23 3,811,700

339 YANG Shanshen (1913-2004) 楊善深 5,279,455 184 1,427,360

341 KANG Youwei (1858-1927) 康有為 5,199,080 113 324,200

343 GU Wenda (1955) 谷文達 5,179,178 42 1,119,180

345 LIU Ye (1964) 劉野 5,117,193 34 891,550

 

Page 91 (18 Chinese artists) 第91頁18位中國畫家

 

351 PU Guang (XIII -XIV) 溥光 4,944,050 1 4,944,050

352 HE Shaoji (1799-1873) 何绍基 4,912,933 136 747,500

355 LIU Jiyou (1918-1983) 劉繼卣 4,891,144 108 399,595

358 CHEN Dayu (1912-2001) 陳大羽 4,855,807 247 454,160

365 SHI Tao (1642-1707) 石濤 4,796,775 27 2,269,400

368 ZHU Meicun (1911-1993) 朱梅邨 4,776,671 117 570,150

369 JIA Aili (1979) 贾蔼力 4,758,253 8 1,262,240

370 XI Dejin (1923-1981) 席德進 4,740,558 89 227,080

373 SHEN Peng (1931) 沈鹏 4,670,229 160 701,330

374 AI Weiwei (1957) 艾未未 4,663,696 32 966,749

375 XU Lele (1955) 徐樂樂 4,628,253 155 210,730

383 YE Qianyu (1907-1995) 葉淺予 4,530,685 118 356,620

389 ZHU Yunming (1460-1526) 祝允明 4,462,454 14 1,629,000

393 LI Jin (1958) 李津 4,372,647 94 212,160

394 ZHAN Wang (1962) 展望 4,360,124 13 2,709,000

395 FANG Chuxiong (1950) 方楚雄 4,355,333 148 262,080

397 LU Yushun (1962) 盧禹舜 4,336,840 61 884,520

399 CHEN Wenxi (1906-1991) 陳文希 4,242,709 71 1,095,650

 

Page 92 (13 Chinese artists) 第92頁13位中國畫家

 

402 CHENG Conglin (1954) 程叢林 4,177,932 3 4,052,500

404 TAO Lengyue (1895-1985) 陶冷月 4,141,462 138 457,240

405 HE Duoling (1948) 何多苓 4,131,489 12 1,419,000

409 LONG Rui (1946) 龍瑞 4,047,039 66 956,980

416 LU Yifei (1908-1997) 陸抑非 3,995,369 121 791,293

425 ZHANG Shanzi (1882-1940) 張善孖 3,840,085 90 324,200

428 WANG Guangyi (1957) 王廣義 3,799,843 37 1,167,120

430 WEI Zixi (1915-2002) 魏紫熙 3,791,768 120 235,190

432 YUN Shouping (1633-1690) 惲壽平 3,784,559 78 541,800

437 PAN Gongkai (1947) 潘公凯 3,737,332 16 2,141,040

443 SHA Menghai (1900-1992) 沙孟海 3,702,566 132 293,940

446 HUANG Shen (1687-c.1773) 黃慎 3,685,764 49 425,100

450 LIN Yong (1942) 林墉 3,650,618 117 259,360

 

Page 93 (15 Chinese artists) 第93頁15位中國畫家

 

456 LIAO Chi-Chun (1902-1976) 廖繼春 3,625,280 9 1,252,033

461 LI Shan (1686-1760) 李鱓 3,569,789 38 652,800

462 LAN Ying (1585-c.1664) 蓝瑛 3,562,896 42 438,210

464 YANG Zhiguang (1930) 楊之光 3,525,002 119 195,840

468 ZHANG Enli (1965) 张恩利 3,497,596 12 708,949

471 YANG Feiyun (1954) 杨飞云 3,467,338 14 734,400

472 ZHOU Jingxin (1959) 周京新 3,445,045 113 519,040

475 JIANG Hanting (1904-1963) 江寒汀 3,408,711 125 300,625

476 WANG Ziwu (1936) 王子武 3,404,947 51 653,200

478 LE PHO (1907-2001) 黎譜 3,396,747 96 696,059

479 LIU Yi (1957) 刘溢 3,370,316 20 615,980

481 NI Yuanlu (1593-1644) 倪元璐 3,350,382 10 1,100,000

492 CHIU Ya Tsai (1949-2013) 邱亞才 3,288,319 53 180,459

498 WEN Jia (1501-1583) 文嘉 3,261,051 17 1,986,160

500 WU Dayu (1903-1988) 吴大羽 3,248,689 9 772,800

 

資料來源: 法國 Art price 2014 年全世界藝術市場報告書第 84-93 頁 2014 年全世界拍賣總收入結果前 500 名畫家.

 

Source: The Art Market in 2014 Page 84-93 Top 500 artists by auction revenue in 2014 by Art price

  

99 Paintings 書畫 12 Antiques 古董

  

99 Fine Chinese Paintings and 12 Antiques in 2013

2013 年 99 幅中國書畫及 12 件古董精品

  

Chinese Painters 中國畫家:

 

(1) 張大千 Zhang Daqian 张大千 (32 幅/pcs)

(2) 齊白石 Qi Baishi 齐白石 (10 幅/pcs)

(3) 徐悲鴻 Xu Beihong 徐悲鸿 (8 幅/pcs)

(4) 吳冠中 Wu Guanzhong 吴冠中 (7 幅/pcs)

(5) 傅抱石 Fu Baoshi 傅抱石 (3 幅/pcs)

(6) 李可染 Li Keran 李可染 (1 幅/pc)

(7) 陸儼少 Lu Yanshao 陆俨少 (1 幅/pc)

(8) 黃冑 Huang Zhou 黃冑 (1 幅/pc)

(9) 黃賓虹 Huang Binhong 黄宾虹 (3 幅/pcs)

(10) 吳昌碩 Wu Changshuo 吴昌硕 (1 幅/pc)

(11) 林風眠 Lin Fengmian 林风眠 (4 幅/pcs)

(12) 吳湖帆 Wu Hufan 吴湖帆 (4 幅/pcs)

(13) 謝稚柳 Xie Zhiliu 谢稚柳 (1 幅/pc)

(14) 黃君璧 Huang Junbi 黄君璧 (2 幅/pc)

(15) 愛新覺羅 溥儒 Pu Ru 溥心畬 Pu Xinyu (1 幅/pc)

(16) 唐雲 Tang Yun 唐云 (1 幅/pc)

(17) 趙少昂 Zhao Shao’Ang 赵少昂 (3 幅/pcs)

(18) 何海霞 He Haixia 何海霞 (1 幅/pc)

(19) 關山月 Guan Shanyue 关山月 (1 幅/pc)

(20) 豐子愷 Feng Zikai 丰子恺 (1 幅/pc)

(21) 顏伯龍 Yan Bolong 颜伯龙 (4 幅/pcs)

(22) 愛新覺羅溥佐 Aisin Gioro Pu Zuo (1 幅/pc)

(23) 高逸鴻 Gao Yihong 高逸鸿 (1 幅/pc)

(24) 田世光 Tian Shiguang 田世光 (1 幅/pc)

(25) 袁松年 Yuan Songnian 袁松年 (1 幅/pc)

(26) 高奇峰 Gao Qifeng 高奇峰 (1 幅/pc)

(27) 陳之佛 Chen Zhifo 陈之佛 (1 幅/pc)

(28) 陳半丁 Chen Banding 陈半丁 (1 幅/pc)

(29) 馮超然 Feng Chaoran 冯超然 (1 幅/pc)

(30) 鄭板橋 Zheng Banqiao 郑板桥 (1 幅/pc)

  

Works of Art 藝術品:

 

(1) 古董 Antiques (2 件/pcs)

(2) 玉 Jades (8 件/pcs)

(3) 羊脂白玉 Mutton Fat White Jades (2 件/pcs)

  

99 Paintings 書畫 12 Antiques 古董

  

Works of Art List 藝術作品名錄

  

Paintings 書畫作品

  

Chinese Painters 中國畫家:

  

(1) 張大千 Zhang Daqian 张大千 (32 幅/pcs)

 

1. Zhang Daqian Happy Birthday to Chairman Chang Kaishek of the Government inscribed by Yu Youren 張大千作于右任題大觀高仕祝壽圖手卷

2. Zhang Daqian After the Rising and Warm Green Mountains by Huang Gongwang with Calligraphy 張大千作擬元代黃公望浮巒暖翠山水圖及書法立軸

3. Zhang Daqian Splashed Landscape Fuchun Mountain 張大千作富春山居潑彩山水圖

4. Zhang Daqian Mountain Emei May Be Crossed On Top 張大千作可以橫絕峨嵋巔潑彩山水圖

5. Zhang Daqian A Bird’s-eye View on Taiwan Cross-Island Road near Herhuan 張大千作台灣橫貫公路合歡山鳥瞰金碧潑彩山水圖

6. Zhang Daqian 18 Luohan Disciples Appointed to Witness to Buddhist Truth handscroll 張大千作十八羅漢圖手卷

7. Zhang Daqian The Dreamland of Mountain Qingcheng in Heavenly Place 張大千作夢入靑城天下幽人間仙境圖

8. Zhang Daqian The Heavenly Place in Mankind World 張大千作人家在仙堂潑彩山水圖

9. Zhang Daqian Sun is Rising and Darkness is Fallen allover the Mountain with Calligraphy 張大千作天開影墮潑彩山水圖及書法對聯

10. Zhang Daqian Painting the Elder Bintourlu after Technique of Song Dynasty 張大千作倣宋人畫賓頭盧尊者像

11. Zhang Daqian Listening to the Springs below the Mountains handscroll 張大千作山水生風聽泉入山麓金碧潑彩山水圖手卷

12. Zhang Daqian Waterfall in a Quiet Mountain Valley with Calligraphy 張大千作幽谷飛瀑潑彩山水圖及書法對聯

13. Zhang Daqian Recalling the Beautiful Scenery of Mountain Huang in China 張大千作遙思黃山故景潑彩山水圖

14. Zhang Daqian Splashed Colour Landscape of Beautiful Mountain Qingcheng 張大千作青城天下幽潑彩山水圖

15. Zhang Daqian Golden Outline Red Lotus and a Flying Bird 張大千作香清鈎金紅荷翔鳥圖

16. Zhang Daqian One Flower in One World White Lotus and attached calligraphy 張大千作一花一世界白荷花圖及書法立軸

17. Zhang Daqian Lady with a Fan Bamboos Parrot Hairpin in Tang’s Clothes 張大千作仿莫高窟初唐人衣飾鸚鵡簪髮飾新篁紈扇仕女圖

18. Zhang Daqian Beauty in Red Hair-kerchief Wooden Shoes White Robe Bamboos 張大千作脩竹紅髮巾木屐白袍裸肩日本美女圖

19. Zhang Daqian Han Changli Composed a Lyric Poem Derived from Chu Dynasty 張大千作韓昌黎作楚語圖

20. Zhang Daqian Scholars Appreciating Maples 張大千作高仕賞楓圖

21. Zhang Daqian Black Cloud Covering on Top of Mt. Emei among Blue Cloud 張大千作可以橫絕峨眉巔黑雲滿布山頂藍雲環繞山間奇景潑墨兼潑彩山水圖

22. Zhang Daqian Dwelling in the Mountain by the Lake Wuting 張大千作五亭湖上山居潑彩山水圖

23. Zhang Daqian Spring Cloud and Morning Mist dated 1979 張大千1979年作春雲曉靄潑彩山水圖

24. Zhang Daqian Spring Cloud and Morning Mist dated 1965 張大千1965年作春雲曉靄潑彩山水圖

25. Zhang Daqian Impressionistic Red Lotus 張大千作寫意紅荷圖

26. Zhang Daqian Golden Outlined Red Lotus and Double Mandarin Ducks 張大千作愛清氣鈎金紅荷花鴛鴦嘉耦潑彩圖

27. Zhang Daqian High Mountain and Deep Cloud 張大千作山高雲深山水圖

28. Zhang Daqian Golden Outlined Landscape 張大千作金碧山水圖

29. Zhang Daqian Lady with a Fan and Bamboos in Splashed Colors 張大千作潑彩竹葉紈扇仕女圖

30. Zhang Daqian Seven Character Calligraphy Couplet 張大千作七言書法對聯

31. Zhang Daqian Six Character Calligraphy Couplet 張大千作六言書法對聯

32. Zhang Daqian Splashed Color Golden Outlined Red Lotus on Gold Sheet 張大千作金箋潑彩描金紅荷花圖

  

(2) 齊白石 Qi Baishi 齐白石 (10 幅/pcs)

 

1. Qi Baishi Lotus Fish Frogs Shrimps and Crabs handscroll inscribed by Zhang Daqian 齊白石作張大千題香清荷花魚蛙蝦蟹圖手卷

2. Qi Baishi The Ten Elder Men in the Legend of China 齊白石作十全老人神賢圖

3. Qi Baishi Lotus Double Mandarin Ducks and Love Shrimps 齊白石作荷花鴛鴦雙蝦佳偶圖

4. Qi Baishi Wealth and Powerful Honour are Both to Come 齊白石作富貴有期圖

5. Qi Baishi Lotus and Shrimps 齊白石作荷花群蝦圖

6. Qi Baishi A Lotus Pond and Shrimps 齊白石作荷花池塘群蝦圖

7. Qi Baishi A Spring Voice and Great Luck 齊白石作春聲大吉圖

8. Qi Baishi Eagle Perching on the Pine 齊白石作松鷹圖

9. Qi Baishi Prolonging Life Impressionistic Squirrel on Pine Red Peach Double Screens 齊白石作寫意松樹上松鼠與紅桃益壽圖對屏

  

(3) 徐悲鴻 Xu Beihong 徐悲鸿 (8 幅/pcs)

 

1. Xu Beihong The Hard Water Drawing of the People Lived in Chongqing handscroll inscribed by Zhang Daqian 徐悲鴻作張大千題巴人汲水圖手卷

2. Xu Beihong Jiufang Gao People in the Chinese Ancient Historical Poem 徐悲鴻作九方皋圖

3. Xu Beihong People in Chinese Ancient Historical Poem of Six Dynasties 徐悲鴻作六朝人詩意圖

4. Xu Beihong China the Wounded Lion Sat Watching American Flying Tiger 徐悲鴻作中國負傷之獅遙望美國飛虎飛將軍

5. Xu Beihong Lions and Snake 徐悲鴻作獅與蛇

6. Xu Beihong The Single Flying Eagle and the Lion 徐悲鴻作獨飛老鷹與獅子圖

7. Xu Beihong Lion and Eagle 徐悲鴻作獅子老鷹圖

8. Xu Beihong Prolonging Life Auspicious Cranes Ganoderma Lucidum Fungus 徐悲鴻作祥鶴靈芝延年益壽圖

 

(4) 吳冠中 Wu Guanzhong 吴冠中 (7 幅/pcs)

 

1. Wu Guanzhong The People Live in Mali Village 吳冠中作馬里村頭人物風景圖

2. Wu Guanzhong The Dwellings by the River and Mountain in Southern China 吳冠中作江南民居風景圖

3. Wu Guanzhong The Lion Grove Garden (Lion Woods) 吳冠中作獅子林

4. Wu Guanzhong The Wu Gorge 吳冠中作巫峽魂

5. Wu Guanzhong Rocks by the Sea 吳冠中作海滨石

6. Wu Guanzhong The Single-Log Bridge 吳冠中作獨木橋

7. Wu Guanzhong Expressionistic Lotus 吳冠中作表現主義的荷花

 

(5) 傅抱石 Fu Baoshi 傅抱石 (3 幅/pcs)

 

1. Fu Baoshi Hwan Shyua Showed Painting to Guests in East Jin Dynasty handscroll inscribed by Yu Youren 傅抱石作于右任題詩入畫中桓玄出畫圖手卷

2. Fu Baoshi The Nine Elders of the Poetry by Bai Juyi in Tang Dynasty handscroll inscribed by Xu Beihong 傅抱石作徐悲鴻題元氣淋漓九老圖手卷

3. Fu Baoshi Premier Xie An Brought Beauties to the East Shan Mountain handscroll inscribed by Xie Zhiliu 傅抱石作謝稚柳題春風綠揚東山攜妓圖手卷

 

(6) 李可染 Li Keran 李可染 (1 幅/pc)

 

1. Li Keran The Landscape of River Li being Well-known Forever 李可染作漓江山水傳千古圖

 

(7) 陸儼少 Lu Yanshao 陆俨少 (1 幅/pc)

 

1. Lu Yanshao Spring and Rocks Landscape of Mountain Yandang 陸儼少作雁蕩泉石山水圖

 

(8) 黃冑 Huang Zhou 黃冑 (1 幅/pc)

 

1. Huang Zhou The Children and Father Sitting on the Back of Camels 黃冑作駱駝背上的小學生與父親

 

(9) 黃賓虹 Huang Binhong 黄宾虹 (3 幅/pcs)

 

1. Huang Binhong Landscape 黃賓虹作山水圖

2. Huang Binhong Landscape Hanging Scroll (1) 黃賓虹作山水圖立軸(1)

3. Huang Binhong Landscape Hanging Scroll (2) 黃賓虹作山水圖立軸(2)

 

(10) 吳昌碩 Wu Changshuo 吴昌硕 (1 幅/pc)

 

1. Wu Changshuo Annual Purely Floral and Fruity Tributes 吳昌碩作歲朝清供圖

 

(11) 林風眠 Lin Fengmian 林风眠 (4 幅/pcs)

 

1. Lin Fengmian Five Naked Ladies 林風眠作五裸女圖

2. Lin Fengmian Two Beautiful Ladies and the Vase 林風眠作二美與花瓶圖

3. Lin Fengmian Three Beautiful Ladies and the Vase 林風眠作三美與花瓶圖

4. Lin Fengmian Court Ladies and the Vase 林風眠作宮女與花瓶圖

 

(12) 吳湖帆 Wu Hufan 吴湖帆 (4 幅/pcs)

 

1. Wu Hufan Dwelling in the Mountains handscroll inscribed by Xie Zhiliu 吳湖帆作謝稚柳題春風綠揚枝山居圖手卷

2. Wu Hufan Dwelling in the Mountains 吳湖帆作山居圖

3. Wu Hufan Landscape after Zhao Mengfu 吳湖帆作擬趙孟頫山水圖

4. Wu Hufan Seven Character Calligraphy Couplet 吳湖帆作七言書法對聯

 

(13) 謝稚柳 Xie Zhiliu 谢稚柳 (1 幅/pc)

 

1. Xie Zhiliu Landscape in Windy Spirit 謝稚柳作生風抖擻山水圖

 

(14) 黃君璧 Huang Junbi 黄君璧 (2 幅/pc)

 

1. Huang Junbi High Mountains and Flowing Waters Landscape 黃君璧作高山流水山水圖 (鏡片 mounted)

2. Huang Junbi High Mountains and Flowing Waters Landscape 黃君璧作高山流水山水圖 (立軸 hanging scroll)

 

(15) 愛新覺羅 溥儒 Pu Ru 溥心畬 Pu Xinyu (1 幅/pc)

 

1. Pu Ru Green Mountain and White Cloud handscroll inscribed by Zhang Daqian 溥儒作張大千題青山白雲山水圖手卷

 

(16) 唐雲 Tang Yun 唐云 (1 幅/pc)

 

1. Tang Yun Birds and Flowers 唐雲作花鳥圖

 

(17) 趙少昂 Zhao Shao’Ang 赵少昂 (3 幅/pcs)

 

1. Zhao Shao’Ang Flowers and Bird Double Screen 趙少昂作花鳥圖對屏

2. Zhao Shao’Ang Tall Willow Tree Morning Cicada Bamboos and Little Bird 趙少昂作高柳曉蟬竹葉小鳥圖

 

(18) 何海霞 He Haixia 何海霞 (1 幅/pc)

 

1. He Haixia Landscape 何海霞作山水圖

 

(19) 關山月 Guan Shanyue 关山月 (1 幅/pc)

 

1. Guan Shanyue Spring is coming to Southern Guangdong Landscape 關山月作春到南粵山水圖

 

(20) 豐子愷 Feng Zikai 丰子恺 (1 幅/pc)

 

1. Feng Zikai A Small Table Three Friends and Plum Blossoms 豐子愷作小桌三朋梅花圖

 

(21) 顏伯龍 Yan Bolong 颜伯龙 (4 幅/pcs)

 

1. Yan Bolong Colorful Birds Flowers and Plants Four Screens 顏伯龍作彩鳥與花草小樹圖四條屏

 

(22) 愛新覺羅溥佐 Aisin Gioro Pu Zuo (1 幅/pc)

 

1. Aisin Gioro Pu Zuo Two Beautiful Horses 愛新覺羅溥佐作雙駿馬圖

 

(23) 高逸鴻 Gao Yihong 高逸鸿 (1 幅/pc)

 

1. Gao Yihong Beautiful Flowers Attracting Bees 高逸鴻作群花爭艷招蜂圖

 

(24) 田世光 Tian Shiguang 田世光 (1 幅/pc)

 

1. Tian Shiguang Flowers and Birds 田世光作花鳥圖

 

(25) 袁松年 Yuan Songnian 袁松年 (1 幅/pc)

 

1. Yuan Songnian Landscape 袁松年作山水圖

 

(26) 高奇峰 Gao Qifeng 高奇峰 (1 幅/pc)

 

1. Gao Qifeng Flowers and Bamboos 高奇峰作花竹圖

 

(27) 陳之佛 Chen Zhifo 陈之佛 (1 幅/pc)

 

1. Chen Zhifo Wild Geese under Willow Shadow 陳之佛作柳蔭雁鴨圖

 

(28) 陳半丁 Chen Banding 陈半丁 (1 幅/pc)

 

1. Chen Banding Flowers and Birds 陳半丁 ( 陳年 ) 作花鳥圖

 

(29) 馮超然 Feng Chaoran 冯超然 (1 幅/pc)

 

1. Feng Chaoran Landscape 馮超然作山水圖

 

(30) 鄭板橋 Zheng Banqiao 郑板桥 (1 幅/pc)

 

1. Zheng Banqiao Orchids Bamboos and Rocks 鄭板橋作蘭竹石圖

  

Works of Art 藝術品:

  

Antiques 古董

 

(1) 古董 Antiques (2 件/pcs)

 

1. A Bronze Money-Shaking Fortune Tree Qing Dynasty China 中國清朝青銅搖錢樹

2. A Gilt-Bronze Guanyin Bodhisattva Figure Tang Dynasty China 中國唐朝銅鎏金觀音菩薩造像

 

(2) 玉 Jades (8 件/pcs)

 

1. A White Jade Pig-and-Bird-Winged Dragon Winged Mythical Beast Hongshan Culture China 中國紅山文化古白玉雕豬鳥翼形龍

2. A White Jade Persian Face Elephant Puzzle Han Dynasty China 中國漢朝古玉雕波斯人面大象紋益智拼圖

3. A Green Jade Sword Token of Imperial Authority by Emperor Shang Dynasty China 中國商朝古青玉雕玉劍令牌

4. A Jade Fish Wine-Cup Western Zhou Dynasty China 中國西周古玉雕魚形酒杯

5. A Red Jade Military Token Qing Dynasty China 中國清朝古紅玉雕軍事玉令牌

6. A White Jade Cavalrymen War Horses Halberds of Middle Sizes Militarism Worship Cong of the First Emperor of Qin 中國東周戰國至秦朝時期古白玉雕騎兵戰馬中戟紋秦始皇帝崇武玉琮

7. A Pale Celadon Greenish White Jade Linking Nipple Grain Phoenix Twisted Ropes Heaven Worship Bi of Nation Chu 中國東周戰國時期古青白玉淺浮雕勾連乳丁穀紋鳳紋扭繩紋楚國祭天玉璧

8. A Celadon Green Jade Twisted Ropes Triple Sitting Hornless Dragons Green-Dragon-Son-of-Heaven Pendant 中國西周時期古青玉雕扭繩紋三盤螭龍青龍天子珮

 

(3) 羊脂白玉 Mutton Fat White Jades (2 件/pcs)

 

1. A Mutton Fat White Jade Linking Clouds Royal Dragon Pendant Western Han Dynasty China 中國西漢古羊脂白玉透空圓雕勾連雲紋龍形珮

2. A Coincident Carved Khotan Russet Skin Mutton Fat White Jade Sitting Double-humped Camel Western Han Dynasty China 中國西漢和闐黑棗皮古羊脂白玉巧雕坐姿雙峯駱駝

  

Taiwan Web Museum

A Free Exhibition Museum in the Internet World

 

台灣網路藝術美術博物館

網路世界裡的免費博物館

 

台湾网络艺术美术博物馆

网络世界里的免费博物馆

 

Free Website to See Paintings by Chinese Artists Listed in 2011 World Auction Revenue Top 30 and Rare Archaic Chinese Ancient Antiques

 

觀賞2011年列名世界拍賣總收入前30名中國畫家名畫作品及中國古代罕見的古董之免費網址

 

Welcome to identify your Chinese Paintings and Works of Art! Our help is free of charge!

歡迎辨識您的中國書畫及藝術品! 我們的協助是免費的!

  

真相洗涤人心(图)—许多大陆游客喜欢与法轮功学员炼功合照

 

big5.minghui.org/mh/articles/2010/4/16/221604.html

 

【明慧网二零一零年四月十六日】(明慧记者郑语焉台湾台北采访报导)位于台北市仁爱、逸仙、忠孝东以及光复南路四大道路中心位置的“国父纪念馆”是为纪念孙中山先生,依中国建筑的特色而建,室内摆设相关文物,供海内外人士瞻仰。外型巍峨庄严的建筑本体,坐落在绿草如茵,花木扶疏的中山公园,成为游人流连休憩以及亲子欢乐的场所,全馆整体兼具文化艺术教育、生活休闲及学术研究的功能,因而也是中国大陆观光团必游的重要景点之一。

 

经常来此的民众以及带团导游不难发现,近一年以来,无论阴晴寒暑,每天总有那么一群法轮功学员,身着写有“真、善、忍”的金黄色背心,在纪念馆正门右侧回廊的左右两边炼功。民众依然来往于空出的中间走道,休闲行止不受任何影响。反倒是祥和悦耳的炼功音乐以及宁静殊胜的场景,成为过往民众目光聚焦的亮点。游客拿起相机拍照已是司空见惯,也常有兴趣盎然地与炼功场景合照的情形发生。每天时常可见的是游客如被磁铁吸引般的注视,来自大陆的观光客有的利用入出纪念馆之际不时回头探望,越来越多人则站在炼功队伍面前直接观看。

 

洋人也炼法轮功

 

“啊,法轮功!他们在炼法轮功。”“啥奇的,听说台湾到处可见。”“人家可以自由炼的。”这几句已是每天都可好几回听到的对话,“啊,洋人也在炼呀!”“啥惊的,听说好多国家(的人)都炼。”“那边的照片就有,挺好。”

 

来自比利时的范德邦(Thomas),十三岁时跟着母亲得法,走进法轮大法修炼,现年不到二十岁的他,能说六种语言。为想读懂中文的《转法轮》,甚至进一步能用华语直接跟大陆观光客讲清法轮功真相,去年(二零零九年)八月来到台湾学习中文,利用课余时间来此炼功弘法,对于自己经常成为游客摄影的目标已经习以为常。

 

真相涤人心

 

纪念馆正门右侧斜对面的大停车场,络绎不绝的大型游览车,一辆辆接送一批批的大陆观光客来来往往。出入停车场必经处的行砖道边,一排三十来幅真相展板映入眼帘,经常有三五成群的观光客停留在展板前观看法轮功真相材料。

 

法轮大法弘传世界各地的炼功照片,壮观殊胜引人赞叹不已,中共迫害大陆法轮功学员致伤、致残、致死,甚至活摘器官的血淋淋的照片触目惊心,许多人不敢相信自己的眼睛。小型电视播放《伪火》影片,揭穿“天安门自焚”伪案的造假欺骗,不少人恍然大悟,赞佩揭穿中共造假伎俩的人真有洞察明睿的慧眼。前不久“追查国际”发布的“一位目击者披露法轮功学员被活摘器官经过”的录音,直令听者震惊、不忍,惊呼怎会有这等惨绝人寰的恶事!

 

面对残忍的迫害,一位中年妇女频问:“为什么?!”当看到西班牙法庭及阿根廷法官追诉与裁决逮捕江泽民、罗干等迫害法轮功的元凶的消息时,她脸上不禁露出欣慰的神情。

HUQQAH

Underground painted porcelain

China 17th Century AD ...

路人驻足了解法轮功真相

 

big5.minghui.org/mh/articles/2012/4/23/%E6%BA%AB%E5%93%A5...

 

明慧网二零一二年四月二十三日】(明慧记者张然温哥华报导)在“四二五”和平上访十三周年即将来临之际,加拿大温哥华法轮功学员举行系列讲真相活动。二零一二年四月二十一日,法轮功学员在温哥华市中心艺术馆前集体炼功,并举行真相图片展,向民众讲真相并纪念四二五和平上访。现场打出“法轮大法好”、“停止迫害法轮功 法办江罗刘周”的大型标语。

 

四月二十一日,温哥华风和日丽,市中心熙熙攘攘,行人和游客不断,法轮功学员在市中心艺术馆前的炼功场面和图片展,吸引了很多过往的行人。不少人停留下来观看图片,并询问法轮功真相。还有很多行人将法轮功学员的炼功场面拍摄下来。

 

很多民众在现场了解法轮功功法和反迫害真相,如有人询问她有腿病,是否也可以炼功,还有人在听完学员介绍后,现场就开始学炼动功等等。从瑞典来温哥华旅游的儒那•司若(Jules Snow) 先生和莉沙•斯伯(Lisa Sburger) 女士将法轮功学员集会炼功场面用照相机拍照留念。儒那•司若先生表示,他在两年前就了解到了中共迫害法轮功的事实,他对此感到愤怒,他为法轮功学员祝福。莉沙•斯伯女士用不熟练的英语反覆讲了两遍“停止迫害法轮功”。

 

有不少华裔留学生、大陆观光客和大陆新移民,在艺术馆前停留,观看真相图片和炼功场面。一对从中国大陆来温哥华旅游的中年大陆游客,长时间仔细观看真相图片,并询问了很多细节。

 

大陆新移民王先生来加拿大两年,张女士来加拿大三年,他们在展台前停留很长时间,详细询问如何能收到刚刚在温哥华落地的新唐人电视节目和哪里有法轮功炼功点。王先生表示,看到有这么多法轮功学员在炼功,很吃惊,而且学员中从几岁的孩子到年龄大的老人都有,说明法轮功很有效。他特意询问了附近哪里有教功的炼功点,表示他会找时间去。张女士表示,她在中国大陆无法看到这样的炼功场面,听到的都是对大法的诽谤,所以她特别想要了解事实真相,她反覆讲希望自己找寻法轮大法真相,所以她今天在活动场地驻留了很长时间了解更多详情。

真相洗涤人心(图)—— 国父纪念馆景点讲真相

big5.minghui.org/mh/articles/2010/4/16/221604.html

 

【明慧网二零一零年四月十六日】(明慧记者郑语焉台湾台北采访报导)位于台北市仁爱、逸仙、忠孝东以及光复南路四大道路中心位置的“国父纪念馆”是为纪念孙中山先生,依中国建筑的特色而建,室内摆设相关文物,供海内外人士瞻仰。外型巍峨庄严的建筑本体,坐落在绿草如茵,花木扶疏的中山公园,成为游人流连休憩以及亲子欢乐的场所,全馆整体兼具文化艺术教育、生活休闲及学术研究的功能,因而也是中国大陆观光团必游的重要景点之一。

 

经常来此的民众以及带团导游不难发现,近一年以来,无论阴晴寒暑,每天总有那么一群法轮功学员,身着写有“真、善、忍”的金黄色背心,在纪念馆正门右侧回廊的左右两边炼功。民众依然来往于空出的中间走道,休闲行止不受任何影响。反倒是祥和悦耳的炼功音乐以及宁静殊胜的场景,成为过往民众目光聚焦的亮点。游客拿起相机拍照已是司空见惯,也常有兴趣盎然地与炼功场景合照的情形发生。每天时常可见的是游客如被磁铁吸引般的注视,来自大陆的观光客有的利用入出纪念馆之际不时回头探望,越来越多人则站在炼功队伍面前直接观看。

 

洋人也炼法轮功

 

“啊,法轮功!他们在炼法轮功。”“啥奇的,听说台湾到处可见。”“人家可以自由炼的。”这几句已是每天都可好几回听到的对话,“啊,洋人也在炼呀!”“啥惊的,听说好多国家(的人)都炼。”“那边的照片就有,挺好。”

 

来自比利时的范德邦(Thomas),十三岁时跟着母亲得法,走进法轮大法修炼,现年不到二十岁的他,能说六种语言。为想读懂中文的《转法轮》,甚至进一步能用华语直接跟大陆观光客讲清法轮功真相,去年(二零零九年)八月来到台湾学习中文,利用课余时间来此炼功弘法,对于自己经常成为游客摄影的目标已经习以为常。

 

真相涤人心

 

纪念馆正门右侧斜对面的大停车场,络绎不绝的大型游览车,一辆辆接送一批批的大陆观光客来来往往。出入停车场必经处的行砖道边,一排三十来幅真相展板映入眼帘,经常有三五成群的观光客停留在展板前观看法轮功真相材料。

 

法轮大法弘传世界各地的炼功照片,壮观殊胜引人赞叹不已,中共迫害大陆法轮功学员致伤、致残、致死,甚至活摘器官的血淋淋的照片触目惊心,许多人不敢相信自己的眼睛。小型电视播放《伪火》影片,揭穿“天安门自焚”伪案的造假欺骗,不少人恍然大悟,赞佩揭穿中共造假伎俩的人真有洞察明睿的慧眼。前不久“追查国际”发布的“一位目击者披露法轮功学员被活摘器官经过”的录音,直令听者震惊、不忍,惊呼怎会有这等惨绝人寰的恶事!

 

面对残忍的迫害,一位中年妇女频问:“为什么?!”当看到西班牙法庭及阿根廷法官追诉与裁决逮捕江泽民、罗干等迫害法轮功的元凶的消息时,她脸上不禁露出欣慰的神情。

法轮功学员在首都堪培拉凯悦酒店正门对面的草坪上抗议贾庆林迫害法轮功

 

www.minghui.org/mh/articles/2011/4/9/%E4%BA%BA%E6%9D%83%E...

 

明慧网二零一一年四月九日】(明慧记者蕴韵澳洲堪培拉报导)二零一一年四月七日,积极参与迫害法轮功的中共高官贾庆林来到澳大利亚首都堪培拉,在他从机场去往宾馆的必经之路上,法轮功学员打出横幅抗议人权恶棍贾庆林进入澳大利亚。

 

下午两点多钟,部份堪培拉法轮功学员在贾庆林入住的凯悦(Hyatt Hotel)酒店正门前面的草坪上和后门的路边拉起“法轮大法好”、“人权恶棍贾庆林因群体灭绝罪被起诉”、“制止中共对法轮功十一年的迫害”等横幅,抗议其多年来直接参与和推动对众多法轮功学员施以非法关押及酷刑迫害。好几辆过往的汽车司机对法轮功学员鸣笛表示声援。

 

贾庆林在堪培拉的第二天,法轮功学员继续抗议。

 

中共驻澳使馆召集了约五、六十名中国留学生在那里“欢迎”贾庆林一行。学生们手持一柄小的五星旗,有的站在路边上聊闲天,还有的坐在旁边的石头上吃东西,不成其为队伍,到了五、六点钟人稀拉见少。

 

法轮功学员讲真相

 

两个联邦警官走到法轮功学员的队伍前非常友好地询问冷不冷?大家都从哪里来?准备将活动进行到什么时候?法轮功学员告诉他们,除了部份堪培拉学员外,还有一些学员特地从悉尼赶过来参加抗议。悉尼法轮功学员岳昌智女士告诉联邦警官,在中国她曾经因为修炼法轮功被中共非法抓去坐了四年牢。恶警为了转化她,不让她睡觉,打得她牙齿松动,腰骨打断了两处,全身青紫,九死一生。警官认真听了之后表示同情,并说:“我们很高兴你来到澳洲获得了自由。”

 

法轮功学员德明也向联邦警官介绍说,法轮功修炼“真、善、忍”,这么好的功法却在中国遭受着迫害。警官表示他们知道,他们也通过互联网和不同的渠道了解一些情况。最后他们表示:“今天的天气对你们很好,你们完了活动之后能不能在这里逗留几天?参观一下这里的国家艺术馆、战争纪念馆、澳大利亚国家植物等。”法轮功学员向他们表示由衷的感谢,感谢他们的友好和关心。

 

贾庆林是被“追查迫害法轮功国际组织”追查的十一个直接参与推动对法轮功学员的迫害的中共中央官员之一,也是西班牙国家法庭以“群体灭绝罪”及“酷刑罪”起诉的五名迫害法轮功的元凶之一。

二零一一年年四月二日晚间,驻台北以色列经济文化办事处代表何玺梦(Simona Halperin)在台北市国父纪念馆观赏神韵晚会。

 

二零一一年年四月二日晚间,驻台北以色列经济文化办事处代表何玺梦(Simona Halperin)在台北市国父纪念馆观赏神韵晚会

 

www.minghui.org/mh/articles/2011/4/6/%E7%A5%9E%E9%9F%B5%E...

 

明慧网二零一一年四月六日】(明慧记者郑语焉台湾综合报导)神韵艺术团连续第五年应邀莅临台湾,自二零一一年三月十二日起至四月十七日,依序在桃园、基隆、台中、嘉义、台北、高雄、台南、彰化八大城市巡回演出,其中桃园、基隆为首度上演,演出城市规模创下历年新高。

至本报导截稿日,神韵艺术团已在桃园、基隆、台中、嘉义、台北进行二十六场演出,观众爆满,佳评如潮,神韵回应要求,将于四月十九至二十一日三天回师台北市国父纪念馆加演三场,以飨向隅以及渴望再度观赏的民众。

神 韵以纯善纯美的艺术形式,再现五千年正统的中国古文化,在短短两个多小时的节目中,带领观众穿越时空、跨越古今,饱览中华五千年神传文明与历史的经过。从 万古久远的神佛天国世界,穿越大秦、大唐、大清等朗朗天朝盛世,及至现今社会。各朝各代的经典辉煌,历历在目的在观众眼前流转,彷佛打开人们曾经身处的远 古记忆,从而对节目内容深感共鸣、感动不已。神韵艺术家们出神入化的纯青造诣,触动艺术、文化、政商等各界主流。

 

二零一一年年四月二日晚间,驻台北以色列经济文化办事处代表何玺梦(Simona Halperin)在台北市国父纪念馆观赏神韵晚会。

 

驻台北以色列经济文化办事处代表何玺梦(Simona Halperin)开心地表示:“神韵展现了中国古典舞的美丽缤纷与中国文化的丰厚富饶,可以看到中国历史不同朝代的特色,非常让人陶醉其中。”

 

第三届“全世界华人人物写实油画大赛”金奖得主陈肖平女士

 

big5.minghui.org/mh/articles/2011/12/2/%E7%AC%AC%E4%B8%89...

 

明慧网二零一一年十二月二日】(明慧记者采菊纽约综合报导)第三届“全世界华人人物写实油画大赛”入围决赛作品展于二零一一年十一月二十八至十二月三日在纽约萨玛港笛艺术馆(Salmagundi Art Club)公开展出。艺术重建中心(Art Renewal Center)总裁弗雷德-罗斯(Fred Ross)先生表示,非常荣幸参加这个比赛(的颁奖仪式),以恢复正统美术为目的新唐人油画大赛证明了传统回归的自然和必然。

 

金奖得主:灵感与智慧源自于修炼

本次大赛获得金奖的画家陈肖平说,她的获奖作品《眼里的妈妈(又名:纯净入仙境)》的灵感完全来自于《转法轮》这本书。作为一名法轮大法的修炼者,她希望把修炼中感受到的美好用自己的作品分享给观众。

 

她从书中知道,六岁以下的小孩心念纯净,天目很容易打开,因此可以看到另外空间的景象。她自己打坐中也有类似的体验,这幅作品就展现了这样一种境界。

 

除获得金奖的作品之外,陈肖平另有两幅作品《夜的光明》与《天使的歌》也入围本次大赛的决赛。陈肖平表示,《天使的歌》来自于一个真实的故事:一个美国的

法轮功女学员是一位歌手,她到中国旅行的时候因为声援大陆的法轮功学员而被中共的警察抓到车站,开始时警察非常凶恶,但是当她作为一个西方人以纯善之心唱出美丽动听、字正腔圆的华语歌曲时,连警察都被感动得流下了眼泪。

 

陈肖平说,她读了这段故事之后非常感动,就把心中的感动以油画的形式表现出来,她希望这段故事也能感动所有的观众。

爱国团体市民协会主席申贞稀

 

www.minghui.org/mh/articles/2011/2/18/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%...

 

明慧网二零一一年二月十八日】二零一一年二月十六日上午,韩国“爱国市民团体协会”、韩国法轮大法学会和釜山市民百余人在中共驻釜山领事馆前举行抗议集会,呼吁将侵害韩国文化主权的中共驻韩国釜山总领事馆副总领事金燕光驱逐出境。

 

不久前,美国神韵国际艺术团来韩演出之际,金燕光之流渗透韩国政府及社会团体,竭力阻挠旨在弘扬中华五千年传统文化的神韵演出,最终以失败收场。

 

爱国团体市民协会主席申贞稀在当天的集会上严厉谴责:“金燕光目中无人,竟向电视台打电话撒弥天大谎,称‘神韵演出被取消’,并施予压力要求中断神韵广告播放。金燕光将大韩民国藐视到何种程度,竟然使用这般流氓行径?!”

 

申贞稀强调:“金燕光缺乏作为外交官的基本素质和修养,应杜绝金燕光以不纯目的出入釜山市厅、市议会、警察厅、法院、检察院、学校等一切官办公署,并将他驱逐出境,重新找回釜山市民们的权利,维护我们的尊严!”

 

韩国法轮大法学会釜山总辅导站站长裴宪民表示:“中共使馆官员们因惧怕中国传统文化由神韵演出而复兴,恐惧之余每年都对神韵预约的演出剧场和当地政府施加压力,将干扰、破坏、阻止神韵演出当作了职业。”

 

裴宪民还说:“特别是在去年年末,中共驻釜山总领事馆的副总领事金燕光,直接威胁釜山文化会馆和釜山市政府取消神韵演出剧场的租赁合约,并威胁称‘进行演出将给韩中关系带来恶性影响’。甚至还向播放神韵演出广告的电视台打电话施加压力,肆无忌惮地撒弥天大谎,称‘演出被取消,中断广告播放’等。”

 

神韵艺术团是以恢复五千年中华神传文化为宗旨,在二零零六年设立于美国纽约的非营利演出团体,韩国法轮大法学会是邀请神韵艺术团来韩演出的主管单位。

 

据韩国法轮大法学会披露,中共使馆政务处的陈海、文化部职员王川等,曾分别向神韵预定的高阳市演出剧场和当地政府对神韵演出进行诽谤,要求取消租馆协约。

 

但是演出剧场方面以“中国大使馆没有资格要求中断演出,也无任何应该取消演出的根据”为由,断然拒绝了中共使馆职员们的无理要求。

行人驻足,详细在瞭解法轮功受迫害真相

 

www.minghui.org/mh/articles/2013/6/10/%E6%B8%A9%E5%93%A5%...

 

【明慧网二零一三年六月十日】(明慧记者王枚温哥华报导)二零一三年六月八日,加拿大温哥华法轮功学员在市中心艺术馆前集会和集体炼功,向人们展示法轮大法的美好,揭露中共对法轮功长达近十四年的迫害。在中国亲身经受过劳教所、监狱及看守所酷刑迫害的学员现身说法,讲述自己遭迫害事实及曾经被强制验血,差点成为活摘器官对象的经历,并呼吁人们持续关注并发声,制止中共迫害

 

险成活摘器官的受害者

 

来自辽宁省沈阳的荆天讲述了他们一家这十几年来遭受的迫害。她和妹妹荆采在二零零三年被非法判刑十三年、弟弟荆渔判十年,妈妈陈军被非法判刑三年。在被关押期间,荆天和家人都受尽非人的摧残,她和妹妹在被监狱医院认为不行了的时候才被保外就医,后来在各方的营救下来到了海外。弟弟在二零一零年十二月才被释放。妈妈在受尽折磨和恐吓后,于二零一一年去世。

 

既是受害者也是见证者

 

来自中国吉林省长春的法轮功学员唐风讲到自己曾多次被绑架,两次被刑事拘留分别达七个月,被折磨得骨瘦如柴、下肢肌肉萎缩、没有了知觉。一次是爬着逃出来,一次是被家人背回家。劳教所的酷刑,如,毒打、不让睡觉、电棍电生殖器、手铐勒、坐铁椅子、抹辣椒、浇凉水、头扣铁桶敲打、强光照射眼睛、打火机烫、烟熏、灌酒、搧耳光、强行让不停的说话等,唐风全都经历过。

 

作为中共迫害法轮功的活见证之一,唐风直接见证了大法弟子刘海波被迫害致死,间接见证了王可非、姜勇、徐淑香、刘成军、于丽新、李秋、邹本慧、王守慧、 刘博扬、张贵彪、戢景昌等多名大法弟子被迫害致死。唐风也间接见证了吴淑兰、张立新、辛长年、陈晶(夫妇)、亚泰大街某大姨等多名大法弟子在中共长期高压恐怖的迫害下,悲愤离世。

 

呼吁国际社会高度关注

 

温哥华法轮功发言人张素表示,揭露中共对法轮功学员的迫害,希望更多民众瞭解法轮功受迫害真相,特别是劳教所的酷刑,及中共活体摘取法轮功学员器官的罪行,也是希望正在美国访问的习近平能够听到全球法轮功学员的呼声,摆正自己的位置,停止迫害,法办迫害元凶。张素表示会把签名交给加拿大政府,希望加拿大政府为阻止迫害能够更多的发声 ,维护人类的基本人权。

 

温哥华法轮功学员在集会期间穿插着炼功、讲真相和向世人征集签名,许多行人在瞭解真相后,纷纷在呼吁停止迫害法轮功、追查活摘器官的提案上签名。一位来自亚洲在学院读书的学生Alisha Faza 听了真相后表示非常吃惊,她说自己是第一次听到这样可怕的事情,她表示回去要写文章,让更多的人知道。

   

New Eggcubism work.

Recycled cardboard, 6 layers of eggcartons, pulp paper clay, acrylic paint, and led light strips behind the work.

Dimensions: 93 x 245 x 30 cm. For more information: info@ennodekroon.nl

博物馆馆长:神韵唤醒华夏精神 无懈可击

 

big5.minghui.org/mh/articles/2012/4/11/%E5%96%9A%E9%86%92...

 

明慧网二零一二年四月十一日】(明慧记者黄宇生台湾桃园报导)二零一二年四月八日,美国神韵纽约艺术团在台湾桃园县展演中心的最后一场演出在满场观众的赞叹声中落下帷幕,完美画下了该团此次在台湾共三十七场演出场场爆满的句号。令艺文界人士惊叹不可思议,也在台湾艺文界创下另一项“神韵奇迹”。

 

博物馆馆长:神韵唤醒华夏精神 无懈可击

 

台湾小故宫森磊观博物馆馆长陈学明博士,和家人从台中赶来位居北部的桃园县展演艺文中心,欣赏神韵纽约艺术团在台湾最后一场演出,并在中场及结束时接受采访

 

神韵演出天衣无缝 令人惊叹

 

对于足迹遍布欧洲及中国等世界各地的陈学明而言,他表示,首度观赏神韵的演出令他非常惊讶,因为看过世界各地的文艺表演,很难得看到像神韵如此好的表演。神韵演出不论整体的设计、规划以及舞蹈、音乐、天幕间的搭配与连接是如此流畅、天衣无缝,让他惊叹。

 

其中,他觉得在服饰、演员的气质容貌等,相当合乎中华文化的品质,尤其节目内涵的诠释不是一般人所能瞭解的。他以《金猴出世》为例,尽管美猴王神通广大,但是仍然逃不过如来佛的手掌心,并在如来的训示和教诲下,陪唐僧走上西天取经之路,节目体现了人们敬佛之心。

 

因此,他对于饰演孙悟空的演员表现,他赞美有加的说:“表演的太好了。”因为,舞蹈演员的肢体动作和天幕的一出一进,以及现场乐团的伴奏之间,动作能衔接得如此流畅,简直无懈可击。

 

神韵演出天衣无缝 令人惊叹

 

对于足迹遍布欧洲及中国等世界各地的陈学明而言,他表示,首度观赏神韵的演出令他非常惊讶,因为看过世界各地的文艺表演,很难得看到像神韵如此好的表演。神韵演出不论整体的设计、规划以及舞蹈、音乐、天幕间的搭配与连接是如此流畅、天衣无缝,让他惊叹。

 

其中,他觉得在服饰、演员的气质容貌等,相当合乎中华文化的品质,尤其节目内涵的诠释不是一般人所能瞭解的。他以《金猴出世》为例,尽管美猴王神通广大,但是仍然逃不过如来佛的手掌心,并在如来的训示和教诲下,陪唐僧走上西天取经之路,节目体现了人们敬佛之心。

 

因此,他对于饰演孙悟空的演员表现,他赞美有加的说:“表演的太好了。”因为,舞蹈演员的肢体动作和天幕的一出一进,以及现场乐团的伴奏之间,动作能衔接得如此流畅,简直无懈可击。

代国际股份有限公司董事长郑世寅(左),与港口事业股份有限公司董事长黄国雄(右)

 

明慧网二零一一年四月六日】(明慧记者郑语焉台湾综合报导)神韵艺术团连续第五年应邀莅临台湾,自二零一一年三月十二日起至四月十七日,依序在桃园、基隆、台中、嘉义、台北、高雄、台南、彰化八大城市巡回演出,其中桃园、基隆为首度上演,演出城市规模创下历年新高。

 

www.minghui.org/mh/articles/2011/4/6/%E7%A5%9E%E9%9F%B5%E...

 

至本报导截稿日,神韵艺术团已在桃园、基隆、台中、嘉义、台北进行二十六场演出,观众爆满,佳评如潮,神韵回应要求,将于四月十九至二十一日三天回师台北市国父纪念馆加演三场,以飨向隅以及渴望再度观赏的民众。

神 韵以纯善纯美的艺术形式,再现五千年正统的中国古文化,在短短两个多小时的节目中,带领观众穿越时空、跨越古今,饱览中华五千年神传文明与历史的经过。从 万古久远的神佛天国世界,穿越大秦、大唐、大清等朗朗天朝盛世,及至现今社会。各朝各代的经典辉煌,历历在目的在观众眼前流转,彷佛打开人们曾经身处的远 古记忆,从而对节目内容深感共鸣、感动不已。神韵艺术家们出神入化的纯青造诣,触动艺术、文化、政商等各界主流。

 

郑世寅董事长所经营的世代国际股份有限公司代理BBC World、HBO、Cinemax等知名的电视、电影频道。郑世寅于三月二十日晚观赏神韵演出后盛赞:“演出没有冷场,看完心情很轻松,很舒服。我只能说:‘赞赞赞’!”郑世寅表示,自己在聆听神韵歌唱家演唱时体会:“他有一个主题,我的感觉,世人可能以前都是‘天上仙’,我们下来世间,要重新再次修好自己,所以让我觉得,以后更需要谦虚、谦卑把自己修好,回天上。神韵劝人向善,所以我觉得很棒,就觉得很棒!”

胶彩画家张秀燕(左)与丈夫一同观赏神神韵晚会

 

明慧网二零一一年四月六日】(明慧记者郑语焉台湾综合报导)神韵艺术团连续第五年应邀莅临台湾,自二零一一年三月十二日起至四月十七日,依序在桃园、基隆、台中、嘉义、台北、高雄、台南、彰化八大城市巡回演出,其中桃园、基隆为首度上演,演出城市规模创下历年新高。

 

www.minghui.org/mh/articles/2011/4/6/%E7%A5%9E%E9%9F%B5%E...

 

至本报导截稿日,神韵艺术团已在桃园、基隆、台中、嘉义、台北进行二十六场演出,观众爆满,佳评如潮,神韵回应要求,将于四月十九至二十一日三天回师台北市国父纪念馆加演三场,以飨向隅以及渴望再度观赏的民众。

神 韵以纯善纯美的艺术形式,再现五千年正统的中国古文化,在短短两个多小时的节目中,带领观众穿越时空、跨越古今,饱览中华五千年神传文明与历史的经过。从 万古久远的神佛天国世界,穿越大秦、大唐、大清等朗朗天朝盛世,及至现今社会。各朝各代的经典辉煌,历历在目的在观众眼前流转,彷佛打开人们曾经身处的远 古记忆,从而对节目内容深感共鸣、感动不已。神韵艺术家们出神入化的纯青造诣,触动艺术、文化、政商等各界主流。

 

胶彩画家张秀燕偕同夫婿观赏二十五日的神韵演出后,赞叹神韵国际艺术团真正发扬了中华文化。她说:“我很喜欢中华民族舞蹈,神韵将民族舞蹈的精髓传递到全球,值得骄傲。观赏神韵演出后,可以看到很完整的几千年文化。神韵将文化的精髓用音乐、舞蹈做一个融合,做一个最完整的艺术诠释,达到艺术的最高境界。”

 

第三届全世界华人人物写实油画大赛获奖选手在颁奖典礼上

 

big5.minghui.org/mh/articles/2011/12/2/%E7%AC%AC%E4%B8%89...

 

明慧网二零一一年十二月二日】(明慧记者采菊纽约综合报导)第三届“全世界华人人物写实油画大赛”入围决赛作品展于二零一一年十一月二十八至十二月三日在纽约萨玛港笛艺术馆(Salmagundi Art Club)公开展出。艺术重建中心(Art Renewal Center)总裁弗雷德-罗斯(Fred Ross)先生表示,非常荣幸参加这个比赛(的颁奖仪式),以恢复正统美术为目的新唐人油画大赛证明了传统回归的自然和必然。

 

术重建中心总裁弗雷德-罗斯说:“今天在这个比赛中,我们见证到绘画等美术正在回归到正确的位置上来,(比赛)也证明美术只有使用写实主义的语汇和法则才能达到她的顶峰。”

 

大赛评委会主席张昆仑教授表示,全部入围作品的特点是都符合大赛的要求和标准,用传统写实的油画技法表现出纯真、纯善、纯美的中国优秀的传统理念。有一些精品佳作甚至达到了超凡脱俗的意境。

真相洗涤人心(图)—大陆来台观光的游客在真相展板前驻足

 

big5.minghui.org/mh/articles/2010/4/16/221604.html

 

【明慧网二零一零年四月十六日】(明慧记者郑语焉台湾台北采访报导)位于台北市仁爱、逸仙、忠孝东以及光复南路四大道路中心位置的“国父纪念馆”是为纪念孙中山先生,依中国建筑的特色而建,室内摆设相关文物,供海内外人士瞻仰。外型巍峨庄严的建筑本体,坐落在绿草如茵,花木扶疏的中山公园,成为游人流连休憩以及亲子欢乐的场所,全馆整体兼具文化艺术教育、生活休闲及学术研究的功能,因而也是中国大陆观光团必游的重要景点之一。

 

经常来此的民众以及带团导游不难发现,近一年以来,无论阴晴寒暑,每天总有那么一群法轮功学员,身着写有“真、善、忍”的金黄色背心,在纪念馆正门右侧回廊的左右两边炼功。民众依然来往于空出的中间走道,休闲行止不受任何影响。反倒是祥和悦耳的炼功音乐以及宁静殊胜的场景,成为过往民众目光聚焦的亮点。游客拿起相机拍照已是司空见惯,也常有兴趣盎然地与炼功场景合照的情形发生。每天时常可见的是游客如被磁铁吸引般的注视,来自大陆的观光客有的利用入出纪念馆之际不时回头探望,越来越多人则站在炼功队伍面前直接观看。

 

洋人也炼法轮功

 

“啊,法轮功!他们在炼法轮功。”“啥奇的,听说台湾到处可见。”“人家可以自由炼的。”这几句已是每天都可好几回听到的对话,“啊,洋人也在炼呀!”“啥惊的,听说好多国家(的人)都炼。”“那边的照片就有,挺好。”

 

来自比利时的范德邦(Thomas),十三岁时跟着母亲得法,走进法轮大法修炼,现年不到二十岁的他,能说六种语言。为想读懂中文的《转法轮》,甚至进一步能用华语直接跟大陆观光客讲清法轮功真相,去年(二零零九年)八月来到台湾学习中文,利用课余时间来此炼功弘法,对于自己经常成为游客摄影的目标已经习以为常。

 

真相涤人心

 

纪念馆正门右侧斜对面的大停车场,络绎不绝的大型游览车,一辆辆接送一批批的大陆观光客来来往往。出入停车场必经处的行砖道边,一排三十来幅真相展板映入眼帘,经常有三五成群的观光客停留在展板前观看法轮功真相材料。

 

法轮大法弘传世界各地的炼功照片,壮观殊胜引人赞叹不已,中共迫害大陆法轮功学员致伤、致残、致死,甚至活摘器官的血淋淋的照片触目惊心,许多人不敢相信自己的眼睛。小型电视播放《伪火》影片,揭穿“天安门自焚”伪案的造假欺骗,不少人恍然大悟,赞佩揭穿中共造假伎俩的人真有洞察明睿的慧眼。前不久“追查国际”发布的“一位目击者披露法轮功学员被活摘器官经过”的录音,直令听者震惊、不忍,惊呼怎会有这等惨绝人寰的恶事!

 

面对残忍的迫害,一位中年妇女频问:“为什么?!”当看到西班牙法庭及阿根廷法官追诉与裁决逮捕江泽民、罗干等迫害法轮功的元凶的消息时,她脸上不禁露出欣慰的神情。

爱丁堡国际艺术节大游行上的法轮功队伍

 

big5.minghui.org/mh/articles/2008/8/5/183456.html

 

【明慧网二零零八年八月五日】(明慧记者雪瑞爱丁堡报导)一年一度的爱丁堡国际艺术节是这座苏格兰历史名城的年度最大盛事,吸引了英国本土及来自世界各地的众多游客前往观看。二零零八年度的艺术节以八月三日的大游行拉开序幕。连续第七年参加该活动的法轮功队伍再次成为大游行的亮点。

 

据主办方介绍,参加艺术节大游行的团体来自世界各地,共八十多个,人数达三千多人,预估会有十五万人观看游行。

 

英国法轮功学员已是连续第七年参加爱丁堡国际艺术节大游行。此前,中共驻爱丁堡领馆企图施压艺术节大游行主办方不让法轮功学员参加游行,结果又一次徒劳而返。主办方一如既往的对法轮功团体表示欢迎,并期待法轮功学员为大游行再添亮色。

1 3 4 5 6 7 ••• 79 80