new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged سایت

كي از روستاهاي جذاب و تاريخي شهرستان املش گيلان روستاي اُمام(omam)مي باشد. جذابیت این روستا بیشتر به خاطر تلفیق معماری با طبیعته. روستای اُمام در 60 کیلومتری جنوب شهر املش قرار داره و دسترسی به اون، از راه املش، رحیم آباد، گرمابدشت و پس از عبور از روستا های زیاز، آغوزبُن، شَوَک، هُلوبُن دَرَه، مُطَلّا کوه، دره ی کاکرود و طی حدود 2 کیلومتر جاده خاکی، مُیَسَّره. این روستای تاریخی از اواخر دوره ی صفوی تا سال 1357 مرکز خوانین شهر املش بود. کاوش های باستان شناسی در دامنه های شمالی و جنوبی این منطقه، منجر به شناسایی گورستان هایی شدند که قدمت این روستا رو به 3500 سال پیش می رسونه. آب وهوای خوب، مراتع سرسØ%A

أحمد حلمي ابن بنت خالتي

  

Ahmed helmy

Masjed eltaeem _ KSA 2005

via ب٠گزارش ÙبساÛت Ø®Ø¨Ø±Û Ùرزش Ù

Ø§Ø Ø§Ø¸Ùار Ùظر عجÛب زÛ٠اÙدÛ٠زÛدا٠در رابط٠با گرت بÛ٠باعث شد Ú©Ù ÙاÙ

Ù

ÙاجÙ

ÙÙØ²Û Ø¯Ùبار٠تÛتر ÙÙ

٠رساÙÙâÙØ§Û Ø¬Ùا٠شÙد. سرÙ

Ø±Ø¨Û Ø±Ø¦Ø§Ù Ù

ادرÛد پس از شکست تÛÙ

Ø´ Ù

Ùاب٠باÛر٠Ù

ÙÙÛØ® Ú¯Ùت: Ùرار است بÛ٠از تÛÙ

جدا Ø´ÙØ¯Ø Ø§Û٠اتÙا٠Ùردا بÛÙتد Ú٠بÙتر. در اÛ٠شراÛØ· رÙزÙاÙ

٠اÛÙدÛÙ¾Ùدت اعÙاÙ

کرد Ú©Ù ÙزدÛکا٠ÙÛÙ

Ø§Ø±Ø Ø¨Ø§Ø²Ûک٠برزÛÙÛ Ø±Ø§ ب٠رئا٠Ù

ادرÛد Ù¾ÛØ´ÙÙاد دادÙد Ù Ù

ÛâØ®ÙاÙÙد ا٠را با گرت بÛÙ Ù

عاÙض٠کÙÙد. باشگا٠اسپاÙÛاÛÛ Ø¨Ø§ پرداخت Û¹Û° Ù

ÛÙÛÙÙ ÛÙر٠ب٠ÙÙ

را٠بÛÙ Ù

ÛâتÙاÙد ستار٠برزÛÙÛ Ø±Ø§ جذب Ú©Ùد. ب٠Ùظر Ù

Ûâرسد Ù¾Ø§Ø±Û Ø³Ù ÚرÙ

٠از اÛÙ Ù¾ÛØ´ÙÙاد استÙبا٠کÙد. Ø¢ÛÙد٠ÙÛÙ

ار Û²Û· ساÙÙ ÙÙÙز در ÙاÙÙâØ§Û Ø§Ø² ابÙاÙ

Ùرار دارد ٠در اÛ٠تابستا٠Ù

داÙ

از آ٠صØ-بت Ù

ÛâØ´Ùد. Ù

ÙاجÙ

برزÛÙÛ Ù

ÛâØ®ÙاÙد ب٠Ù

ÙÙع از Ù¾Ø§Ø±Û Ø³Ù ÚرÙ

٠جدا Ø´Ùد. ÙÙ

ÚÙÛ٠از Ù

اÙâÙا Ù¾ÛØ´ Ù¾ÛØ´ÙÙادÙاÛÛ Ø§Ø² جاÙب باشگا٠بارسÙÙÙا داشت٠است تا دÙبار٠ب٠تÛÙ

کاتاÙاÙÛ Ø¨Ø±Ú¯Ø±Ø¯Ø¯. ا٠پÛÙست٠ب٠PSG را در تابستا٠۲۰۱۷ ÛÚ© اشتبا٠Ù

ÛâداÙد. ÙÛÙ

ار Ù

ÛâØ®ÙاÙد Ù¾ÛØ´ از شرÙع ÙÛÚ¯ ÛÚ© ÙراÙس٠پارÛس را ترک Ú©Ùد. اظÙارات اخÛرش باعث خشÙ

Ø¨Ø§Ø´Ú¯Ø§Ù Ù¾Ø§Ø±Û Ø³Ù ÚرÙ

٠شد٠است. Ù¾ÛØ´ÙÙادÙØ§Û Ø¨Ø§Ø±Ø³ÙÙÙا از طر٠تÛÙ

ÙراÙسÙÛ Ù¾Ø°ÛرÙت٠Ùشد٠است. آبÛâاÙارÛâÙا ÙÙ

ÛâØ®ÙاÙÙد Ù¾Ù٠زÛØ§Ø¯Û Ø¯Ø± رابط٠با اÙتÙا٠Ù

ÙاجÙ

برزÛÙÛ Ø®Ø±Ø¬ Ú©ÙÙد. عÙاÙ٠بر بارسا Ù Ù

ادرÛد اÛ٠بازÛک٠از ÛÙÙÙتÙØ³Ø Ø¨Ø§Ûر٠Ù

ÙÙÛØ® Ù Ù

ÙÚسترÛÙÙاÛتد ÙÛز Ù¾ÛØ´ÙÙاد دارد. اÙ

Ø¶Ø§Û Ùرارداد با تÛÙ

اÙÚ¯ÙÛØ³Û Ø§Ø-تÙ

ا٠کÙ

Û Ø¯Ø§Ø±Ø¯ ÚÙ٠ب٠ÙÛÚ¯ ÙÙرÙ

اÙا٠ارÙپا صعÙد Ùکرد٠است. اگر ÙÛÙ

ار در بارسا دÙستاÙÛ Ø¯Ø§Ø±Ø¯ در Ù

ادرÛد ÙÛز با ÚÙد بازÛک٠صÙ

ÛÙ

Û Ø§Ø³Øª. ÙÛÙÛسÛÙØ³Ø Ù

ارسÙ٠٠سرخÛ٠راÙ

Ùس در تÛÙ

زÛØ¯Ø§Ù Ø¨Ø§Ø²Û Ù

ÛâÚ©ÙÙد. از طرÙÛ Ú¯Ø±Øª بÛÙ Ù

Ù

ک٠است Ùص٠آÛÙد٠در ÙÛÚ¯ ÚÛ٠پا ب٠تÙÙ¾ Ø´Ùد. ساÛت آس اسپاÙÛا اعÙاÙ

کرد د٠تÛÙ

جÛاÙگس٠سÙÙÛÙÚ¯ ٠بÛجÛÙÚ¯ Ú¯Ùا٠خÙاÙا٠Ù

ÙاجÙ

ÙÙØ²Û ÙستÙد. اÛ٠تÛÙ

âÙا Ù

ÛâØ®ÙاÙÙد باÙاترÛ٠دستÙ

زد را ب٠بازÛÚ©Ù Ù

ادرÛد بدÙÙد. دستÙ

زد ساÙÛاÙ٠بÛÙ Û±Û´.Ûµ Ù

ÛÙÛÙÙ ÛÙر٠است ٠ب٠ÙÙ

Û٠خاطر تÛÙ

âÙØ§Û Ø²ÛØ§Ø¯Û ØªÙا٠پرداختش را ÙدارÙد. اگر Ø-ضÙر بÛ٠در ÚÛÙ ÙØ·Ø¹Û Ø´Ùد اÙتÙا٠ÙÛÙ

ار ب٠Ù

ادرÛد دÛگر اتÙا٠ÙØ®ÙاÙد اÙتاد. باÛد دÛد در۱۰ رÙز باÙÛ Ù

اÙد٠از Ùص٠٠اÙتÙاÙات Ú٠اتÙاÙâÙاÛÛ Ø±Ø® Ø®ÙاÙد داد. varzeshema.com/news/238375/Ù

عاÙضÙ-بÛÙ-Ù-ÙÛÙ

Ø...

در طلاق توافقی زن و شوهر قبل از ارائه دادخواست طلاق توافقی باید در مورد تمام آثار مالی و غیر مالی نکاح (مهریه، حضانت فرزند، اجرت امثل، وسایل منزل و..) با هم توافق کنند. اصلی ترین موضوع در این میان توافق بر سر مهریه و حضانت است، مرد مهریه را می پردازد و یا زن مهریه را می بخشد (البته باید توجه داشت که در مواردی می توان حتی بعد از طلاق که زوجه مهریه را بخشیده است، اقدام به گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی کرد) و در مورد حضانت نیز همین گونه است. تمام توافقات باید در صورت جلسه ای ثبت گردد و به امضای طرفین و شهود برسد. دادگاه توافقات زن و شوهر را برای تصمیم گیری ملاک قرار خواهد داد.

 

قبل از صدور حکم، قاضی زوج و زوجه را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد، البته می توانید از ابتدا به مشاوره مراجعه کرده و مشاور در صورت منصرف نشدن متقاضی از طلاق با مشخص کردن موارد توافق، موضوع را به دادگاه اطلاع خواهد داد.

پس از اعلام نظر مشاور خانواده به دادگاه، قاضی حکم عدم امکان سازش را صادر میکند. پس اعلام رای طرفین تنها سه ماه فرصت دارند تا برای اجرا شدن طلاق به دفتر خانه مراجعه کنند، در غیر اینصورت رای باطل شده و دوباره باید اقدام گردد.

 

عدم مراجعه زوج به دفترخانه: اگر بعد از گرفتن حکم عدم امکان سازش، زوج از مراجعه به دفترخانه امتناع کند و یا به هر دلیلی نتواند حضور یابد زوجه (خانوم) می تواند به دفترخانه مراجعه کرده و موضوع را مطرح نماید، در این مواقع دفترخانه برای زوج (مرد) احضاریه ارسال می نماید، در صورت بی توجهی دوباره زوج، زوجه می تواند برای گرفتن وکلات طلاق به دادگاه مراجعه کند.

mrdadyar.ir/agreement-divorce/

طبق توافقات صورت گرفته بین زن و مرد، دادگاه حکم به حضانت خواهد داد حتی اگر فرزند بالای هفت سال داشته باشد هم مادر می تواند حضانت را بر عهده بگیرد، اما در بسیاری از موارد زن وشوهر نمی توانند بر روی این موضوع به توافق برسند لذا در این مواقع با وجود این که طلاق از نوع طلاق توافقی است، دادگاه در مورد حضانت طبق قوانین برخورد خواهد کرد و حکم به حضانت پدر یا مادر خواهد داد.

mrdadyar.ir/agreement-divorce/

اساÙ

Ø© Ø-Ø´Ù

ت , #اساÙ

Ø© Ø-Ø´Ù

ت , @اساÙ

Ø© Ø-Ø´Ù

ت , #اساÙ

Ø©_Ø-Ø´Ù

ت