Edmonton, AB
Edmonton, Alberta.

Photographs taken in 2008.
3 photos · 1,942 views