صدها انسان بیگناه در بمباران شیمیایی روز گذشته سوریه کشته شدند. در حالی که فعالان مخالف دولت اسد ارتش سوریه را به انجام این عمل شنیع متهم می کنند، روسیه و ایران شورشی های افراطی سلفی را مسئول این جنایت می دانند. ورود بازرسان سلاح هایی شیمیایی سازمان ملل ب

    Newer Older

    صدها انسان بیگناه در بمباران شیمیایی روز گذشته سوریه کشته شدند. در حالی که فعالان مخالف دولت اسد ارتش سوریه را به انجام این عمل شنیع متهم می کنند، روسیه و ایران شورشی های افراطی سلفی را مسئول این جنایت می دانند. ورود بازرسان سلاح هایی شیمیایی سازمان ملل به دمشق تنها سه روز پیش از این حمله، احتمال دست داشتن گروههای تکفیری رادیکال وابسته به عربستان و قطر در این حمله را تقویت می کند. on.fb.me/19LgdRt

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts