• ... அரை மாவரைக்காணிக்கீழ் மூன்று மா ... - Kingsley2.com
 • மரவளர்க் காணிக் கி்ழழு - Kingsley2.com
 • மரக்காலில் அளக்கக் கடவ. நெல்லு?

  - to be measured in "Marakkaal"'s, a measure for grain - Kingsley2.com
 • some kind of grant/donation to build the temple, Kingo?
 • Not sure. too early to tell. - Kingsley2.com
 • கடவ நெல்லு - nKarthik
 • பணம் - nKarthik
 • ... ழலிற்றுப் பணமங்கலவன் கரைப் ... - Kingsley2.com
 • ... சேரியும் பறைச்சேரியும் வென்றான்? - Kingsley2.com

Tablet PC

Newer Older

Stone inscriptions in Tanjavur Temple. Dates back to 1010 AD.

addicted Eyes, gambarr, Kingsley2.com, and 3 other people added this photo to their favorites.

View 1 more comment

 1. Ravages 110 months ago | reply

  absolutely no idea Aarthy. Ancient tamil script found in Tanjavur. Inscribed on the walls of the Tanjavur temple.

 2. abhiiiiiii! 110 months ago | reply

  wouldnt be suprised if it read " ramya loves raju" like most historic temple sites these days !

 3. Ravages 110 months ago | reply

  LOL Sir Abhinav: But I hope not. They better not :)

 4. Ms. Soccer_Roo 110 months ago | reply

  Very cool.. Thanks for sharing.. :)

 5. Ravages 110 months ago | reply

  Thanks Sindi.

 6. Alex Vinter (aka Wam Mosely) 110 months ago | reply

  wow! soo old, i iwsh we knew what it said, must be important!! (:

 7. PicSeshu 110 months ago | reply

  Most likely sayings by saints (known as alvars) - that's my best guesstimate.

 8. Ravages 110 months ago | reply

  @WM & drolight: The temple history and other sources say these inscriptions detail out the story of the king who built this temple - Raja Raja Cholan. Besides the history of the chola kings, these stone inscriptions also detail the grants and contributions that went into building this temple, who paid what etc.

  A very important record of the tamil society in 1010 AD

 9. Kingsley2.com 110 months ago | reply

  Could you add this to the epigraphlings group that I've just started?

 10. Ravages 110 months ago | reply

  Kingo, posted. Can you also tell me what those words you marked of mean?
  C

 11. Kingsley2.com 110 months ago | reply

  I don't know.. but that's the point of the group. BTW, you need the permissions setting for this pick so that anyone can leave notes - otherwise we can't engage in a wiki style exercise.

 12. vennar_bank 110 months ago | reply

  I think this should be something called vattezhauthu. in tamil we had different forms during different stages and finally we rested to its current form.

 13. Ravages 110 months ago | reply

  @vennar_bank: Thanks. Yes, I do know of vattezhuthu. Thanks for the info

 14. mad22mat 109 months ago | reply

  it proves the age of tamil is an old language.

 15. Ravages 107 months ago | reply

  Thanks for the notes Karthik

 16. BFG80 [deleted] 98 months ago | reply

  Nice pic. I think was Raja Raja Cholan was a fascinating guy. Would be nice if someone could get the photos from the now not so secret inner chamber walls. There are some large paintings thought to date from Raja Raja Chola's period.

 17. BFG80 [deleted] 98 months ago | reply

  Ps. I don't know if that part has been sealed up gain but its between the walls of the inner temple where the Sivalingam is.
  see google videos-Chola

 18. Ravages 98 months ago | reply

  : Thanks for the comment, Jeyanthan. Will find out if the place is open the next time I go to Tanjavur.

 19. l.traube 86 months ago | reply


  Thanks a lot for having posted this beautiful photo!
  l.traube Write me! group

keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts