Vredeskerk, Amsterdam
The parish church of Onze-Lieve-Vrouwe Koningin van de Vrede [Our Lady Queen of Peace], or Vredeskerk [Peace Church] for short, located at Vredeskerkplein 1.

Construction of the church began 13 February 1923 and it was consecrated 07 August 1924. The name of the church must undoubtedly be seen in connection with the Great War of 1914-1918.

The church is built in a sober style, reminiscent of Romanesque architecture. At the time the Romanesque Revival style was a major trend in Dutch Catholic church building. There are no pillars in Vredeskerk, as the architect, Jos Bekkers, wanted all those attending Mass to have a view of the altar. To achieve this, the church has a timber roof instead of brick vaults, as is more usual.

Vredeskerk is located in what originally was a mainly Catholic working-class area, popularly known as “Papendorp” [Popish Village] – see the sets Papendorp - complex Amsteldijk and Papendorp - complex Het Oosten. It is on the corner of a block (enclosed by Pijnackerstraat, Van Hilligaertstraat, Ferdinand Bolstraat and Cornelis Troostplein) in which all other buildings originally were Catholic schools, convents and the like, most of them also designed by Jos Bekkers.

Papendorp, also built in the early 1920s, was part of the expansion Amsterdam underwent at the time: the area south of it was still undeveloped. The expansion also meant that the Catholic population increased and the parish of the church nearest Papendorp, Sint-Willibrorduskerk, was growing too large. A new parish was founded late 1918 and funds were raised to build a new church in order to relieve Sint-Willibrorduskerk.

Initially architect Jan Stuyt was commissioned, but his design for a domed church with a free-standing campanile was rejected as too expensive. Subsequently a competition was held, of which the design by Jos Bekkers was the winner. Bekkers (born in 1892) had started his career in the architectural firm of Eduard Cuypers and of that of his father, Peter Bekkers, whose firm he took over in 1910. Like his father, Jos Bekkers built several churches, but also other religious buildings, such as presbyteries, convents and Catholic schools buildings. Among his earlier designs is the church at Admiraal De Ruijterweg known as the Boomkerk (1911), the tower of which resembles that at the southwestern corner of Vredeskerk. During World War II Bekkers was for unclear reasons arrested by the Nazis; he died in Buchenwald concentration camp in January 1945.

Sint-Willibrorduskerk, at the corner of Ceintuurbaan and Amsteldijk, was torn down 1970-1971 after a new church at Van Ostadestraat had been taken into use. Because of the decrease in worshippers this parish was later amalgamated with that of Vredeskerk (in other words: the mother-parish joined her daughter). Vredeskerk thus became the only functioning Catholic church building in the Pijp.

The many stained-glass windows in the church were inserted in the course of time. From the 1970s on several parts of Vredeskerk were restored, most recently the main tower (2007) and the roof (2008-2009).

Today Vredeskerk is municipal heritage.

–:+{}+:–

De Parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouwe Koningin van de Vrede, of kortweg Vredeskerk, Vredeskerkplein 1.

De bouw van de Vredeskerk werd op 13 februari 1923 begonnen; de inwijding volgde op 7 augustus 1924. De naam van de kerk moet ongetwijfeld in samenhang met de Eerste Wereldoorlog worden gezien.

De kerk is opgetrokken in een sobere stijl die aan romaanse architectuur doet denken. De neoromaanse stijl was in Nederland toentertijd een belangrijke trend in de katholieke kerkenbouw. De Vredeskerk heeft geen zuilen omdat de architect, Jos Bekkers, alle misgangers zicht op het altaar wilde laten hebben. Om dit te mogelijk te maken heeft de kerk een houten in plaats van een meer gebruikelijk gewelfdak.

De Vredeskerk bevindt zich in wat oorspronkelijk een hoofdzakelijk katholieke arbeidersbuurt was, in de volksmond "Papendorp" genoemd – zie de sets Papendorp - complex Amsteldijk en Papendorp - complex Het Oosten. Hij staat op de hoek van een blok (omsloten door Pijnackerstraat, Van Hilligaertstraat, Ferdinand Bolstraat en Cornelis Troostplein) dat oorspronkelijk voor het overige uitsluitend katholieke scholen, kloosters en dergelijke omvatte, de meeste eveneens door Jos Bekkers ontworpen.

Papendorp, dat ook in de vroege jaren '20 is gebouwd, maakte deel uit van de uitbreidingen die Amsterdam op dat moment doormaakte: het gebied ten zuiden ervan was nog onbebouwd. De uitbreiding betekende ook dat het katholieke bevolkingsdeel toenam en dat de parochie van de kerk die zich het dichtst bij Papendorp bevond, Sint-Willibrorduskerk, te groot werd. In 1918 werd een nieuwe parochie gesticht en er werd geld bijeengebracht voor een nieuwe kerk ter ontlasting van de Sint-Willibrorduskerk.

In eerste instantie kreeg de architect Jan Stuyt de opdracht een ontwerp te maken, maar de kerk met een koepel en een vrijstaande kerktoren die hij ontwierp werd te duur bevonden. Vervolgens werd een wedstrijd uitgeschreven waaruit het ontwerp van Jos Bekkers als winnaar tevoorschijn kwam. Bekkers (geboren in 1892) was zijn loopbaan begonnen in het architectenkantoor van Eduard Cuypers en dat van zijn vader, Peter Bekkers, wiens kantoor hij in 1910 overnam. Net als zijn vader bouwde Jos Bekkers verscheidene kerken, maar ook andere godsdienstige gebouwen, zoals pastorieën, kloosters en katholieke scholen. Tot zijn eerdere ontwerpen behoort de kerk aan de Admiraal De Ruijterweg die bekend is als de Boomkerk (1911) en waarvan de toren lijkt op die op de zuidwestelijke hoek van de Vredeskerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Bekkers om onduidelijke redenen door de Nazis gearresteerd; hij stierf in januari 1945 in het concentratiekamp Buchenwald.

De Sint-Willibrorduskerk, op de hoek van de Ceintuurbaan en de Amsteldijk, werd in 1970-1971 afgebroken nadat er in de Van Ostadestraat een nieuwe kerk in gebruik was genomen. Vanwege het dalend aantal kerkgangers werd deze parochie later samengevoegd met die van de Vredeskerk (met andere woorden: de moederparochie ging op in haar dochter). De Vredeskerk werd daarmee het enige nog functionerende kerkgebouw in de Pijp.

De vele glas-in-loodramen in de kerk werden in de loop der jaren aangebracht. Vanaf de jaren '70 werden verscheidene gedeelten van de Vredeskerk gerestaureerd, het meest recent de hoofdtoren (2007) en het dak (2008-2009).

Tegenwoordig is de Vredeskerk een gemeentemonument.
11 photos · 271 views