செங்கல் • Madurai

  Newer Older


  Life in town - Albert bridge over the Vaigai River

  From sand to brick, from brick to house, the only thing we all do a life long ...
  moving things from here to there, creating a useful order,
  often at the cost of leaving a destructive disorder.
  oochappan ©®

  danichro, Fat Burns ☮, MarcoIE, and 11 other people added this photo to their favorites.

  1. Dean Forbes 35 months ago | reply

   Well said, well seen.

  2. Cafezinho❞ 35 months ago | reply

   Great documentary style you have!

  3. KittyKaht 35 months ago | reply

   I am liking all the earthy colour tones

  4. ericrstoner 35 months ago | reply

   Excellent composition . . . and words of wisdom.

  5. Marcello_14 35 months ago | reply

   Superbe scène ! Les briques forment un très beau décor.

  6. maenhout.john 35 months ago | reply

   Hi Henk,
   Een goede manier om te blijven rechtlopen, maar gemeot het maar doen de ganse dag.
   Mooi beeld.
   John

  7. hapulcu 35 months ago | reply

   Fantastic portrait, great capture Henk.

  8. Nino di Bari (ndb1958) 35 months ago | reply

   Nice image of the working class heros.

  9. livia.com 35 months ago | reply

   Beautiful capture of working people, well done TFS

  10. Tetley T 34 months ago | reply

   Great shot!

  11. peterpics1 34 months ago | reply

   Love the stack of hand made bricks. Great composition as usual.

  12. bag_lady 34 months ago | reply

   I just love the colours in this street shot, it has a lovely quality to it

  13. Olivier Simard Photographie 34 months ago | reply

   Comme la construction de la société...belle métaphore!

  14. Maurice Albray 34 months ago | reply

   Remarquable photo pleine de vie.

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts