new icn messageflickr-free-ic3d pan white
#EUoppsWales: Inquiry into EU funding opportunities 2014 - 2020 / #cyfUECYmru: Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014 - 2020 | by Welsh Parliament / Senedd Cymru
Back to photostream

#EUoppsWales: Inquiry into EU funding opportunities 2014 - 2020 / #cyfUECYmru: Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014 - 2020

Wales must exploit more EU funding opportunities – says National Assembly committee

 

Bilingual drama series Hinterland/Y Gwyll is an excellent example of how Wales can benefit from EU funding opportunities – according to the National Assembly’s Enterprise and Business Committee.

 

The Committee has conducted an inquiry examining a range of funding streams available to Wales for 2014-2020, building on the Committee’s previous work on Structural Funding and the EU’s new research programme Horizon 2020.

 

There is currently around €42billion (£33billion) available across the EU through initiatives such as Erasmus+, INTERREG, Creative Europe, and Connecting Europe. The Committee was keen to see how much priority is given to making the most of these opportunities in Wales by the Welsh Government and other organisations.

 

It concluded that Wales’s creative sector is leading the way in unlocking European funds, while there is also evidence that some parts of the Welsh higher and further education sectors are also performing well in accessing funding. Yet these are exceptions rather than the rule.

 

The Committee concluded that the over-emphasis on Structural Funds and Rural Development Programmes in Wales means that the significant opportunities provided by other funding programmes haven’t been properly realised.

 

The Committee heard that Scotland and Ireland have a much more joined-up strategic approach to applying for such funds and wants to see a coherent strategy for all EU policy and funding programmes, which can maximise engagement from Wales and create synergy with Welsh Government priorities and initiatives.

 

The Committee has also called for the establishment of an ‘EU funding champion’ to drive delivery and implementation of the Welsh Government’s new EU strategy.

 

 

Rhaid i Gymru fanteisio mwy ar gyfleoedd cyllid yr UE - yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol

 

Mae'r gyfres ddrama ddwyieithog Y Gwyll/Hinterland yn enghraifft wych o'r modd y gall Cymru elwa ar gyfleoedd cyllid yr UE - yn ôl Pwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad Cenedlaethol.

 

Mae'r Pwyllgor wedi cynnal ymchwiliad i'r ffrydiau ariannu sydd ar gael i Gymru ar gyfer 2014-20, a hynny ar sail ei waith blaenorol ar ariannu strwythurol a Horizon 2020, sef rhaglen ymchwil newydd yr UE .

 

Mae tua €42 biliwn (£33 biliwn) ar gael drwy'r UE drwy fentrau fel Erasmus+, INTERREG, Ewrop Greadigol, a Chyfleuster Cysylltu Ewrop, felly roedd y Pwyllgor yn awyddus i weld i ba raddau y mae gwneud y gorau o'r cyfleodd hyn yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill.

 

Casglodd y Pwyllgor Menter a Busnes mai sector creadigol Cymru sy'n arwain y ffordd o ran rhyddhau cronfeydd Ewropeaidd, ond mae tystiolaeth hefyd bod rhannau o'r sector addysg uwch a’r sector addysg bellach yn perfformio'n dda o ran cael mynediad at gyllid. Mae'r enghreifftiau hyn yn eithriad i'r rheol, sut bynnag.

 

Daeth y Pwyllgor i'r casgliad bod pwysleisio'n ormodol ar Gronfeydd Strwythurol a Rhaglenni Datblygu Gwledig yng Nghymru yn golygu nad yw'r cyfleoedd sylweddol y mae rhaglenni ariannu eraill yn eu cynnig wedi cael eu gwireddu'n iawn.

 

Clywodd y Pwyllgor fod dulliau’r Alban ac Iwerddon ar gyfer gwneud cais am gyllid o'r fath yn llawer mwy strategol a chydlynol.

 

Felly, mae'r Pwyllgor am weld strategaeth gydlynol ar gyfer holl raglenni polisi a chyllid yr UE er mwyn gwneud y gorau o ymgysylltu o du Cymru ac i greu synergedd â blaenoriaethau a mentrau Llywodraeth Cymru.

 

Mae'r Pwyllgor hefyd wedi galw am i 'hyrwyddwr cyllid yr UE' gael ei sefydlu er mwyn gyrru strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer yr UE o ran ei chyflawni a’i gweithredu

 

3,896 views
1 fave
0 comments
Taken on July 16, 2014