new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Participation in sport / Lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon | by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
Back to photostream

Participation in sport / Lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon

Costs, sedentary lifestyle and lack of choice are all barriers which must be overcome to get more people in Wales taking part in sport, according to a National Assembly committee.

 

The Communities, Equality and Local Government Committee also heard evidence that encouragement to take part in sport needs to start at an early age but that a lot of people were put off early on because of their experience of physical education in schools.

 

As an example the Committee was told that girls were generally very keen to play sports like hockey and netball between ages 7-9 but tended to drop out around 10-11. Reasons for this included concerns about body image and lack of availability of preferred activities such as fitness work or dance.

 

Barriers to participation in the LGBT community included fears over homophobia, biphobia and transphobia. Black and Minority Ethnic groups highlighted problems with discrimination, along with unsuitable equipment and environments for women of certain faiths.

 

www.assemblywales.org

 

Mae costau, bywyd eisteddog a diffyg dewis yn rhwystrau y mae'n rhaid eu goresgyn er mwyn cael mwy o bobl yng Nghymru yn cymryd rhan mewn chwaraeon, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.

 

Clywodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol dystiolaeth hefyd fod rhaid annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon yn gynnar yn eu bywydau, ond bod llawer o bobl yn diflasu yn ifanc oherwydd eu profiadau o addysg gorfforol yn yr ysgol.

 

Er enghraifft, clywodd y Pwyllgor fod merched yn gyffredinol yn awyddus iawn i chwarae chwaraeon fel hoci a phêl-rwyd rhwng 7 a 9 oed, ond eu bod yn tueddu i golli diddordeb oddeutu 10 i 11 oed. Ymysg y rhesymau am hyn y mae pryderon am ddelwedd y corff a phrinder y gweithgareddau a fyddai orau gan rai, megis gwaith ffitrwydd neu ddawns.

 

O ran y gymuned LGBT, mae’r rhwystrau yn cynnwys ofnau ynghylch homoffobia, biffobia a thrawsffobia. Tynnodd grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig sylw at broblemau o ran gwahaniaethu, a phroblemau gydag offer ac amgylcheddau anaddas i fenywod o rai crefyddau.

 

www.cynulliadcymru.org

8,374 views
1 fave
0 comments
Taken on March 13, 2014