1828-1829 წწ. თურქეთთან ომის თეატრის რუკა

  Newer Older

  შემდგენელი: პოლკოვნიკი ტომკიევი;
  ლითოგრაფია: კავკასიის სამხედრო-ტოპოგრაფიული განყოფილება
  სრული სათაური: Карта театра войны с Турцией 1828-1829 гг.
  თარგმანი: 1828-1829 წწ. თურქეთთან ომის თეატრის რუკა
  შინაარსი: რუკაზე ასახულია 1828-1929 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომის თეატრი; სამხრეთ კავკასია (ტერიტორია შავ და კასპიის ზღვებს შორის), ასევე ჩრდილოეთ კავკასიის ნაწილი და თურქეთისა და სპარსეთის მიმდებარე ტერიტორიები. სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიის ნაწილი წარმოდგენილია, მხოლოდ სოხუმის ოლქის ჩათვლით.
  ტექნიკური აღწერილობა: ზომა: 49.17X64.47; მასშტაბი: 40 ვერსტი დიუმზე; კარტოგრაფიული ბადე არა აქვს; ტონალობა: ფერადი; მასალა: ქაღალდი; ენა: რუსული
  ბიბლიოგრაფია: Утверждение русского владычества на Кавказе. Том IV. Часть 2, под руководством бывш. Начальника штаба Кавказск. Воен. Округа ген.-лейт. Н. Н. Блявскаго. Издание военно-Историческаго отдела при штабе Кавказскаго военнаго округа под редакцией генерал-маиора Потто, Тифлис, 1908, დანართი

  შენიშვნა: პოლკოვნიკი ტომკეევი ივანე (1859-1916) - რუსეთ-თურქეთის ომის (1877-1878) მონაწილე, ახალ-ტეკინის ექსპედიციის (1880-81) მონაწილე, თბილისის საქვეითო იუნკრების სასწავლებლის გამგე, თბილისის კადეტთა კორპუსის დირექტორი.

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts