სვანეთის ადმინისტრაციულ-გეოგრაფიული რუკა, 1925 წელი

  Newer Older

  სრული სათაური: სვანეთის ადმინისტრაციულ-გეოგრაფიული რუკა

  შედგენილი ეგნ. გაბლიანის რედაქტორობით ტოპ. ევ. ბარამიძის მიერ
  გამომცემელი: საქართველოს სსრ სახ. გამომცემლობა

  ტექნიკური აღწერილობა: ზომა: 59X51.45; მასშტაბი: 5 ვერსი დიუმზე; ტონალობა: ფერადი; მასალა: ქაღალდი; ენა: ქართული

  შენიშვნა: წიგნიდან “Записки Кавказского отдела императорского русскаго географичeскаго общества”, წიგნი VI, დ. კოვალენკოს რედაქციით. თბილისი, 1864 წელი

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts