Linh Bảo và Thân Hữu
Đây là kho sách chứa những truyện tôi đánh máy lại các truyện từ sách cô Linh Bảo và các mẫu truyện bạn bè thân quyến viết về Cô, sẽ có những "typo" khi đánh máy, nếu có thấy xin chỉ dùm để sửa, đa tạ

MyNgoc
77 photos · 192 views