อบรม Sony Vegas Pro ปี 2560
ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สพม. 29 อุบลราชธานี "การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วย Sony Vegas Pro" วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
257 photos · 44 views
1 3