aruLALa perumAL emperumanAr thirunakshathram srIvilliputhUr srI kuppan iyengar maNdapam - 2013
Photos from sathumarai thirunAL of aruLALa perumAL emperumanAr thirunakshathram at srIvilliputhUr srI kuppan iyengar maNdapam - 2013
121 photos · 212 views
1