Kenji Wang > Collections

Kenji Wang 婚禮攝影
在我的鏡頭間 以一個不同的角度 帶出整場的影像故事....
由鏡頭內的影像呈現 讓你體驗 當下每一刻的感動......

Photo by Kenji Wang
Kenji5427@gmail.com
Tel: 0916165427
kenjiphoto.co
www.facebook.com/KDHstudio