OpenSolaris & Java at Aizu

    Newer Older

    TOP LEFT TO RIGHT: Miki Matsui, Masaki Katakai, Takayuki Okazaki, Akira Ohsone, Takanobu Masuzuki, Nobuchika Kobayashi, Satoshi Kawai, Shingo Takamatsu. BOTTON LEFT TO RIGHT: Hiroaki Nozaki, Kazuya Kawahara, Fumihiko Iwabuchi, Kenji Funasaki, Mitsuru Sasanuma. Missing: Me.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts