Y Gymanfa Gyffredinol
Cynhaliwyd y Gymanfa Gyffredinol yn Aberystwyth 6 – 8 Gorffennaf 2015 a chynrychiolwyd Henaduriaeth Arfon yno gan y Llywydd a’r Ysgrifennydd ynghyd â Miss Elsbeth Jones, Mrs Edwina Morgan a Mr Bob Morris. Yn ystod y gweithgareddau traddododd Mr Bob Morris ddarlith Cymdeithas Hanes Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar y testun ‘Thomas Gee – Saernïwr yntau drych o’i gyfnod?’. Roedd yn ddarlith fywiog a diddorol iawn yn rhoi cipolwg ar hanes y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn ogystal ag yn canolbwyntio ar gyfraniad nodedig Thomas Gee i fywyd crefyddol, diwylliannol a gwleidyddol ei ddydd.Yn ystod y Gymanfa hefyd trosglwyddwyd y Llywyddiaeth i’r Parchg Ddr Elwyn Richards a chyflwynwyd y Ddarlith Davies, a draddodir yn flynyddol gan un o weinidogion y Cyfundeb, gan y Parchg Megan Williams, Porthaethwy. Gan mai hi oedd y wraig gyntaf i draddodi’r ddarlith mewn cant ac ugain o flynyddoedd, dewisodd destun addas iawn, sef ‘O’r cysgodion – golwg feirniadol ar ddarlun y Beibl o’r ferch’. Cafwyd ganddi hithau ddarlith dreiddgar a grymus yn pwysleisio mail le eilradd sydd i’r ferch yn yr ysgrythurau ac i hynny yn ei dro ddylanwadu ar agwedd byd ac eglwys tuag ati. Yn ystod y Gymanfa hefyd gwnaed apêl am gynrychiolaeth mwy cytbwys o wŷr a gwragedd, ifanc a hŷn, blaenoriaid a gweinidogion ar bwyllgorau’r enwad.
20 photos · 85 views