Coleg Trefeca Hydref 12 - 14, 2012
Penwythnos Cymorth Cristnogol Eglwys Bresbyteraidd Cymru 12–14 Hydref, 2012.
Daeth cynrychiolwyr yr Henaduriaethau i Goleg Trefeca dros y Sul i dreulio penwythnos yn myfyrio ar y thema ‘Carreg wrth Garreg’. Cafwyd astudiaeth Feiblaidd ysbrydoledig dan arweiniad y Parchedig Diane Jones yn dilyn hanes Nehemeia yn ail adeiladu’r Deml yn Jerwsalem, ac roedd sgwrs Jeff Williams, yn dwyn i gof rhai o’i brofiadau yn gweithio i elusen Cymorth Cristnogol, yn wefreiddiol. Bydd ef yn ymddeol o’i swydd y flwyddyn nesaf, a manteisiwyd ar y cyfle i ddiolch iddo am ei ffyddlondeb cyson i’r Penwythnos hwn. Cyflwynwyd anrheg fechan iddo fel gwerthfawrogiad o’i lafur. Bu cyfraniad Anna Jane Evans ac Eirian Samuel o Gymorth Cristnogol yn heriol ac addysgiadol. Daeth y cyfan i ben gydag oedfa Gymun hyfryd yn y Capel Bach dan arweiniad y Parchedig Olwen Williams, Tudweiliog. Trefnydd y gweithgareddau oedd y Parchedig Catrin Roberts a Chadeirydd y Gynhadledd oedd Alun Ellis, Waunfawr. Ef ynghyd â’r Parchedig Gwenda Richards oedd cynrychiolwyr Henaduriaeth Arfon yn Nhrefeca. Dychwelodd pawb adref bnawn Sul yn llawn brwdfrydedd wedi mwynhau deuddydd o gymdeithasu hapus a myfyrdod cyfoethog.
6 photos · 251 views