VNPhoto Mentor Series - From Light, Shoot to Print (1/2017)
Hình ảnh tại buổi workshop của Hafoto Training kết hợp cùng diễn đàn VNPhoto vào tháng 1/2017

THÔNG TIN LIÊN HỆ
◼ Facebook Page: www.facebook.com/HafotoTraining
◼ Facebook Group: www.facebook.com/groups/HafotoTraining
◼ VNPhoto: www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=109473
◼ Flickr: www.flickr.com/photos/hafototraining/albums
◼ Website: www.hafoto.net
◼ Email: info@hafoto.net
10 photos · 87 views