Diversity Fashion Show "Colour of life"
Our Diversity Week is closing off with an amazing Fashion Show entitled “Colour of Life”.

The show isn't just about looking good though and if you pay close attention you will notice key messages behind each of the seven little shows which are designed to get audience to reflect on our seven themes: Age, Gender, Disability, Ethnicity, Work life balance, Religion and Sexual Orientation.

Tuần lễ hưởng ứng tính đa dạng và công bằng cơ hội của chúng tôi tiến đến những ngày cuối cùng với buổi trình diễn thời trang “Sắc màu cuộc sống”.

Buổi trình diễn không đơn thuần là về việc bạn mặc thế nào cho đẹp mà các thiết kế đều mang những thông điệp từ bảy chủ đề chính trong chính sách Đa dạng và Công bằng Cơ hội của chúng tôi bao gồm: Tuổi tác, Giới tính, Khuyết tật, Dân tộc, Cân bằng cuộc sống công việc, Tôn giáo và Xu hướng giới tính.
19 photos · 875 views