Kirche und Altenheim Tehran

  Newer Older
  1. sahameddinghiassi 60 months ago | reply

   روش و فکر دیکتاتوری و منم منم و عقل کل بودن درماو درمان آن.

   متاسفانه اکثر ما مردم و بخصوص ایرانیان نمیوانیم تساهل داشته باشیم و بر عکس با یک تعصب شدید همراه هستیم. خودمان را عقل کل میدانیم و هیچ کس را بجز خودمان قبول نداریم بخصوص اگر دست ما به دم گاوی بند باشد و یک شغل دهن پر کن هم داشته باشیم که دیگر خدا را بنده نیستیم و فکر میکنیم که دنیا وکاینات خلق شده اند که دور سر مابگردند. شاید شما باور نکیند که پدر زنی که تنها شش کلاس سواد داشت به دامادش که دکتری داشت و استاد دانشگاه هم بود و دکتری خود را هم در رشته ادبیات فارسی گرفته بود که تو سواد فارسی نداری و وقتی که داماد مجبور شد که کله خری پدرزن را از روی مدرک ثابت کند پدر زن کینه او را به دل تا تلاق دخترش را نگرفت هم ساکت ننشست. و یا دختری که تازه دیپلم گرفته به پدرش که سالهاست لیسانس و دبیر است میگوید که شما نمیفهمید و عقل من از شما خیلی بیشتر است. یا دختری که عمویش را مسخره میکند که شما سواد ندارید در حالیکه عموی وی فوق لیسانس دارد و علاوه براینکه بیست سال سابقه تدریس آنهم در دانشگاه دارد. دختر برادرش تنها یک سال است که لیسانس شده است. دخترک با نهایت پر رویی جلوی یک جمع میگوید که شما اشتباه میکنید و درست نمیگویید. عمو میگوید یعنی من کند ذهن و عقب افتاده هستم که از تو کمتر میفهمم و یا مدرک تحصیلی من مثلا قلابی است. و وقتی باز مجبور میشد مدرک کتبی برای سخنش ارایه دهد برادر زاده مغرور ناراحت میشود و از او قهر میکند.

   خانمی که تا دیروز یک مسلمان دو آتشه بوده است حالا که مثلا برای مشگلاتی و یا شاید هم از قلب مسیحی شده است ناگهان همه دوستان مسلمان سابق خودرا گمراه و جهنمی میخواند و حاضر نیست که به کلام هیچ کدامشان گوش دهد و دلیل مسلمان بودنشان را قبول کند و میگویدکه همه شما راه کج میروید و من راه راست.

   آقایی که مسلمان است حاضر نیست که به کلام دوست بهایی اش اصلا گوش کند و میگوید دین شما قلابی و ساخته دست انگلیسی هاست و حاضر نیست نه در این باره تحقیقی کند و نه کتابی بخواند و نه به یک جمله دوستش که فقط میخواهدعقیده خودش را بیان کند گوش فرا دهد او خود را عقل کل و دین دوستش را قلابی میخواند و اصلا وجود داشتن کتاب آسمانی و حتی پیامبر دین بهایی را و همه تشکیلات بهایی را انکار میکند.

   آقایی دیگر که بهایی است او هم متاسفانه به همین درد مبتلا است کل ادیان دیگر را قدیمی و غیر قابل اجرا میداند و میگوید تنها به نام و اسمی بهاییت میتوان بشریت را نجات داد و هر که همین راه را برود ولی نام بهایی نداشته باشد راهی اشتباه رفته است. بعبارت دیگر وی اصلا به کار وعمل توجه ندارد و آنچه مورد نظر اوست تنها بودن اسم بهاییت وحضرت بهاالله است. شاید عشق شدید وی به محبوبش او را از دیدن سایر راهها موازی محروم کرده است.

   البته من معلومات زیادی در اینباره ها ندارم ولی او میگوید که تنها راه نجات بشر همین دین است و بس و وقتی میگویم که چطور شما میخواهید شش میلیارد نفر را با اینهمه دین و مذهب و لادین بهایی کنید تا ره راست را بیابند میگوید همان است که گفتم. درست مثل مسیحی متعصبی که میگوید تنها راه رفتن نزد پدر مقدس و بهشت جاویدان خیالی همان از طریق عیسی مسیح است وتمام راههای موازی دیگر هم بیراهه هستند.

   حالا یک بی دین و یک عضو فرهنگ بیداری هم تمامی تقصیر های خود خواهی و تمامیت طلبی و غارت ودزدی ها را به گردن دین میاندازد و تنها مقصر واقعی اینهمه کشت و کشتار ها و غارتها و فساد ها را دین میداند نه خرافات وابسته به آنرا که متاسفانه توسط عده ای باحتمال بی دین به دین چسبانیده شده است.
   Sahameddin A Ghiassi
   6 days ago

   ReplyForwardReportDelete
   I am Amir I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students.

   Sahameddin

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts