20190211 Worship Night "Power of Worship"
ในวันที่ 11 ก.พ. 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ฝ่ายดนตรี ได้จัดกิจกรรมนมัสการฟื้นฟู หรือ Worship Night ในหัวข้อ Power of Worship (พลังแห่งการนมัสการ) ซึ่งภายในกิจกรรม ประกอบไปด้วย การแบ่งปันพระวจนะจาก คศ.เมธินี ตาจุมปา การแสดงละครจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการนมัสการฟื้นฟู นำโดย นศ.ทัตพงศ์ ศิริชัย ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า ทุกคนต่างได้รับคำหนุนใจจากคำแบ่งปันพระวจนะ ละคร ได้นมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจ และได้รับการฟื้นฟูจิตใจ จิตวิญญาณจากการนมัสการ
39 photos · 3 views