201901_11-13 ค่ายเอกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
ในวันที่ 11-13 มกราคม 2019 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะคริสตศาสนศาสตร และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาข้อเชื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ หรือค่ายเอกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยการสัมนาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเป็นเอกภาพในพระกายของพระคริสต์ ซึ่งภายในงายสัมมนาประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองนิกาย เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเชื่อของแต่ละนิกาย มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวของพระคริสต์ นับว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดการสัมมนาครั้งนี้
145 photos · 5 views
1