พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ 2018 (22 ส.ค. 2018)
เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 ณ ห้องนมัสการ ได้มีการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2018 ศาสนาจารย์ วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล เป็นผู้ประกอบพิธีแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีจำนวน 14 คน ใน 14 ตำแหน่ง ดังนี้

ประธาน นายพีรพล วางขุนทด นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รองประธาน นายธนากร สุไว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เลขานุการนางสาวสุวนันต์ วงค์สา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
เหรัญญิก นางสาวอำพร แลเชอะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาววันตา โคสินธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ฝ่ายธรรมชีวิต นางสาวพรสวรรค์ ทนาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ฝ่ายอนุชน นายนันทวัฒน์ นันทมาต
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ฝ่ายเผยแผ่พระกิตติคุณ นางสาววิไล อบอุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นายสมชาย คุ้งลึงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ฝ่ายดนตรี นายธีระพงษ์ จะตีก๋อย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ฝ่ายพลานามัย นายวันชัย วนาไพรสนธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ฝ่ายโภชนาการ นางสาวอามิ บุญทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ฝ่ายร้านค้า นางสาวถุงเงิน แสงสมุทร
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ฝ่ายสวัสดิการ นายมิตรภาพ แซ่ตั๊น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
23 photos · 2 views