ค่ายเปโตร 2015
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 66 คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เข้าร่วมค่ายเปโตร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 ก.ค. 2015 ณ คจ.ไมตรีจิตบางพลี
20 photos