Indonésie 2015
- Kuta Lombok
- Yogyakarta
- Bromo
- Pemutaran
- Lovina
- Amed
- Gili AIr
- Ubud
- Peninsula Bukit
51 photos · 46 views