Arxiu MACBA > Collections

L’arxiu personal del fotògraf Xavier Miserachs (Barcelona, 1937-1998), integrant de la «nova avantguarda» que sorgí a la Barcelona dels anys cinquanta, abasta els seus 44 anys d’activitat professional, compresos entre 1954 i 1998. El conjunt conté uns 60.000 negatius, 20.000 transparències de diversos formats i 2.500 fulls de contacte, i està estructurat en diverses sèries de fotografies, entre aquestes les destinades als fotollibres més importants de Miserachs --Barcelona blanc i negre i Costa Brava Show--, així com nombrosos encàrrecs publicitaris i editorials, i reportatges de viatges. L’arxiu també inclou documentació administrativa relacionada amb la seva activitat professional entre 1970 i 1998, alguns dels seus quaderns de notes i un grup de publicacions procedents de la seva biblioteca personal.

Tot i que actualment aquest fons es troba en procés de catalogació, gran part dels seus continguts es troben ja a disposició per consulta pública. Per a més informació contacteu amb arxiu@macba.cat.

--

El archivo personal del fotógrafo Xavier Miserachs (Barcelona, 1937-1998), integrante de la «nueva vanguardia» que surgió en la Barcelona de los años cincuenta, abarca sus 44 años de actividad profesional, comprendidos entre 1954 y 1998. El conjunto contiene unos 60.000 negativos, 20.000 transparencias de diversos formatos y 2.500 hojas de contacto, y está estructurado en diversas series de fotografías, entre ellas las destinadas a los fotolibros más importantes de Miserachs --Barcelona blanc i negre y Costa Brava Show--, así como numerosos encargos publicitarios y editoriales, y reportajes de viajes. También incluye documentación administrativa relacionada con su actividad profesional entre 1970 y 1998, algunos de sus cuadernos de notas y un grupo de publicaciones procedentes de su biblioteca personal.

Aunque actualmente este fondo se encuentra en proceso de catalogación, gran parte de sus contenidos se encuentran ya a disposición de consulta pública. Para más información contactad con arxiu@macba.cat.

--

The personal archive of photographer Xavier Miserachs (Barcelona, 1937-1998), a renowned member of the "new avantgarde" that emerged in Barcelona in the nineteen-fifties, spans his 44 years of professional activity, ranging between 1954 and 1998. It comprises around 60,000 negatives, 20,000 slides of various formats and 2,500 contact sheets, structured in several series of photographs, including those devoted to the most important photobooks by Miserachs: --Barcelona blanc i negre and Costa Brava Show--, as well as travel reports and advertising commissions. It also includes administrative records relating to Miserachs’ professional life between 1970 and 1998, some of his notebooks, and a group of publications from his personal library.

Although this fonds is currently being cataloged, much of its content is already available for public consultation. For more information contact arxiu@macba.cat.

Creative Commons

Creative Commons

10 photos

Costa Brava Show

Costa Brava Show

191 photos