AAAPOE and 1China1 Photos at flickr > Collections

2007-03-30~04-11: Yunnan, Guangxi, Guangdong, Macao: Kunming, Daguan Park, Dali, Lijiang, Guilin, Shenzhen, Macao, Zhuhai, Shenzhen, back to LA