Iconostasis 2016/17
Iconostasis 1: Hand coloured polyptych stone lithograph.
Iconostasis 2: Hand coloured polyptych stone lithograph bookwork.
20 photos · 2 videos · 73 views