Một Đời Sám Hối Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
Một Đời Sám Hối
Sáng tác: Linh mục Văn Chi
Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
Graphics: J.B. Đặng Minh An
18 photos · 76 views