2016: Martin Zet:|
MARTIN ZET: | CURATOR: MICHAL NOVOTNÝ 24.9. - 27.11. 2016 OPENING: 23. 9. 18.00 CZ: Všechny vystavené práce až na sérii videí jsou nové a byly připravena v reakci na prostory galerie. Jen videa vznikla mezi lety 1999-2000 a nebyla nikdy vystavena. Martin Zet od počátku koncepčně pracoval s rozprostřením prací mezi spodní a horní patro. Již název výstavy - | - svislá čára - naznačuje vertikální pohyb, směřování k jakémusi spirituálnímu proudění. O výstavě by se dalo hovořit jako spíše o expozici ve smyslu vystavení se a spíše jako o fungujícím a zažívajícím než vědomém a pociťujícím. Vnímání je zde materializovaným vzájemným setkáním mezi dvěma povrchy a vnitřky nebo lépe mezi vnitřkem skrze povrch vlastní dotýkající se povrchu jiného. Toto prolínání a proudění následně obsahuje určitý stupeň spirituality či snad dokonce mystiky, která je však pevně zakotvena ve formálním, materiálním a plastickém. Tíha, teplota, rezonance, vodivost a schopnost izolovat všechny zosobňují proudění a vyzařování energií. Zet také na výstavě pracuje s přepínáním mezi užíváním a vnímáním, nebo spíše mezi vplýváním do nevnímaného pozadí a vynořováním se z něj. Umělecký zážitek tak vzniká velmi materiálně ve fyzickém doteku architektury, díla a diváka - ve fyzickém proudění energií mezi těmito třemi póly, jaksi však skrytými za jejich jednotlivými vnějšky. EN:All exhibited works are new and were prepared in relation and reaction to the exhibition space of FUTURA. Only the videos series are from 1999-2000 but were never exhibited before. Martin Zet worked from the very beginning with the dispersion of the exhibition between the upper and lower floor of the gallery. Already the title - | - vertical bar - suggests a vertical axis movement, tendency towards a certain spiritual flow. The exhibition should be considered rather as exposure in the sense of being exposed to and in the sense of functioning and experiencing rather than conscious and feeling. Perception is here materialised and can be explained as mutual encounter between two surfaces and cores, or better between a core via a surface touching another surface. This permeation and flux consequently presuppose a certain level of spirituality or even mystics, that is however firmly grounded in the formal, material and plastic. The weight, temperature, resonance, conductivity, ability to isolate all embodies the current and emanation of energy. Martin Zet focus on the switch between using and perceiving, or rather between blending into and emerging from the unperceived background. The art experience therefore arise here in a very material way in the physical touch between architecture, art work and the viewer - in the physical flow of energy between those three poles, that are however somehow hidden behind their own surfaces.
43 photos · 47 views