2016: ROBERT ŠALANDA: PASIVNÍ PACHATEL/ PASSIVE PERPETRATOR
Pasivní Pachatel

KURÁTOR: Karina Kottová

Je to stopa pachatele, který se skrývá, doufaje, že vyšetřovatelé nebudou schopni odhalit jeho případ? Byl vůbec spáchán nějaký zločin? Je třeba po něčem pátrat?

Projekt je pokusem o volný přepis strategie tzv. vyprázdněné narace, která se používá zejména ve filmu, do výstavního formátu. Hrdina bez dokreslených psychologických či dalších atributů, které by umožnily identifikaci diváka s ním, prochází skrze střípky narativního děje, jenž v tomto případě může a nemusí být detektivním příběhem. Spíše než na celek vyprávění tak výstava upozorňuje na samotné médium a formu sdělení, stejně jako na prázdná místa, která nutně zůstanou po pokusu poskládat všechny povědomé vizuální klíče v koherentní celek.

Robert Šalanda se narodil v roce 1976 v Olomouci, v současnosti žije a pracuje v Praze. Ústředním zájmem jeho práce je malba, autorovi jsou vlastní také přesahy do trojrozměrných prací a experimenty s křehkým médiem papíru. Šalandovu tvorbu charakterizuje průnik mezi organickými formami a ostrými liniemi, abstrahovanými náměty, repeticí a citací, chybou. Intuitivní přístup navazuje na dlouhodobý výzkumný proces, který často spojuje lingvistická či typografická východiska se slovními a obrazovými vyjádřeními „naivní“ až lehce „obhroublé“ či „banální“ kultury. V mnoha dílech se objevují slova či fráze vytržené z původního kontextu, s ironickým podtextem. Dalším z těžišť jsou jednoduché symboly, které opakováním a rekontextualizací nabývají dvojsečnýchvýznamů.

Šalanda představil své dílo na samostatných i skupinových výstavách v Praze, Berlíně a New Yorku. Mezi jeho poslední samostatné projekty patří výstava v Galerii Pavilon, Entrance Gallery, Galerii 35m2, nebo centru současného umění MeetFactory. Od roku 2011 provozuje Robert Šalanda společně s Lukášem Machalickým galerii SPZ. Působí jako pedagog ateliéru malba na škole současného umění Scholastika a od podzimu 2016 jako vedoucí pedagog Ateliéru Malířství I. na pražské Akademii výtvarných umění. Absolvoval rezidenční pobyty například v newyorském ISCP, nebo v belgickém AiR Antwerpen.

Passive Perpetrator

CURATOR: Karina Kottová

Is it a trace of a perpetrator, hiding in the hope that the investigators won't be able to reveal his case? Was there even any crime?

The project is an attempt to freely translate a strategy of the so-called emptied narration, used especially in film, into an exhibition format. A hero without clear psychological or other attributes that would allow the viewers to identifywith him browses through fragments of a narrative plot, which in this case may or may not be a detective story. Therefore the exhibition highlights the medium and form itself, more than the story as a whole. At the same time, it emphasizes the empty spots, which remain after any attempt to assemble the familiar visual keys into a coherent whol

Robert Šalanda was born in Olomouc in 1976 and currently lives and works in Prague. His work predominantly consists of painting, with overlaps to three-dimensional work or experiments with the fragile medium of paper. What mostly defines his approach is the combination of organic forms and stark lines, abstracted motifs, repetition, quotation and mistake. An intuitive mode follows a long-term research process, often based in linguistics or typography as well as verbal and pictorial expressions of the “naïve”, “vulgar” or “banal” culture. In numerous works Šalanda emphasizes the ironies in phrases and wordstaken out of context. Another focus is on simple symbols, which gain ambiguous meanings through repetition and recontextualization.

Šalanda has exhibited his works in many group as well as solo exhibitions in Prague, Berlin, and New York City. His recent solo shows include Galerie Pavilon in Prague, Entrance Gallery in Prague, Galerie 35m2 in Prague, MeetFactory contemporary art center. From 2011 he runs the SPZ gallery, together with Lukáš Machalický. He teaches painting at the Scholastika school of contemporary art and from fall 2016 is appointed as a head of the Painting I. Studio at the Academy of Fine Arts in Prague. His residencies include ISCP in New York, or AiR Antwerpen.
15 photos · 22 views