2015: VÁCLAV STRATIL: NEDĚLÁM NIC A JINÉ PRÁCE
Rekapitulaci poslední tvůrčí etapy Václava Stratila uspořádala letos v létě Moravská galerie v Brně. Do pražské Futury přehlídka doráží v pozměněné verzi. Vedle průřezu jádrem Stratilovy tvorby přestavuje další polohy a díla tohoto významného kreslíře, malíře a performera z uplynulých patnácti let.

"...Z formálního hlediska je Stratilova tvorba posledníchšestnácti let různorodější a hybridnější než kdy dříve. Jeho práce je však především neustávající vizuální transformací vlastní každodennosti, hledání poetické formule pro situace, do kterých vstupuje, nebo přímo podněcuje. Krajnost je zákonitým důsledkem důslednosti, ať již uplatňované v rovině vnitřní disciplíny, záměrně nekontrolovaného excesu, nebo tvůrčí lehkosti. Stratilova práce je prací s vlastním já - s jeho podrobováním širokému spektru výzev a her, v nichž se pak plně angažuje. Konstruuje tím autoportrétní monument o tisíci tváří. V kontextu českého výtvarného umění je ceněn pro autenticitu programu, v němž jsou již dlouho rozostřovány hranice mezi uměním a životem. Stratil žije v umění - a umění se stává tělem, které na něm vnímáme."

Kurátor: Jiří Ptáček

/

The recapitulation of the last creative period of Václav Stratil's body of work was presented this summer at Moravian gallery in Brno. At FUTURA same but different version will open. Aside the overview of the core of his work, different parts from the last 15 years opus by this important drawer, painter and performer will be presented.

"...Formally speaking is Stratil’s work of the last 16 years more diverse and hybrid then ever before. His works is however first of all never ending visual transformation of his own everydayness, the quest for the poetic formula embodying situations he enters, or even instigates.
Extreme is a logical result of strictness, applied both on the level of inner discipline, purposeful excess, or creative lightness. Stratil’s work is the work with his own I - with its submission to wide spectrum of challenges and games, in which he consequently fully takes part. Stratil constructs auto-portrait monument with thousands of faces. In the context of Czech contemporary art his main appreciation lies in the authenticity of his program, in which for many years borders between life and art are blurred. Stratil lives in art - and art becomes the body, which we see."


curator: Jiří Ptáček
27 photos · 56 views