2014: PILVI TAKALA : PRÁVNÍK TÝDNE/LAWYER OF THE WEEK
CZ/

PRÁVNÍK TÝDNE

Pilvi Takala (FI)

Kurátor: Michal Novotný

Práce Pilvy Takala nám ukazují, že je často možné poznat nevyslovená pravidla určité společenské situace pouze jejich porušením. Její zdánlivě nevinné akce, tak jako slavný pokus dostat se Disneylandu oblečená za Sněhurku, vedou k neočekávaně silným reakcím dalších účastníků dané situace.
Dramaturgická sociologie tvrdí, že společenské interakce jsou odvislé od času, prostoru a publika a že nelze hovořit o příčinách lidského chování, nýbrž pouze o jeho kontextu.
Podlé této teorie není identita určité osoby stabilní a nezávislá psychologická entita, ale je spíše stále přeměňována v rámci interakcí s druhými. Publikum má poté vždy určitou představu, jak by daná situace měla probíhat a aktéři se budou ve většině snažit tuto představu svým chováním naplnit. Všichni poté budují svoji identitu na základě výsledného konsensu mezi akcemi aktérů a reakcí publika.
Společenské situace tedy vytvářejí určité formy a scénáře, které strukturují to jak je vidíme, naše akce v jejich rámci, stejně jako přicházející reakce. Taková realita se poté sama stává fikcí, avšak stejně fiktivní jak by se mohl zdát portrét kažodenního života komunity internetových hráčů pokeru dobrovolně zcela určovaného teorií pravděpodobnosti ve videu umělkyně nazvaném Hráči.
Při vnímání práce Pilvy Takala bychom tedy neměli akcentovat pouze provokativní potenciál jejích akcí a pozici osamělé umělkyni oproti všeprostupující ideologii. Takala sama míchá realističnost dokumentovaných akcí s hranými portrétními dokumenty a vytváří tak ideologická vyprávění stejná jako ta, které odhaluje, prozkoumává a jejichž hranice napíná a je si toho bezpochyby zcela vědoma. Podobně jako onen "led vyrobený z ledového čaje v ledovém čaji" z videa Hráči si Takala cituje a pohrává s limity rozdílných žánrů včetně toho "být umělcem, který vytváří performance", "režisérem" a "dokumentárním filmařem".

---
Výstava potrvá do: 15. 11. 2014

FUTURA
Holečkova 49, Praha 5
150 00


--------------------------------------------------

EN/

LAWYER OF THE WEEK

Pilvi Takala (FI)

Curator: Michal Novotný

Pilvi Takala's work is showing us that it is often possible to learn of the implicit rules of a social situation only by its disruption. Her apparently innocent actions such, as trying to enter Disneyland dressed as Snow White, leads to unexpectedly strong reactions from other social actors involved.
The dramaturgical perspective on a society suggests that human interactions are dependent upon time, place, and audience and that we cannot speak of the cause of human behaviour but only about its context.
According to this theory a person's identity is not a stable and independent psychological entity, but rather, it is constantly remade in the frame of interaction with others. Audiences have an idea of how the given situation should look like and performers will try to carry out the performance according to that idea. All individuals raise their identity from the consensus between the actor and the audience.
Social situations therefore create different forms and scripts structuring our perception, action and reaction. This reality indeed becomes itself a fiction, but as fictional as might appear the daily life portrait of an online poker-players community organized around the logic of the probability theory in Takala's video Players.
Looking at Takala's work we should not only be accenting the challenging potential, the position of the lonely artist versus the overall ideology. Takala herself mix in her work the reality of documented actions with staged portraiture documents and creates narratives such as the ones she reveals, probes and strains and is also definitely very conscious about it. As much as "the ice made out of ice tea in your ice tea" from the Players video Takala quotes and stretch the limits of different genres including the one of being a performance artist, a director, a documentary maker.

---
The exhibition runs until November 15th, 2014

FUTURA
Holečkova 49
Praha 5, 150 00
10 photos · 64 views